Dorost za rjemjesło zahorić poručenje

štwórtk, 21. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Serbscy rjemjeslnicy a předewzaćeljo před wulkim wužadanjom

Budyšin (SN/bn). Zwjazk serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow (ZSRP) je lětsa 20. róčnicu swojeho załoženja wo­swjećił. Předsydka towarstwa Monika Cyžowa zhladuje na dotalnej lětdźesatkaj a měni, zo je „ZSRP w tym času chětro rozrostł. Spočatnje mějachmy dźewjeć čłonow, nětko je jich wjace hač 60. Najwažnišej wuspěchaj stej, zo smy jako towarstwo dźensa wo wjele znaćiši a zjawnosći zdobom zapřijeće. Nimo toho smy so mjez sobu jara derje zeznali. Sym sej wěsta, zo njebychmy bjez zwjazka tajke wuběrne styki do Delnjeje Łužicy wutworili, kaž je nětko mamy – na dobro předewzaćela mjezsobne wikowanje nastupajo runje tak kaž na wosobinskej runinje.“ Wosebite wjerški su za Cyžowu kóždolětne ekskursije, kotrež su čłonow ZSRP mjeztym nimale po cyłej Europje wjedli. „Tele wuprawy su nam hłownje wuwědomili, zo ma so hospodarstwo skoro wšudźe z podobnymi ćežemi bědźić. Smy sej přeli, w tymle nastupanju zhromadnje wustupować a jednać.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND