Dale zhromadnje

pjatk, 22. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN). Nowa Radworska wjesnjanostka Madleine Rentsch chce dwurěčne popisanje na a w gmejnskim twarjenju polěpšić. Za wažne wona ma, zo měli wobydlerjo gmejny móžnosć měć, swoje naležnosće w serbskej rěči přednjesć. Rentsch pyta zwólniwu wosobu z gmejny, kotraž chcyła nadawk społnomócnjeneho/społnomócnjeneje za serbske naležnosće přewzać, zo by dźěławosć gmejny a wjesnjanostki podpěrała. To bě wona předsydźe Domowiny Dawidej Statnikej a regionalnej rěčnicy Katji Liznarjec srjedu rozkładła. Wobaj běštaj nowu wjesnjanostku wopytałoj, zo byštaj wo skutkowanju Domowiny a aktiwitach serbskich cyłkow w Radworju informowali, kaž zdźěli Domowinski zarjad. Regionalna rěčnica poskići kontakt k serwisowemu běrowej we Wojerecach, partnerej komunow wosebje při korigowanju a ponowjenju dwurěčnosće gmejnow.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND