Dr. Marja Grólmusec

Montag, 26. April 2021 geschrieben von:

24. jutrownika 1896 narodźi so antifašistiska wojowarka do swójby Jana Grólmusa w Lipsku. Tam bě jeje nan, rodźeny Radworčan a Maćicar, direktor katolskeje šule. Marja studowaše na wučerku a stawizny, je na to w Lipsku, Berlinje a Offenburgu wučeriła a jako swobodna žurnalistka za demokratiju skutkowała.

Politisce bě Grólmusec najprjedy na katolsku stronu Zentrum wusměrjena a měješe dobre zwiski k politikarjej strony Josephej Wirthej, kiž bě we Weimarskej republice minister, w lětomaj 1921 a 1922 samo reichski kancler. Při nastupje Hitlera hłosowaše wón w Reichstagu jako jenički politikar Zentruma přećiwo zakonjej wo nuzowym stawje w Němskej a tak přećiwo diktaturje nacijow.

Hendrich Jordan

Freitag, 26. Februar 2021 geschrieben von:
20. februara před 180 lětami narodźi so wu­čer a spisowaćel Hendrich Jordan wučerskej swójbje w Čelnom we Wochožanskej wosadźe. 1861 skónči wón wučerski studij w Bolesławju a wučerješe naj­prjedy jědnaće lět we Łazowskej wosadźe, dźewjeć lět z toho w Hermanecach nad Sprjewju. Basnješe a pisaše powědančka a wuda serbskej čitance za šulerjow pruskeje Hornjeje Łužicy. Handrij Zejler rěkaše jemu „mój basniski syn“. ­Jako Jordan 1. oktobra 1872 Herma­necy wopušći, zo by w delnjołužiskich Popojcach jako wučer a kantor dźěłał, zbasni jemu Zejler „Mój přewodnik – lubemu přećelej Jordanej“. Hač do smjerće 3. měrca 1910 skutkowaše Jordan w Popojcach. Tam je Zejlerjowe basnje a spěwy do delnjoserbšćiny přełožił. Jordan pisa­še wo stawiznach, mjenowědźe a pućowanjach a wozjewješe tójšto delnjoserbskich basnjow w Bramborskich Nowinach jako jich soburedaktor, we Łužicy a časopisu Maćicy Serbskeje. Tež Pratyju je sobu redigował. Wot lěta 1866 bě Maćicar a wot załoženja Maśicy Serbskeje tež jeje čłon a je Maśicu kaž cyłe delnjoserbske narodne hibanje sobu nawjedował. Manfred Laduš

Ján Emanuel Dobrucký

Donnerstag, 25. Februar 2021 geschrieben von:
Wjelelětny archidiakon Janskeje wosady Wojerec Ján Emanuel Dobrucký zemrě tam 19. małeho róžka 1921. Wulka lubosć a přichilnosć rodźeneho Słowaka k serbskemu ludej, jeho kulturje a rěči wuzběhny w nekrologu za njeho Časopis Maćicy Serbskeje. Jako syn ewangelskeho fararja bě so Dobrucký 13. wulkeho róžka 1854 w słowakskich Mošovcach narodźił. Studowaše we Wienje a Lipsku ewangelsku teologiju. Serbow zezna wón w Lipsku přez Sorabičanow. Najprjedy fararješe tři lěta bjez kruteho při­stajenja w słowakskej domiznje. Na to sćěhowaše namołwu ­fararja Jaroměra Hendricha Imiša, jako słowjanski duchowny mjez Łužiskimi Serbami skutkować, hdźež pobrachowachu serbscy fararjo. Na Hodźijskej farje sej ­Dobrucký serbsku rěč tak derje přiswoji, zo móžeše w njej tež pisać a basnić. Spočatnje skutkowaše jako farar w Sprjejcach a po tym 36 lět we Wojerecach. Dohro­mady 38 lět bě wón z Maćicarjom. Jeho najwoblubowanišej powědančce běštej „Handrij, serbski kěbětar“ (jako šuler sym powědančko wjacekróć ze zajimom čitał – přisp. awtora) a „Daniel w lawowej ­jamje“. Spisał je tež wjele nabožnych přinoškow.

Měrćin Kerk

Freitag, 29. Januar 2021 geschrieben von:
29. januara 1896 narodźi so w Droždźiju jako syn pjekarskeho mištra pozdźiši kulturny prócowar, zasłužbny Sokoł Měrćin Kerk. Tež wón nawukny powołanje nana a přewza wobchod w lěće 1923. Zahe zapřahny so do narodneho dźěła. W Hrodźišću załoži 1921 sobu chór ­Zerja, kotryž wjele lět nawjedowaše. Skomponowa wjacore sokołske spěwy, na přikład „My smy rańši Sokoljo“. Jednotu w Hrodźišću, najdale na wuchod sahacy cyłk w Sokole, je Kerk 17. junija 1923 sobu załožił. Hač do lěta 1928 bě jeje starosta, po tym přewza Měrćin Nowak-Njechorński funkciju, načolnik (tak rěkaše nazwučowar) bu Měrćin Mjeltka. Kerk mjenujcy přewza hižo 1922 zamołwitosć za nazwučowanje we wutworjenym ­Łužisko-serbskim sokołskim zwjazku (LSSZ). Na prěnim zwučowanskim kursu wot 28. decembra 1928 do 6. januara 1929 w Kulowje nawjedowaše wón do toho lědma rozšěrjene zwučowanja na bradłach. Wu­zběhnyć so dyrbi, zo je Měrćin Kerk jako wobchodnik z njesnadnym zamóženjom kulturne a sportowe dźěło w Serbach šćedriwje podpěrał, a to hač do smjerće 18. oktobra 1965. Mikławš Krawc

Dr. Arnošt Herman

Donnerstag, 28. Januar 2021 geschrieben von:
Dźensa před 150 lětami narodźi so prawiznik, justicny rada dr. jur. Arnošt Herman serbsko-ewangelskej kublerskej swójbje we Wuricach. Na Budyskim gymnaziju předsydarješe wón towarstwu Societas Slavica Budissinensis. Na studiju prawnistwa wožiwi w Lipsku Sorabicum, wudawaše rukopisny serbski časopis a bě starši serbskeho studentstwa. Dr. Herman skutkowaše jako jurist w Budyšinje, bě tam předsyda konserwatiwneje strony, a za čas Weimarskeje republiki je jako předsyda Serbskeje ludoweje rady a jako předsyda Maćicy Serbskeje serbski lud mjezynarodnje zastupował, mjez druhim na kongresomaj narodnych mjeńšin w šwicarskim Genfje. Jako reprezentant serbskeho ludu je Hitlerej 1933 při jeho nastupje jako reichski kancler zjawnje hołdował. 1934 woteda swoje zastojnstwo w narodnym žiwjenju a bu za Čestneho Maćicarja pomjenowany. Dr. Herman zawostaji tež tójšto domiznowědnych a stawizniskich přinoškow wo wsach Kubšicy, Cyžecy, Splósk, Hućina, Wuricy a Němcy w Časopisu Maćicy Serbskeje, kotrejž wot lěta 1892 přisłušeše, a w časopisu Łužica. 13. januara 1940 wón zemrě. Manfred Laduš

Wuwiće Noweje doby bytostnje wobwliwował

Freitag, 18. Dezember 2020 geschrieben von:

Dźensa před sto lětami narodźi so Maks Pilop, kiž je w powójnskim serbskim no­winarstwje wusahowacu rólu měł. Z nim na čole su so bytostne změny w serbskim žurnalizmje stali: Nowa doba bu dźenik, redakcija bu po principje šefredaktora natwa­rjena, struktura redakcije po wotrjadach a fachowych polach přerjado­wana. Byrnjež redakcija po ludźoch mała była – personalny wobstatk hibaše so mjez 15 a wjace hač 20 ludźimi, – bě No­wa­ doba nětkole do principow NDR­ske­ho nowinarstwa zarjadowana: ze wšěmi lěpši­nami, ze wšěmi špakami.

Maks Pilop njebě w serbskim nowinar­stwje cuzy, hdyž jeho 1954 na městno šefre­daktora sadźichu. Jako młodźenc bě hižo do přiłohi Serbskich Nowin dopisował. Po wójnje dźěłaše na wšelakich městnach w Budyšinje a w Pančicach, natwarjejo nowy powójnski porjad, doniž so w redakciji Lausitzer Rundschau, spočatnje za Łužicu, pozdźišo za Choćebuski wobwod wuchadźacu stronsku nowinu, na žurnalista njewukmani. Na Lipšćanskej Karla Marxowej uniwersiće bu na diplomoweho žurnalista wukubłany.

Hana Wićazowa

Montag, 14. Dezember 2020 geschrieben von:
11. hodownika 1995 zemrě w 81. žiwjenskim lěće Radworska ludowa pěsnjerka a 48 lět w chórje Meja spěwaca Hana Wića­zowa, kotraž bu tři dny pozdźišo na wjesnym kěrchowje pochowana. 14. wulkeho róžka 1915 bě so wona znatej Hickec­ swójbje w Chelnje narodźiła. Hižo jako­ šulerka napadny wučerjej Micha­łej Nawce swojeho dobreho hłosa a hrajerskeho talenta dla. Tak je w Ra­dworskej lajskej dźiwadłowej skupinje so­bu­ skutkowała. Ze 16 lětami započa Hana Hickec, kotraž je te­hdy pola bura słužiła, w Meji spěwać a wosta tež po tym zo bě so na krawcoweho mištra Alfonsa Wićaza wudała, 48 lět najstaršemu serbskemu chórej swěrna. Pod dirigatom Michała Nawki, Jana Andrickeho, Jurja Winarja a Achima Brankačka je swěrnje z lóštom a cyłej wutro­bu serbski spěw pěstowała. Wića­zoweje syn Alfons je jej nastawk „Meja a moja mać“ w Serbskej protyce 1995 wěnował. Tójšto lět je přinoški do serb­skeho dźenika a wječornika a do dalšich časo­pisow pisała, hdźež su tež jeje pěsnje wozjewjeli. Hana Wićazowa bě sobu naj­płódniša basnjerka Radworskeho kružka pisacych Radlik, kotryž je dr. Achim Naw­ka nawjedował. Manfred Laduš

Ante Trstenjak

Freitag, 04. Dezember 2020 geschrieben von:
Po studijnych lětach molerstwa w ródnej Słowjenskej a dale w Grazu, Wienje, Parisu a Praze a po studijnych pućowanjach po mnohich europskich krajach přesydli so Ante Trstenjak 1920 do Prahi. Tam załoži swójbu a zezna tež serbskich studentow. W lěće 1928 poda so prěni raz na pjeć měsacow do Łužicy, zo by sej stawizny, rěč a kulturu Serbow zbližił. Sydom króć je wón Łužicu wopytał, posledni raz składnostnje ll. festiwala serbskeje kultury 1968. Serbska narodna drasta jeho fascinowaše, a tohodla je Serbowki w Hornjej a Delnjej Łužicy na najwšelakoriše wuměłsko-techniske wašnje zwobraznił. Serbowkam wěnowaše Trstenjak dlěje hač 30 lět swoje wuměłske tworjenje. Najznaćiša mólba je triptychon „Hołdowanje serbskim wótčincam“, kotryž debi žurlu Serbskeho muzeja w Budyšinje. Njedawno hakle su tam wustajeńcu jeho wobrazow „Barby daliny“ wotewrěli. Přistupna je přehladka hač do klětušeje 9. meje, tuchwilu pak je pandemije dla bohužel za­wrjena. Mějmy nadźiju, zo dalši přistup k wustajeńcy hišće zmóžnja, prjedy hač pokazaja ju w Praze a Mariboru. W starobje 76 lět zemrě Trstenjak 4. decembra 1970.

Do Českeje Lípy

Dienstag, 01. Dezember 2020 geschrieben von:
30. nazymnika 1945 dowjeze wosebity bus 30 serbskich šulerjow do Českeje Lípy. To běchu wuknjacy prěnjeje rjadownje „připrawnišća łužiskoserbskeho realneho gymnazija“. Wutworjenje gymnazija běštej čěska šulska Maćica (ÚMŠ) a Towarstwo přećelow Serbow (SPL) zmóžniłoj. Spočatk 1946 rozrosće ličba šulerjow na 59 w dwěmaj rjadownjomaj. 15. měrca potom rozrjadowachu mjeztym 61 hólcow a holcow na tři rjadownje. 34 šulerjow bydleše w internaće, tamni běchu hosćo čěskich swójbow. Třo młodźi Serbja z Wotrowskeje wosady (Jurij Pěčka, Beno Šołta a Jurij Wróbl) přińdźechu bjez předznajomosćow čěšćiny do 11. lětnika na měšćanski gymnazij. 22. septembra 1946 załožichu w Čěskej Lípje Towarstwo serbskich studentow. Předsyda bu Beno Šołta, wjednistwu přisłušeštaj tež Ben Budar a Beno Korjeńk. Wučerjo w Českej Lípje běchu kantor Jurij Šołta, Jurij Wuješ (wot decembra 1945), Bjarnat Rachela, Arnošt Skopa (wot januara 1946), Měrćin Zoba (wot měrca 1946), dr. Herman Šleca, Pawoł Wowčerk (wot spočatka šulskeho lěta 1946/1947). Wjednik gymnazija bě prof. Mikławš Krječmar. Na proze 1947 přećahny gymnazij do Varnsdorfa-Warnoćic. Mikławš Krawc

Čěsko-serbski zwjazk

Freitag, 27. November 2020 geschrieben von:
Skupina młodych Čechow załoži 28. nazymnika 1990 w Praze nowy zwjazk z mjenom Společnost česko-lužické mládeže (Towaršnosć čěsko-serbskeje młodźiny). Po somoćanej rewoluciji chcychu čłonojo zaměrnje zwiski ze serbskimi młodostnymi nawjazać a rozšěrjeć. Towarstwo započa wokolnik „Zpravodaj Česko-lužické mládeže“ wudawać. Hač do kónca 1991 wuńdźe sydom čisłow w hektografowanej formje. Pozdźišo wuchadźeše rozprawnik měsačnje w ćišćanej formje. Na hłownej zhromadźiznje Domowiny 1993 w Běłej Wodźe towarstwo do narodneje organizacije přiwzachu. Wokolnik dósta pozdźišo mjeno Česko-lužický věstník, kiž tež dźensa hišće ma. Wulke zasłužby wo kwalitatiwne přinoški měješe dr. Zdeněk Boháč (1933–2001), kiž dźě bě wot 1975 dlěje hač 25 lět předsyda Towarstwa přećelow Serbow (Společnost přátel Lužice – SPL). Młodźinske zjednoćenstwo přemjenowa so na Spolek česko-lužický. Skónčnje pak dóńdźe w lěće 2002 k wu­tworjenju zhromadneho towarstwa ze znatym mjenom Společnost přátel Lužice. Česko-lužický věstník mjeztym nětko hižo 30 lět wuchadźa – tuchwilu wšak korony dla njeprawidłownje. Mikławš Krawc

słowo lěta 2020

Anzeige