Za ćah pod milinu do Pólskeje

Dienstag, 23. Juni 2015 geschrieben von:

Sakski statny minister za wobchad Martin Dulig (SPD) je wčera planowanske dojednanje wo elektrifikowanju želez­niskeje čary Drježdźany–Zhorjelc–pólska mjeza podpisał. Dlěje hač dwana­će lět čaka susodny kraj na to, zo na něm­skej stronje z tym započnu.

Budyšin/Drježdźany (SN/at). Sakske mini­sterstwo za hospodarstwo, dźěło a wobchad rěči w nowinskej zdźělence wo „dalšim kroku po puću znowawutworjenja železniskeho zwiska mjez Drježdźanami a Wrócławjom“. Do toho bě minister Martin Dulig (SPD) planowanske dojednanje wo elektrifikowanju a wot­powědnym wutwarje dohromady 103 kilometry dołheje čary ze sakskeje stolicy přez Budyšin a Zhorjelc hač k pólskej mjezy podpisał. „Z tymile planowanjemi wuznawamy so jasnje k dalnowobcha­dej do Wrócławja“, rjekny Dulig wčera po podpisanju w sakskej stolicy. Na to přepoda planowanske zrěčenje šefej Němskeje železnicy dr. Rüdigerej Grubje.

Docpěja zaměr

Montag, 22. Juni 2015 geschrieben von:
Drježdźany (SN/JK). Zmilinjenje brunicy w Sakskej njespřećiwja so zaměram zwjazkoweho knježerstwa, wustork škódnych płunow hač do połojcy lětstotka wo 80 do 95 procentow porno lětu 1990 redukować. Tele dopóznaće złožuje so na ekspertizu energijoweho fachowca Berlinskeje techniskeje uniwersity, prof. dr. Georga Erdmanna. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) widźi swoju poziciju w tym nastupanju wobkrućenu. „Prof. Erdmann přeswědčiwje dopokazuje , zo naše milinarnje bjez klimoweho popłatka k mjeńšemu wustorkej wuhlikoweho dioksida (CO2) přino­šuja. A docpějemy zaměr hižo k połojcy lětstotka a nic hakle kónc lětstotka. Tak spjelnimy klimowe wobzamknjenja wjerška G 7 samo wo wjele prjedy hač žada­ne“, wupraji so Tilich po wozjewjenju ekspertizy. W swojej analyzy prof. Erdmann zdobom wobkrući, zo su wuchodoněmske milinarnje hižo mjez lětomaj 1990 a 2014 wustork CO2 wo 45 milionow tonow pomjeńšili. Zmóžnili su to redukowanje produkcije ze starymi systemami a inwesticije do moderneje wobswětoweje techniki.

Sulšečanski pjekar w ćežach

Freitag, 19. Juni 2015 geschrieben von:
Sulšecy/Drježdźany (SN/JaW). Brězanec pjekarnja w delnich Sulšecach tči w nuzy. Drježdźanske insolwencne sudnistwo je dźensa přizwoliło přewjesć tak mje­nowane jednanje pod škitnym krywom (Schutzschirm-Verfahren) k saněrowanju zawoda. Wotnětka zesylnja jednaćelstwo pjekarnje na poł lěta Drježdźanski in­solwencny prawiznik Andrew Seidel jako saněrar. „Swójba Brězanec wostanje na čole firmy a dale rozsudźa. Ja jich jeno­ při zwoprawdźenju saněrowanskich naprawow poradźuju a podpěruju. Jednanje pod škitnym krywom firmje wo­lóža saněrowanje zwoprawdźić“, rjekny Seidel na naprašowanje SN. Kaž wón dale wobkrući, chce předewzaće cyłkow­nje šěsć ze swojich 26 pjekarskich filialow za­wrěć. Jasnje pak Andrew Seidel potwjerdźi: „Hłowne sydło Brězanec pjekar­nje w delnich Sulšecach ze saněrowanskich naprawow potrjechene njeje.“ Zdobom widźi wón jara dobre šansy, zawod­ zaso na prawy puć wjesć. Za poł lěta dyrbjeli ćeže ze swěta być a Brězanec pjekarnja zaso z dobytkom dźěłać.

Elektroawta zhromadnje wužiwać

Freitag, 19. Juni 2015 geschrieben von:

Elektroawta zhromadnje wužiwać – to móhł­ přichod w němskich městach być, zo bychu so wobchadne problemy zmištrowali. Wo tym su wědomostnicy Fraunhoferskeho instituta přeswědčeni.

Karlsruhe (dpa/SN). Za wotpowědny slědźen­ski projekt za regionalnu a ekologisku mobilitu w lěće 2030 su so slědźerjo štyrjoch Fraunhoferskich institutow zjednoćili, kaž Martin Wietschel z Fraunhoferskeho instituta za systemowe a inowaciske slědźenje w Karlsruhe wčera připowědźi. Mjeztym maja wědomostnicy prěnje wuslědki.

Łužiski camp 5.0

Donnerstag, 18. Juni 2015 geschrieben von:

Budyšin/Choćebuz (SN). Hižo pjaty raz wotměje so lětsa łužiski klimowy a energijowy camp. Wot 5 do 9. awgusta zetkaja so w Gósćerazu (Groß Gastrose) pola Gubina škitarjo klimy z Łužicy, Berlina, Pólskeje a cyłeje Němskeje. Wjeršk campa budźe sobotu, 8. awgusta. Nimo toho je camp tež lětuši zaměr wobswětopoli­tiskeje kolesowarskeje „Tour de Natur“.

Aktiwisća campa spjećuja so planam krajneju knježerstwow Sakskeje a Br­ani­borskeje, kotrejuž politiska wola ma wjesć k rozšěrjenju wuhloweju jamow Wjelcej-juh a Wochozy II. Za škit klimy by trjeba było wudobywanje brunicy hnydom zakónčić. Klimowy camp zasadźa so najebać to za socialnje znjesliwy kónc brunicoweho hórnistwa. Prěnje kro­čele za to bychu byli, cofnyć rozšě­rjenje wuhlowych jamow. Tele žadanje chcedźa wobdźělnicy campa zwuraznić. Klimowy camp žada sej energijowu změnu na demokratiske wašnje.

Do přihotow campa přewjedu sobotu, 20. junija, protestnu akciju w Prožymje. Tam chcedźa z wobdźělnikami zestajeć wulke žołte X, znamjo spřećiwjenja přećiwo brunicy.

Bjerwałdski jězor dale wutwarja

Mittwoch, 17. Juni 2015 geschrieben von:

Hamor (SN/JaW). Gmejna Hamor chce Bjerwałdski jězor dale na maritimnu turistisku přestrjeń wutwarić. Za to je komuna njedawno dóstała přizwolenje spěchowanskich srědkow nimale 1,4 milionow eurow. To zdźěli zamołwity za turizm w Hamorskej gmejnje Roman Krautz. Pjenjezy pocha­dźeja z programa k polěpšenju regionalneje hospodarskeje struktury Swobodneho stata Sakskeje. Wo tym bu Hamorska gmejnska rada na zašłym­ pose­dźenju informowana.

Nastać maja z pomocu spěchowanja předewšěm dróhi, chódniki, schody kaž tež připrawy k zastaranju z wodu. Zdobom chcedźa pućowansku šćežku wokoło jězora wutwarić. Prěni twarski wotrězk naprawy hižo zwoprawdźeja. „Za Hamorsku gmejnu je přizwolenje srědkow wažna kročel, zo so regionalne hospdarstwo a komuna na energijowu a turistisku gmejnu wuwije“, Krautz hódnoći.

Spominaja na 17. junij 1953

Mittwoch, 17. Juni 2015 geschrieben von:

Dobruša-Huska / Mały Wjelkow / Běła Ho­ra (SN/CoR). Sakski statny minister za wobswět a ratarstwo Thomas Schmidt (CDU) je so dźensa na městnje wo stawje wjesneho wuwića w Hornjej Łužicy wobhonił. Mjez druhim wopyta minister zawod w Dobruši-Husce, hdźež plahuje Rene Löhnert wódne buwoły, a wobhlada sej zhromadnje z wjesnjanostu Michaelom Schulzu (CDU) w gmejnje wot wulkeje wody wobškodźene hrjebje a rěčki. W Małym Wjelkowje steješe žonopowy zawod Develey na programje. Přizamkny so nutrnosć při rownišću na Nuklacej hórce, hdźež wopominachu wopory składnostnje dźensnišeje róčnicy zběžka 17. junija 1953.

Wo aktualnych wužadanjach na polu wobswěta a ratarstwa chce so Thomas Schmidt wječor zjawnje ze zapósłancom krajneho sejma Markom Šimanom (CDU) w Škodźic zawodźe na Běłej Horje rozmołwjeć. Rěčeć chcedźa wo naprawach, z kotrymiž hodźi so wotchadej młodych ludźi ze wsow zadźěwać a jim zaso žiwjensku perspektiwu dać.

Wobswětleja mjezsobnosć generacijow w firmje

Mittwoch, 17. Juni 2015 geschrieben von:

Budyšin (SN/at). Kak zaruču personalny přichod swojeho předewzaća? To móhło jedne prašenje być, kotrež firmownikow a zamołwitych za personalne naležnosće wabi, wobdźělić so na 15. srjedźostawskim dnju 30. junija w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle. Z hesłomaj „Miks generacijow wuhotować město zarjadować“ a „Miks generacijow stanje so nawodnistwu z wužadanjom“ stej tam hłownaj přednoškaj na palace nadawki wusměrjenej. Kak generacija Y mysli a što su wužadanja na demografiju orientowacemu so personalnemu managementej, to móža wobdźělnicy wot prof. dr. Jutty Rump z Ludwigshafenskeho Instituta za dźěło a dźěłakmanosć (employability) zhonić. Prof. Rump poda dohlady do zawodneje woprawdźitosće nastupajo mjezsobnosć młódšeje, srěnjeje a staršeje generacije a z tym zwisowace konkluzije. Wulke rozdźěle wědy a nazhonjenjow mjez generacijemi a kak z nimi wobchadźeć, to tematizuje prof. dr. Bernd Okun z Lipšćanskeje akademije De Vacto.

Brunicy bórze božemje rjec

Mittwoch, 17. Juni 2015 geschrieben von:

Choćebuz (SN). Bjezposrědnje po tym, zo su wodźace staty G 7 wažny klimoškitny signal do swěta dali, wopyta delegacija ameriskich politikarjow na přeprošenje zapósłancow Zelenych Braniborskeho krajneho sejma Łužicu. Hosćo z USA chcychu so wo wužadanjach energijoweje změny wobhonić.

Heide Schinowsky z frakcije Zelenych, kotraž delegaciju witaše, wupraji so za daloko sahace wobzamknjenja wjerška G 7. „Prěni raz so sydom wodźacych industrijowych krajow wuznawa, so dalšeho wupruženja klimje škodźacych płunow wzdać. W tutym lětstotku budźe swětowe hospodarstwo klimoneutralne“, wona zwurazni. Samsneho nahlada su ameriscy hosćo, wšako je tež w USA kónc wužiwanja brunicy wotwidźomny a je trjeba so na čas po wuhlu přihotować. „Mamy w přehladnym času wuměnjenja za energijowu změnu wutworić“, rěkaše ze stron Američanow. Nimo wuskutkow brunicoweho hórnistwa na klimu běchu temy kaž stupaca dnowna woda a wliw hórnistwa na strowotu wobydlerjow wobsahi rozmołwow.

Drohe za stat a tola trěbne

Mittwoch, 17. Juni 2015 geschrieben von:

Małe lětanišća su najebać wysoke kóšty hospodarsce wažne

Zapósłanča Zelenych w Sakskim krajnym sejmje Eva Jähnigen čuje so w swojich začu­ćach z wuprajenjow hospodarskeho mi­nistra Martina Duliga (SPD) wobkrućena.

Loni w decembru je sakski zličbo­wanski zarjad deficitarne hospodarjenje lětanišćow kritizował. Žadyn z wobhospodarjerjow nima ani přibližnje kmane popłatki, kóšty wurunać. Wobličenje popłatkow stawaše so přeco bjez někotrychžkuli kalkulacijow“, zarjad tehdy kritizowaše. Deficity mějachu komu­nalni hospodarjo zas a zaso wurunać. K tomu přińdźechu inwesticiske přiražki wjaco­rych milionow eurow ze stron Swobodneho stata Sakskeje.

„Za čo trjebaja komuny tajke lětanišća? Sakske gmejny a města njemóža lěto wot lěta dawkowe dochody za hobby něko­trych jednotliwcow z woknom won mjetać“, měni Eva Jähnigen.

Anzeige