Holger Zastrow, FDP

srjeda, 14. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Holger Zastrow Holger Zastrow

1Serbšćina je zakładne wuměnjenje za zachowanje a dalewuwiwanje serbskeje kultury a tradicijow słowjanskeho ludu. Dyrbimy za přichod we wuskim wothłosowanju ze zastupnikami Serbow kreatiwne wuslědki nańć. Při tym mamy běrokratiske zadźěwki wot­twarjeć a Rěčny centrum WITAJ podpěrać. Tež z pomocu imageowych kampanjow móžemy atraktiwitu nawuknjenja serbšćiny polěpšić.

2Kaž po wšej wuchodnej Němskej ma tež Łužica bolostny proces trans­formacije za sobu. Myslu sej, region je strukturnu změnu dotal derje zmištrował, trjeba pak dale jako wjesna kónčina zboka wulkich metropolow wosebitu podpěru ze stron politiki. Chcemy Łužicu tuž hladajo na planowany kónc wudo­bywanja brunicy na wosebite hospodarske pasmo z wolóženymi prawidłami přetworić.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND