Marcel Linack, Swobodni wolerjo

srjeda, 14. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Marcel Linack Marcel Linack

1Zawěsće je ćežko serbšćinu po wšej Sakskej w zjawnosći sylnišo spěchować, přiwšěm měli spytać wobydlerjow Sakskeje za dwurěčnosć w swójskim zwjazkowym kraju sensibilizować. To móžemy na jednym boku z dwurěčnymi brošurkami wo kraju samym kaž tež z dwurěčnymi brošurami a flajerami zjawnych zarjadnišćow, zarjadow, kulturnych nošerjow a dalšich zwoprawdźić.

2Aktualne wuwiće hladajo na strukturnu změnu we Łužicy pokazuje dobre započatki. Wosobinsce pak mi wobsahi a zwoprawdźenje dotal daloko dosć a hłuboko dosć njesahaja. Runje wjesne kónčiny trjebaja wjace podpěry w infrastrukturje a při změnje wot industrijneho na posłužbowy region. Dyrbimy nuznje přeswědčiwy koncept za změnu zdźěłać.

3Kóncej zmilinjenja brunicy njebudźemy so wuwinyć móc. Njesměmy jón na žadyn pad přechwatać, ale sej jón derje přemyslić. Dotalnym słowam, zwjazkowe a krajne zarjady we Łužicy zasydlić, dyrbja skutki slědować. Tež za přilubjene spěchowanske pjenjezy njeměli wjele konceptow za region zdźěłować, ale jeničce jedyn do přichoda wusměrjeny, a to zhromadnje z wobydlerjemi.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND