Ingrid Grošcyny wobrazowy swět Błótow

štwórtk, 13. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
K 75ćinam molerki a ilustratorki Ingrid Grošcyneje je Dešnjanski Domizniski muzej wosebitu wustajeńcu wuhotował.  Foto: Michael Helbig K 75ćinam molerki a ilustratorki Ingrid Grošcyneje je Dešnjanski Domizniski muzej wosebitu wustajeńcu wuhotował. Foto: Michael Helbig

Dešno (SN/JFK/CoR). Njedawno – 6. januara – je molerka a ilustratorka Ingrid Grošcyna z Lubina swoje 75. narodniny swjećiła. Jej k česći je Domizniski muzej Dešno wosebitu wustajeńcu z jeje twórbami wuhotował, a to pod titulom „Błóta – Spreewald“. Něhdźe 75 zajimcow je na wotewrjenje přehladki 19. januara přišło.

W swojej lawdaciji nawodnica Dešnjanskeho Domizniskeho muzeja Ba­bette Zenkerowa na to skedźbni, zo je z Grabina (Finsterwalde) pochadźaca wuměłča hižo wot časa swojeho wukubłanja na molersku mišterku wusko z Lubinom a Błótami zwjazana. Prezentowane rysowanki, akwarele, ilustracije a wolijowe wobrazy Ingrid Grošcyneje pokazuja magisku rjanosć Błótow a předstaja jich powěsćowy swět w čiłych barbach a formach. Tež wo serbskim wšědnym dnju powěda wuměłča w swojej wosebitej wobrazowej rěči.

Mnozy znaja wobrazy Ingrid Grošcyneje z njeličomnych ilustracijow, kotrež je wona za serbske – wosebje za delnjoserbske – publikacije wuhotowała, za Pło­mjo, Nowy Casnik a Stog. Wot lěta 1997 dźěła wona prawidłownje za Ludowe nakładnistwo Domowina a w lěće 2006 je do Zwjazka serbskich wuměłcow zastu­piła. Hač na wječornej šuli Drježdźanskeje wysokeje­ šule za tworjace wuměłstwo w Choćebuzu abo přez dalo­ko­studij za beletristiku a dźěćacu kaž tež lite­raturu za młodostnych na Axela Anderssonowej akademiji w Hamburgu, ju­bilarka je so přeco dale wukmanjała. Tež někotre dźěćace knihi njeje wona jenož zwobrazniła, ale tež w němskej rěči napisała.

Na wotewrjenju wustajeńcy je spěwo­twórc Bernd Pittkunings pěsnje w němskej rěči kaž tež w Błótowskim dialekće přednjesł.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND