Prěnja katolska kěrlušerka poručenje

póndźela, 14. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Sakska statna ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepsch (CDU, naprawo) je minjeny pjatk w Kamjenskej cyrkwi swjateje Hany bibliotekarce a awtorce Chrysće Meškankowej Myto Zejlerja spožčiła. „Dźakuju so Chrysće Meškankowej za jeje wulki angažement jako hudźbna wědomostnica a za serbsku cyrkwinsku hudźbu“, rjekny ministerka.  Foto: Maćij Bulank Sakska statna ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepsch (CDU, naprawo) je minjeny pjatk w Kamjenskej cyrkwi swjateje Hany bibliotekarce a awtorce Chrysće Meškankowej Myto Zejlerja spožčiła. „Dźakuju so Chrysće Meškankowej za jeje wulki angažement jako hudźbna wědomostnica a za serbsku cyrkwinsku hudźbu“, rjekny ministerka. Foto: Maćij Bulank

Ministerka Barbara Klepsch Chrysće Meškankowej Myto Zejlerja spožčiła

Kamjenc (SN/CoR). Sakska statna ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepsch (CDU) je minjeny pjatk w Kamjenskim sakralnym muzeju cyrkwje swj. Hany bibliotekarce a awtorce Chrysće Meškankowej Myto Zejlerja spožčiła. Bě to štwórty raz po lěće 2014, zo přepodachu wosobinje z 5 000 eurami dotěrowane wuznamjenjenje za wusahowace wukony na polu wukmanjenja, nałožowanja a posrědkowanja serbskeje rěče. „Chrysta Meškankowa je so nimale cyłe žiwjenju tym naležnosćam wěnowała. Wona wobchadźa tak preciznje a kmanje ze serbšćinu kaž lědma něchtó. Zwjazuje rěč z elementom, kotryž nam dale pomha, hdyž njemóžemy něšto w słowach zwuraznić – z hudźbu. Dźakuju so Chrysće Meškankowej za wulki angažement jako hudźbna wědomostnica a za serbsku cyrkwinsku hudźbu“, Barbara Klepsch rozłoži.

Wona je hosćinu, nimo swójbnych a přećelow lawreatki a zastupjerjow serbskeho zjawneho žiwjenja mjez druhim tež zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Marka Šimana (CDU) a bywšu zapósłanča zwjazkoweho sejma Marju Michałkowu (CDU), serbsce witała.

Farar Kamjenskeje ewangelsko-lutherskeje wosady Michael Gärtner skedźbni jako hosćićel na měnjate stawizny dźensa jako muzej słužaceje Hanineje cyrkwje, w kotrejž běchu hač do lěta 1926 serbske kemše swjećili. Kamjenski wyši měšćanosta Roland Dantz (njestronjan) njepokaza jenož na započatki měrliweje rewolucije w mjenowanej cyrkwi, ale tež na to, zo so tu ludźo 31 lět po njej přeco hišće k rozmołwam, kaž za kulojtym blidom, zetkawaja, „hinak hač w Budyšinje“. Nawjazujo na saksku imageowu kampanju „Sorbisch? Na klar.“ zakónči Dantz swoje witanske słowa z „mam Was rady“.

Lawdaciju za Chrystu Meškankowu, kotraž swjećeše před lětomaj wosomdźesaćiny, přednjese bywša direktorka Budyskeho Serbskeho gymnazija Rejza Šěnowa. „Žiwjenje Chrysty Meškankoweje je pozitiwne dźěło, a jeje žiwjenski skutk traću našeho ludu w połnej měrje słuži. Dopominam so na zetkanje z njej w swojich młodych lětach, lěpje prajene z jeje prěnimi twórbami, kěrlušemi. Rady smy je spěwali. Běchu hinaše, ze za nas rjanej melodiju. Mjeztym je jich na třiceći z jeje pjera wušło a we Wosadniku so zadomiło. Za mnje su wone něšto cyle wosebiteho – su melodije žónskeje. Wobdźiwam tutu žónsku a česću sej ju dźensa ćim bóle jako prěnju kěrlušerku w katolskich Serbach“, Rejza Šěnowa wuzběhny. Zdobom skedźbni na žurnalistiske dźěło lawreatki: „Přez lětdźesatki dokumentuje wona wustojnje nimale wšitke hudźbne a dalše kulturne zarjadowanja a wjerški w našich nowinach a časopisach. Chrysta Meškankowa je jedna z najswědomićišich a najwažnišich chronikarkow kulturneho bohatstwa Serbow tele lěta.“ Chrysta Meškankowa so jej, ministerce a wšěm z wutrobnym „zapłać Bóh“ dźakowaše. Profesionalnje wobrubił je swjatočnosć Mercuriusowy kwartet – a to z hudźbu Bjarnata Krawca, Jana Cyža kaž tež ze swójsce wobdźěłanymaj kěrlušomaj „Naša wěra je kaž skała“ a „Štož Bóh je zwjazał“ lawreatki Myta Zejlerja Chrysty Rječkec-Meškankoweje.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND