Njerunowahu wotstronić poručenje

srjeda, 06. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Přistajeni LND su najwjetši producent serbskich tekstow

Budyšin (SN/JaW). Twarske naprawy w Serbskim ludowym ansamblu budu dróše hač planowane. Wo tym informowaše wčera direktor Załožby za serbski lud Jan Budar čłonow rady Załožby za serbski lud. „Za nowe hrajnišćo trjebamy přidatnje 450 000 eurow. Z tym wučinjeja po informacijach załožbowy cyłkowne kóšty za objekt nimale tři miliony, město planowanych 2,5 milionow eurow. To je so hižo loni w decembrje wotbłyšćowało. Přičina je prěnjorjadnje wuwiće płaćiznow w twarskej branši“, wujasni Budar. Dalše kóšty zawinuja tohorunja njeplanowane twarske naprawy, dokelž jedna so wo starši twar. Přidatne pjenjezy přińdu wot Swobodneho stata Sakskeje, z Kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnja Šleska a zbytk něhdźe 200 000 eurow přida załožba sama. Kaž Jan Budar dale zdźěli, pak je saněrowanje južneho twarjenja SLA w časowym planje. „Hač do septembra chcemy twarske dźěła zakónčić, tak zo móžemy kaž planowane w oktobrje koncert k wotewrjenju noweho hrajnišća wotměć.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND