Połčas wubědźowanja młodych talentow

štwórtk, 31. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Mnozy z wobdźělnikow „Lampenfiebera“ spěwaja tež w projektnym chórje Kamjentneho domu „POP II GO“, kiž wubědźowanje wobrubja.  Foto: Jörg Stephan Mnozy z wobdźělnikow „Lampenfiebera“ spěwaja tež w projektnym chórje Kamjentneho domu „POP II GO“, kiž wubědźowanje wobrubja. Foto: Jörg Stephan

Budyšin (SN/bn). Sobotu zakónčitej dwě zarjadowani – „HUBA & SŁOWO“ a „RUKA & NOHA“ – w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle lětuše wubědźowanje talentow „Lampenfieber“. Pod hesłom „Měr je ...“ stej wobłukaj tworjace wuměłstwo a hudźba hižo wotzamknjenej. Mjezyfacit Dirka Albersa, nawody předsydstwa wurisanje zhromadnje z towarstwom Kamjentny dom wuhotowaceje wokrjesneje lutowarnje, je pozitiwny: „Wokomiknity staw zwjesela. Prěnje finale segmenta ‚WOKO‘ kónc apryla w Kamjentnym domje bě hladajo na zapodate twórby poradźene. Wobłuk ‚WUCHO‘ mam hladajo na mnóstwo wobdźělnikow kaž tež přihladowarjow samo za grandiozny.“

Njedawno předstajichu dźěći a młodostni swoje hudźbne přinoški na Budyskim nalěću. „Žitne wiki běchu stajnje połnje wobsadźene. Jako čłon wukony hódnoćaceje jury sym z talentowanymi młodymi hudźbnikami rěčał. Wězo běchu trochu rozpjeršeni, ale wjeselachu so tež nad wulkim zajimom publikuma.“

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND