Po wobšěrnym přetwarje je Biskopičanska galerija Carla Lohsy wot wčerawšeho zaso přistupna. Wotewrjenski wječor, na kotryž běchu sej přećelow města přeprosyli, steješe wotpowědnje dnjej Walentina pod hesłom „Biskopicy lubuja Lohsu“. Hač do 3. měrca móža sej zajimcy tam tež wustajeńcu mólbow Viole Große wobhladać. Foto: Steffen Unger

Budyšin (SN/bn). Poslednje zarjadowanje we wobłuku wosebiteje wustajeńcy Budyskeho Serbskeho muzeja „Stary lud“ je wčera tójšto zajimcow přiwabiło. Popołdnju wuhotowaše Petra Kušowa z Dešna dźěłarničku, na kotrejž so zajimcy, mjez nimi tež sobudźěłaćerjo muzeja, ze starej rjemjeslniskej techniku tkanja zeznajomichu.

Młodostni z nowym kruchom

štwórtk, 14. februara 2019 spisane wot:
Choćebuska młodźinska rejwanska company Piccolo hotuje so na premjeru swojeje noweje inscenacije „Pod dušu běch woda“ za přihladowarjow wot dwanaće lět. W njej zaběraja so rejujo na wuměłske wašnje z temu „swójske ćěło“ a chcedźa publikum pohnuć, swoje ćěło tohorunja raz z hinašimi wočemi widźeć. Choreografiju zdźěłała bě Zaida Ballesteros Parejo. Hłowna proba je jutře. Premjera budźe sobotu wječor w dźiwadle Piccolo. Foto: Michael Helbig

Slědy stawiznow zachować

srjeda, 13. februara 2019 spisane wot:

Planowany hotel wohroža muzej „Słowjanska wjes“ pod hołym njebjom

Wosrjedź Branibora nad Habolu (Brandenburg an der Havel) zaměstnjeny je muzej „Słowjanska wjes“ pod hołym njebjom­. Podobnje kaž w Dešnje běchu tam historiske sydlišćo po srjedźowěkowskim přikładźe natwarili a prawi­dłownje tematiske zarjadowanja přewje­dli, wobswětlace žiwjenje při Haboli sy­dla­­ceho kmjena Połobskich Słowjanow. Nimo wotmysła, hosći přiwabić, ma rekonstruowana wjes na korjenje města kaž tež jeho prěnjotnych wobydlerjow do­pominać. Wobhospodarjer muzeja je komunalne towarstwo z wobmjezowanym rukowanjom za spěchowanje dźěła a strukturne rozwiwanje Branibor nad Habolu (BAS). Oficialna měšćanska tu­ristiska brošurka mjenuje „Słowjansku wjes“ mjez turistiskimi wjerškami runje tak kaž internetna strona komuny. Přichod muzeja pak je njewěsty. Byrnjež docho­dy mzdy sobudźěłaćerjow zaručili, pjenjezy powšitkownje pobrachuja, wosebje nastupajo nuznje trěbne wobnowjenja. Tuchwilu je drje 5 000 eurow za sa­něrowanje k dispoziciji, štož pak za zdźerženje wsy zdawna njedosaha.

Program z pjeć prapremjerami

srjeda, 13. februara 2019 spisane wot:

Rjad „Wosebity koncert na spo­čatku lěta­“ zas a zas z nowym kolo­ritom

Wobšěrny program dorosta

srjeda, 13. februara 2019 spisane wot:

Chrósćicy (SN/bn). Na njezjawnym posedźenju přihotowanskeho wuběrka za lětuši 13. mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica“ su čłonojo wčera w Chrósćicach wjacore konkretne wuhibki stajili.

Za dźěćacy program je so cyłkownje jědnaće dorostowych skupin – telko kaž hišće ženje – z Hornjeje a srjedźneje Łužicy kaž tež z Drježdźan přizjewiło. Sobotu, 6. julija, chcedźa zarjadowarjo pod hesłom „W raju wjesołych dźěći“ pisany a wotměnjawy program z rejemi, spěwom a hudźbu wuhotować. Prěni raz wobdźěla so dźěći Drježdźanskeho towarstwa Stup dale a dorostowa rejwanska skupina z Brětnje.

Wěste mjeztym tež je, kotre serbske kulturne cyłki so we wobłuku festiwala předstaja. Mjez druhim chcedźa so wo­spjet Smjerdźečanska rejwanska skupina, Serbski folklorny ansambl Wudwor a Serbski ludowy ansambl w Budyšinje, Hochozy a Chrósćicach prezentować.

Kaž w minjenych lětach liči festiwal zarjadowacy třěšny zwjazk serbskich towarstwow Domowina z dohromady ně-hdźe 700 sobuskutkowacymi ludowymi wuměłcami z cyłeho swěta.

Braniborski monopoly

srjeda, 13. februara 2019 spisane wot:
Bohata wěža w Budyšinje je turistiski magnet, z kotrehož sej lěto wob lěto tysacy wopytowarjow sprjewine město a wokolinu wothorjeka wobhladuja. Zo pak bychu ludźo dlěje w stolicy Serbow wostali, ma so na jeje městnje natwarić nowy hotel. Što pak so potom z jednym z najwažnišich symbolow Budyšina stanje, nichtó tak prawje njewě. Byrnjež tele přirunanje znajmjeńša tak křiwe było kaž sławna wěža sama, wotbłyšćuje wone tola­ chětro zrudźace połoženje zajimawostki w Braniborje nad Habolu: Chcemy wjace turistow přiwabić, kotřiž pola nas přebywaja, zo bychu sej wobhladali, štož wjace njeeksistuje. „Słowjanska wjes“ je pječa na dołhi wid njelukratiwna, město njeje by nowy hotel dobry feńk lubił – ale za koho? Je da w Braniborje hinak hač nimale­ wšudźe druhdźe tež, hdźež je zamołwitym (hišće) wědome, zo je kultura něšto, štož skerje duchej dyžli móšni tyje? Bosćan Nawka

Koło z pisanym poskitkom

wutora, 12. februara 2019 spisane wot:

Informelne rozmołwne koło Budyski kraj chce tež lětsa wjelestronske zarjadowanja wuhotować. Prěnje konkretne terminy su hižo jasne. Hłowny zaměr je, wožiwić předewšěm serbske žiwjenje wuchodnje Budyšina.

Budyšin (SH/SN/bn). Rozmołwne koło Budyski kraj je na swojim prěnim lětušim zetkanju minjenu sobotu w Budyskej Röhrscheidtowej bašće wo přichodnych planowanych aktiwitach wuradźowało. Pod nawodom Lorenca Jankowskeho wotměja 14. februara pod hesłom „Hrajkownja“ kofejpiće ze zabawu za dźěći we foyeru Serbskeho ludoweho ansambla. Tež swójbne pućowanja z wosebitymi tematiskimi ćežišćemi chcedźa dale přewjedować. Po loni zhromadnje ze skupinu Serbska reja wuspěšnje wuhotowanym bjesadnym a rejwanskim wječoru chcedźa bórze podobny tajki zwoprawdźić. Přezjedni sej přitomni běchu, wobdźělić so w lěću na dnju wote­wrjenych duri w Njechornju nawjazujo na „paradizowu zahrodku“ Měrćina Nowaka-Njechorńskeho kaž tež zarjadować nazymu kermušu. „Wšitcy zajimcy su witani, swoje přeća a mysle do přihotow zapřijeć“, podšmórny Sonja Hrjehorjowa.

Poziciju towarstwa rozjimali

wutora, 12. februara 2019 spisane wot:

Předsyda towarstwa Kamjenjak Wieland­ Schild je spočatk lěta zastojn­stwo złožił. Towarstwo je při­wšěm dźěła­kmane. Wustawki zmóžnjeja dalše­ skutkowanje, tež bjez předsydy.

Njebjelčicy (SN/MiR). Z wotstupom Wielanda Schilda skutkujetaj na čole předsydstwa městopředsyda Ignac Wjesela, financnik Lukaš Deleńk a w rozšěrjenym kruhu Thomas Noack a Hubert Lange.

Na swojim prěnim posedźenju w lěće 2019 zaběrachu so čłonojo njedawno ze swój­skimi přećemi a před­stawami na dobro towarstwa. Zhladujo na mnohe aktiwity, předewšěm w zańdźenym lěće, su woni za nje wjele časa nałožili. Někotrym bě to nimale přewjele.

„Klinkotata lipka“ při kaminje

wutora, 12. februara 2019 spisane wot:
W rjedźe Budyskeho Thespis-centruma „Za kachlemi so rjenje bachta“ staj zawčerawšim šulerjej Serbskeho gymnazija Budyšin Laura Hrjehorjec a Klemenc Bobka serbsku bajku „Klinkotata lipka“ scenisce čitajo předstajiłoj. Něhdźe pjatnaće zajimcow je dwurěčny přednošk – gymnaziastaj so serbsce a němsce recitujo wotměnje­štaj – napjeće sćěhowało. Lêtsa dohromady pjeć króć je socio-dźiwadłowy centrum popołdnjo při kaminje wuhotował. Mjez druhim dožiwichu wopytowarjo stajnje njedźelu baje a stawiznički z Ukrainy, Francoskeje a Arabskeje. Z „Klinkotatej lipku“ bu rjad zakónčeny. Klětu chcedźa z nim pokročować. Foto: SN/Hanka Šěnec

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND