Z konjenca do ćopłeje stwy

srjeda, 07. decembera 2022 spisane wot:
Něhdźe 40 zajimowanych dźěći je wčera na premjernym čitanju wo dyrdomdejach na Jurkec statoku z noweje knihi „Chaos w konjencu“ awtorki Lubiny Hajduk-Vejlkovićoweje zhoniło. Wokolina zdaše so być prawje wupytana, wšako wotmě so čitanje na Smolic jěchanskim statoku w Hórkach. A tuž smědźachu dźěći do toho samo hišće na prawym konje sedźeć a so po tym do stawizny zanurić. Druhi dźěl dźěćaceje knihi je awtorka, kotraž wčera z knihi čitaše, jako kriminalku napisała. Foto: SN/Hanka Šěnec

Inter- a transkulturny projekt

wutora, 06. decembera 2022 spisane wot:

„Naš kraj“ je titul projekta tak mjenowaneho wobydlerskeho dźiwadła, kotryž chce serbsko-němske poćahi we Łužicy wobswětlić. We wobłuku informaciskeho zarjadowanja móžachu so zajimcy wčera w foyeru Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła wo nim wobhonić.

Budyšin (SN/bn). Iniciator projekta je nawoda festiwala šesćiměstow „Přińć a woteńć“ Hans Narva. Zhromadnje z režiserku Julianu Meckert a z hudźbnicu Sofiju Cyžec zdźěła wón koncept na zakładźe prašenjow, kaž na přikład „Što charakterizuje identitu w napjatnišću mjez mjeńšinu a wjetšinu?“, „Připóznawa Němska Serbow jako indigeny lud?“, „W kotrej měrje je wjetšina za indigene ludy zamołwita a začuwaja so Serbja scyła jako tajki?“. Tónle naćisk tworješe wuchadźišćo dweju sympozijow w Kamjencu a Choćebuzu, hdźež „chcychmy so z wobydlerjemi wuměnić, kotřiž so takrjec wuznaja“, Meckert rozłoži. Kooperaciskej partneraj projekta stej NSLDź a Statne dźiwadło Choćebuz, kotrejž „podpěrujetej nas nastupajo wabjenje a rumnosće“.

Wernisaža aktualneje wosebiteje wustajeńcy „Zymske wjasela – Winterfreuden“ w Choćebuskim Serbskim muzeju je dźens tydźenja něhdźe 70 zajimcow přiwabiła. Hišće hač do klětušeho 26. februara přistupna přehladka předstaja za Delnju Łužicu charakteristiske nałožki a tradicije kołowokoło hód. Foto: Michael Helbig

Hodowny mobil Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła a Serbskeho ludoweho ansambla je wčera na swojej prěnjej staciji při starej šuli we Wotrowje něhdźe 200 přihladowarjow přiwabił. Do programa „Hody jědu!“ zawjeselachu dźěći Wotrowskeje pěstowarnje publikum z hodownymi spěwami. Na premjernym předstajenju zahraštaj Annekathrin Weber a Sćěpan Siegfried sćinohru „Šlink Beno po puću do Betlehema“, Rüdiger Žur wjedźeše jako „wajchtar“ po programje. Publikum dźakowaše so wuměłcam na jewišću z trójnej „Sławu“. Foto: Feliks Haza

Šefredaktor zastojnstwo nastupił

štwórtk, 01. decembera 2022 spisane wot:
Z nowym šefredaktorom Marcelom Braumanom (druhi wotlěwa) chce redakcija Serbskich Nowin wulke wužadanja dalšeho wuwiwanja načasnych nowin wosebje tež w interneće a socialnych syćach zmištrować. Na redakciskim posedźenju je jednaćel Ludoweho nakładnistwa Domowiny Syman Pětr Cyž (třeći wotlěwa) Braumana dźensa do zastojnstwa zapokazał, z čimž zakónči so přechodna doba pod nawodom komisariskeho šefredaktora Axela Arlta (nalěwo). Jemu staj so jednaćel a nowy šefredaktor za spušćomne wuchadźenje nowiny pod najćešimi personelnymi wuměnjenjemi dźakowałoj. Foto: SN/Božena Šimanec

Wusahowace poskitki přewahuja njedostatki

srjeda, 30. nowembera 2022 spisane wot:

W spomnjeću na 150. posmjertniny Handrija Zejlerja a 200. narodniny Korle Awgusta Kocora

W nachilacym so jubilejnym lěće na česć Handrija Zejlerja a Korle Awgusta Kocora su so mnohe twórby a adapcije klasikarjow serbskeje wuměłskeje hudźby a chóroweho hibanja předstajeli, na mnohich koncertach, nyšporach a spěwnych swjedźenjach, w cyrkwjach, na wjetšich a mjeńšich žurlach Hornjeje a Delnjeje Łužicy kaž tež w sakskej stolicy; tohorunja w serbskich programach radija. Na tym maja mnohe zarjadnišća a zarjady swój podźěl, prěnjorjadnje Serbski ludowy ansambl, chóry, hudźbne a spěwne ćělesa najwšelakorišeje družiny, serbskej redakciji rozhłosow MDR a RBB a – nic naposledk – njeličomni powołanscy při­stajeni a čestnohamtsce skutkowacy interpreća. Lisćina poskitkow, koordinowanych w kulturnym wotrjedźe Domowiny, wopřijima wjace hač dwaceći koncertow w běhu lěta. Nimo toho běchu/su to či­tanja, konferency, zjawne spominanja, šulerske projekty, ekskursije a wjacore, tež digitalne publikacije. Lěto zjawnych jubilejnych zarjadowanjow započa so 5.

„Mobilny adwentny kalender“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła a Serbskeho ludoweho ansambla pod hesłom „Hody jědu“ změje jutře, štwórtk, we 18 hodź. premjeru při Wotrowskej starej šuli. Na pućowacym ­jewišću dožiwja wopytowarjo hudźbnikow, dźiwadźelnikow, klankarjow a hóstnych wuměłcow, kotřiž poskićeja „dobroty za ćěło a dušu na wjeselo ­cyłeje swójby“.

Budyšin (SN/bn). „Hodowny mobil“ budźe hač do 22. decembra wot póndźele do pjatka stajnje we 18 hodź. kóždy ­wječor po cyłej Hornjej Łužicy po puću. Pućowace jewišćo wuhotuja wosrjedź wsow. Přichodne stacije su Chrósćicy, Hrubjelčicy, Nowa Wjeska, Róžant a delnje Sulšecy. NSLDź a SLA stej „wšelake wotměnjawe programy wuwiwałoj, teksty a hudźbu wupytałoj a nazwučowałoj, sćinohru za klankodźiwadło spisałoj a rekwizity twariłoj, w dźěłarnjach skowałoj a pomolowałoj“, kaž zarjadowacej instituciji w nowinarskej zdźělence pisatej. Koncepciju za zarjadowanje běchu za­stupjerka intendanta NSLDź za serbske dźiwadło Madleńka Šołćic, dźiwadźelnik Jurij ­Šiman a intendant SLA Tomas ­Kreibich-Nawka zdźěłali.

56 mjeńšinow

srjeda, 30. nowembera 2022 spisane wot:
Budyšin (SN). W Praskim nakładnistwje Epocha je wušła wobšěrna kniha prof. Leoša Šatavy „Etnika bez státu a regionální jazyka v Evropě (Etnikumy bjez stata a regionalne rěče w Europje)“. Encyklopedisce rjadowany přehlad zaběra so z cyłkownje 56 europskimi mjeńšinowymi ludami a małymi rěčemi. Kóždy kapitl wobjednawa etniskosć, rěč, stawizny a kulturu kaž tež aktualne asimilaciske abo rewitalizaciske trendy. Knihu wudospołnjeja něhdźe 200 čornoběłych kaž tež barbojtych fotow, wjacore karty a bohata bibliografija. Zajimcy móža sej publikaciju w Budyskej Smolerjec kniharni skazać.

Budyšin (SN/bn). Swěćace so woči přewažnje młodych hudźbnikow a spěwarjow na jewišću, zahorjeny publikum na trójce kopatej połnej žurli Budyskeho Kamjentneho domu a po wšěm zdaću dosć nahladna suma zezběranych pjenjez – po dwulětnej přestawce zaso na městnje wotměte beneficne koncerty „Swingin‘ Santa“ su wočakowanja „wjac hač spjelnili“. Po słowach jednaćela hosćićelskeho zarjadowarja Torstena Wiegela bu „na wšitkich runinach niwow do krizy docpěty“; zamołwity domu za mjezynarodne projekty Paul Fischer bě „přewšo spokojom. Dźakownosć publikuma bě runje tak jasnje pytnyć kaž dźeń a wuša zwjazanosć akterkow a akterow.“

Budyšin (SN/bn). We wobłuku tradicionalneho nazymskeho schadźowanja gremijow wědomostneje přirady Serbskeho instituta (SI) a takrjec jako zazběh dźensa zahajeneje konferency Maćicy Serbskeje pod hesłom „Wědu šěrić“, wuhotowaneje składnostnje 175. róčnicy załoženja towarstwa, je stawiznarka dr. Lubina Malinkowa wčera na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja něhdźe 50 zajimcam aktualny staw swojeho slědźenja wo Ochranowskej bratrowskej jednoće rozłožiła. Nadpismo jeje přednoška „Ochranow a Serbja – Nowe přistupy k sorabistice“ ćežišćo referata hižo dosć derje zjima. „Bjez jednoty njehodźa so serbske stawizny w dobje po reformaciji a do narodneho wozrodźenja spisać. Ochranowski pietizm je hibanje, kotrež je předewšěm serbske pismowstwo, ale tež wuwiwanje serbskeho šulstwa, serbskich towarstwow a serbskeho nowinarstwa we 18. a 19. lětstotku bytostnje wobwliwowało.

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND