Wuměnk njerěka so kamery wzdać

póndźela, 30. decembera 2019 spisane wot:
Fotograf Maćij Bulank je wšudźe w Serbach znaty prosće jako „te wobličo“ serbskeho wječornika. Jako wučomnik w Ludowym nakładnistwje Domowina je pola fotografoweho mištra Schmidta w Budyšinje zakłady rjemjesła nawuknył a po wukubłanju do redakcije tehdyšeje Noweje doby zastupił. Pozdźišo zabsolwowa dalokostudij fotografije w Lipsku. Zwěčnjene su jeho fota tež w někotrych w serbskim nakładnistwje wušłych wobrazowych zwjazkach. Šefredaktor Janek Wowčer je Maćija Bulanka z redakcije rozžohnował, wšako je wón wot 1. januara wuměnkar. Dźakujemy so! Na jeho fota pak njejsmy jenož my w redakciji dale wćipni. Foto: SN/Hanka Šěnec

Misionski rum Łužica

pjatk, 27. decembera 2019 spisane wot:

Nowy třilětny projekt dr. Lubiny Malinkoweje na Serbskim instituće ma titul „Misionski rum Łužica“. W nim chce

cyrkwinska historikarka dynamiku serbskeho misionskeho hibanja mjez globalnym wusměrjenjom a narodnej mobilizaciju wobswětlić.

Čitajće w nowym rozhledźe (27.12.19)

pjatk, 27. decembera 2019 spisane wot:

Do noweho lětnika Rozhlada witamy was w januarje z titulnym wobrazom Maćija Bulanka, fotografa Serbskich Nowin, kotryž w nowym lěće swoje nowinske dźěło na swobodne změni. Móhłrjec čas žiwjenja je wón serbske žiwjenje dokumentował a wšědne kaž tež jónkrótne wokomiki za čitarjow zapopadnył.

Fotografija je tež jedna z temow januarskeho Rozhlada a noweho lětnika. Dalše su nałožki wokoło smjerće, nowowotkryty serbski rukopis, duchowne zawostajenstwo Jana Skale, NDRska censura, literatura a diskusije wokoło Petera Handki a hornjoserbska schadźowanka.

Werner Měškank zhladuje na serbske kalendarstwo. Štóž so hišće rady na pro­tyku „Křinja“ dopomina, ale tež tón, kiž znaje jenož aktualnu protyku „Moja domizna“ namaka w přinošku „Čas na sćěnje“ tójšto zajimawych informacijow. Jedyn­ z fotografow kalendrow, kotrehož Měškank předstaja, zahaji w januarskim čisle rjad wo swojich fotografiskich dyrdomdejach. W seriji „Puć wobrazow“ zhoniće, što je Gerald Große pytajo za fotowymi motiwami wšo dožiwił.

Hižo dźensa z Předźeznakom

pjatk, 27. decembera 2019 spisane wot:

Hač do silwestra drje zbywaja nam hišće někotre dny, a póndźelu, 30. decembra, dóstanjeće poslednje lětuše wudaće Serbskich Nowin. Dźensa pak wšitkich swojich abo­nentow hižo­ z kónclětnej zabawu serbskeho wječornika, z Pře­dźe­­zna­kom pře­kwa­­pjamy. To zwi­suje z tym, zo njebychu hewak ći čitarjo, kotřiž jenož kónctydźenske wudaće Serb­skich Nowin dóstawaja, silwestersku přiłohu hišće w nachilacym so lěće w listowym kašćiku měli.

Přejemy wam, lube čitarki a lubi čitarjo, wjele wjesela při čitanju!

Koncerty streamować?

póndźela, 23. decembera 2019 spisane wot:
Sym sobotny koncert w Chrósćicach zapasł. Awtodróha bě zatykana, z Lipska bych tři do štyri hodźiny do Łužicy po puću był. Spočatnje so chětro mjerzach, sym so na Awful Noise, DeyziDoxs a DWS woprawdźe wjeselił. Ale dźakowano socialnym medijam běch skónčnje tola někak pódla a móžach zwěsćić, zo knježi w „Jednoće“ dobra nalada. Nimo toho sym prosće raz hladał, što takle wot Awful Noise a DeyziDoxs w interneće namakam. Mjez druhim nańdźech hudźbny widejo k spěwej „Sweet“, z lěta 2008. Dołho jow potajkim. Rozmyslowach zdobom wo tym, hač njeby zmysłapołne było, koncerty kaž sobotny tež jako livestream poskićeć. Rady tež płatnje. Tak bychu skupiny fanow zwonka Łužicy, haj po cyłym swěće docpěli. Tak zwostanu jenož wideja a fota. Te sej­ pak za to ćim husćišo wobhladam a so wjeselu, zo su w Chrósćicach tajke něšto na nohi stajili – a zo mějachu tam mnozy swoje wjeselo. Matej Dźisławk

Čěski poet a spisowaćel Milan Hrabal je we Łužicy znaty jako sposrědkowar serbowědy a serbskeho wuměłstwa. Wulku lubosć k najmjeńšemu słowjanskemu ludej zwuraznja wón hižo wjele lět w swojim tworjenju – w přełožkach našeje li­teratury do čěšćiny, jako organizator Swjedźenjow serbskeje poezije a dalšich zarjadowanjow ze serbskej tematiku w čěskich Warnoćicach. Tak wužiwa najwšelakoriše móžnosće, zo by Serbow w swojim kraju prezentował, wědźo, zo zdobom k tomu přinošuje, zo sej Češa swojich słowjanskich susodow česća a Łužicu rady wopytuja.

Ty wostanješ ...

pjatk, 20. decembera 2019 spisane wot:

Lětušu hodownu kriminalku spisał je Měrćin Wjenk

Na spočatku njeje nichtó na zwónčk reagował, tola nětko so nutřka něšto hiba. Policist Šmit zamyleny durje wočini. „Krawco? Ty? Dźensa? Mam tola dowol.“

Je nawječor, je patoržica a komisar Krawc steji před durjemi. Tola tón njedźiwa so wo wjele mjenje hač jeho kolega. Šmit steji mjenujcy w dołhim, pisanym kupanskim płašću w durjach. Dalši muž so za nim zjewi. Połoži mi a tebi ničo swoju hłowu na ramjo Šmita, mjeztym zo jeho z woběmaj rukomaj wobjimuje.

„Oh Jano,“ so muž wjeseli, „njejsy mi scyła prajił, zo bu­dźemy dźensa wječor trójka.“

Krawy zadźiwany na njeho wudźěra: „To pak njeje Erwin.“

„Erwin je preč, Krawco. Dołha stawi­zna,“ Šmit pomału wotmołwi, tola tamny muž jeho zaho­rjeny přetorhnje.

„Tón komisar Krawc? Woprawdźe, Jano­? Wulkotnje. Witaj, Pětrje.“

„Sprěnja, znajemoj so? Zdruha, Pětr?“, Krawc na njeho wujědźe. Njemóže so dopom­nić, hdy abo štó je jeho zašły raz Pětr mjenował. Najskerje jeho njeboh mać.

W Drježdźanskim Rudolfa Harbigowym stadionje wotmě so wčera tradicionalny adwentny koncert. Něhdźe 25 000 ludźi je tam samo premjeru dožiwiło. Prěni raz předstaji so křižny chór zhromadnje z kapałnikami. Tež Serbja běchu mjez přihladowarjemi a móžachu so tak spodobneje dohodowneje nalady nasrěbać. Foto: Michał Law

Kino dale wobohaćić

pjatk, 20. decembera 2019 spisane wot:
Lubowarjo kina w měsće Budyšinje a jeho wokolinje su wusko z tudyšim filmowym palastom zwjazani. Za zwjeselacu wobšěrnu modernizaciju twarjenja na Sukelnskej běše to mějićelam wažny argument. Wčera su tam nowej kinowej žurli přepo­dali. Přetworjeny je foyer, kotryž ma hač do kónca januara swój doskónčny nowy raz dóstać. Dźěła w domje traja hišće hač do lěća 2020. Je pak hižo na městnje sej hłójčku łamać, z čim hodźało so kino w bikulturnym měsće hišće powabniše činić. Ze stron kina wabja z tym, zo móže moderna technika skoro kóžde widejo abo digitalnje nawjerćany film pokazać. Njejsu wotchileni tam serbske paski předstajić, wězo digitalizowane. Byrnjež so próca zamołwitych wo styki z Filmowym festiwalom Nysa pječa dotal njewudaniła, zda so myslička zajimawa być, po Cho­ćebuskim festiwalu wuchodoeuropskeho filma sej tón abo tamny festiwalny pask w Budyšinje wobhladać móc. To by zawěsće wobohaćenje było. Axel Arlt

Łužiske hody z widom na susodow

pjatk, 20. decembera 2019 spisane wot:

Njeswačidło (CRM/SN). Hdyž so koncerty w adwentnym času wosebje kopja, njeń­dźe wo někajke wubědźowanje. Kóžde ćěleso čini po swojich móžnosćach a zamóžnosćach to najlěpše. Wot profesionalneje institucije, kaž je to Serbski ludowy ansambl, pak ludźo něšto cyle wuběrneho wočakuja. A lětušemu programej tajki predikat přisteji.

Na žurli Njeswačanskeho Knježeho hosćenca móžeštej chór a orchester Serbskeho ludoweho ansambla Budyšin minjenu njedźelu pod dirigatom Krzysztofa Świtalskeho z Choćebuza nahladnu ličbu hosći witać. Tónraz je so wuměłcam SLA zaso jónu poradźiło, nowe městno wupruwujo, zawěrno wysoku hudźbnu kulturu předstajić, kotraž so wuzběhuje a přiwšěm wočakowanjam publikuma wotpowěduje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND