Serbske temy wobstatk wosebiteho zetkanja byli

srjeda, 02. nowembera 2022 spisane wot:

Lipsk (JBo/SN). Z rěčespytom, literaturu a kulturu w keltiskim a słowjanskim rumje so rozestajeć a so při tym mjezu překročacym prašenjam wěnować – to běše zaměr dźesateje konferency „Celto-Slavica“ w Lipsku. Tamniši Institut za sorabistiku bě městnosć za wosebite akademiske zetkanje, kotrež wotmě so minjeny tydźeń, hromadźe z Uniwersitu Szczecin a Institutom za slawistiku Lipšćanskeje uniwersity. Oficialnje zahajena bu konferenca minjenu srjedu z reju a hudźbu skupiny Céilé. Swoje wědomostne temy předstajichu referentki a referenća na naslědnymaj dnjomaj w přednošowanskej rumnosći biblioteki Albertiny.

Komu festiwalne „Lubiny“ lětsa kiwaja?

wutora, 01. nowembera 2022 spisane wot:

Choćebuz (SN/bn). „Łužiska filmowa ­přehladka“ zahaji lětsa hižo 20. raz mjeztym 32. Choćebuski filmowy festiwal (CFF). Póndźelu, 7. nowembra, prezentuja w Choćebuskim filmowym dźiwadle Weltspiegel dohromady 19 paskow we Łužicy skutkowacych filmowčow a filmowcow. Mjez druhim prezentuja Jakub Wowčer trailer „Powerserb 2021“, Tobias Unger a Gregor Kliem hudźbne widejo „Ty Łužyca dolna“, Finn Ole Weigt filmowy esej „Miłoraz – Njedźela na měsačku“ kaž tež Anna Faroqhi a Haim Peretz pask „Wopominanje“. Nimo toho wopřijima program tři dorostowe produkcije, zwoprawdźene lětsa we wobłuku dźěłarničkow Wojerowskeje Kulturneje fabriki „Medijowy lětni camp“ a „Sciencefiction w mikrokosmosu“.

Přihotuja so na premjeru

wutora, 01. nowembera 2022 spisane wot:
Lajska dźiwadłowa skupina Konjecy-Šunow je swoju hłownu fazu probow wuspě­š­nje zakónčiła. Pod wuměłskim nawodom dźiwadźelnicy Petry-Marije Bulankec-Wencloweje (naprawo) hotuja so nětko na premjeru wjeselohry „Mužojo nimaja so lochko“, kotraž budźe sobotu, 5. nowembra, w Šunowskej Fabrikskej hospodźe. ­Dohromady chcedźa dźesać předstajenjow hrać. Foto: Diana Fryčec-Grimmigowa

Čitajće w nowym rozhledźe (28.10.22)

pjatk, 28. oktobera 2022 spisane wot:

W nowemberskim wudaću serbskeho ­kulturneho časopisa zaběra so Benedikt ­Dyrlich w swojim přinošku z krizu serbskich printmedijow, kotrež w LND wuchadźeja. Zo je tuchwilna situacija nowinarstwa prekerna, zaleži po jeho měnjenju mjez druhim na tym, zo njeje „problem tarifow a z tym přiměrjenych mzdow a honorarow hač do přitomnosće na dobro kwalitatiwneho a njewotwisneho serbskeho nowinarstwa rozrisany“. Zdobom njepředleži „cyłkowny wobsahowy, financny abo tež dorostowy koncept serbskich medijow“. Justyna Michniuk je so z wulkopósłanču Republiki Serbiskeje dr. Snežanu Janković składnostnje wopyta w Choćebuzu wo jeje zajimje za Łužiskich Serbow a impulsow, kotrež z regiona sobu wozmje, rozmołwjała. Michael Meyer wobswětluje w swojim nastawku tak ­mjenowanych rubježnych ryćerjow w Delnjej Łužicy, rozłožuje, kak bu z ryćerja ­rubježny ryćer a hdźe sy tajkich našoł. W Dešnje swjećachu lětsa 300. namšu nowšeho časa.

Isa Bryccyna wustaja w Žitawje

wutora, 25. oktobera 2022 spisane wot:
„Myslowe a słowne wobrazy“ je hesło wosebiteje wustajeńcy akwarelow a grafikow Isy Bryccyneje (2. wotprawa), kotraž bu minjeny pjatk w Žitawskej galeriji Kunstlade wotewrjena. Lawdatorka Róža Domašcyna předstaji něhdźe 40 wopytowarjam mězniki žiwjenja a tworjenja wuměłče. Wo hudźbne wobrubjenje wernisaže postara so gitarist a lawreat zwjazkoweho myta wubědźowanja „Młodźina hudźi“ Paul Leonhard Winter z kompozicijemi Heitora Ville-Lobosa. Přizamkny so čiła rozmołwa mjez hosćemi a wuměłču wo wustajanych wobrazach, wo jeje wuměłskej intenciji kaž tež wo jeje wuměłstwowych nazhonjenjach. Foto: Rollf Matthes

Alfabet raz hinak nawuknyć

wutora, 25. oktobera 2022 spisane wot:
Budyšin (SN/bš). Wosebitu premjeru swjećachu wčera w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle z nowej inscenaciju za dźěći „ABC“. Je to pismikowa keklija, kotraž wjedźe hrajersce přez alfabet a wabi tak hižo najmjeńšich přihladowarjow. Hra bu spisana wot klankodźiwadźelnicy Anny Taraszkiewicz, kotraž běše nimo toho za wuhotowanje a režiju zamołwita. Do premjery witaše něhdźe 55 pěstowarskich a 20 dorosćenych přihladowarjow zastupjerka intendanta za serbske dźiwadło Madleńka Šołćic, kotraž přewza zhromadnje z Karolinu Wernicke dramaturgiju. Mjez publikumom běchu dźěći Malešanskeje Witaj-pěstowarnje „K wódnemu mužej“ a Budyskeje serbskeje pěstowarnje „Jan-Radyserb-Wjela“. Po witanju přińdźeštej hrajerce Anna Marie Lehmann, kotraž jako hósć sobu skutkuje a Marie-Luise Müller, a wuwabještej z wustupowanjom kaž klawnaj hižo prěnje smějkotanja publikuma. Pantomimisce předstajištej po rynku jednotliwe pismiki alfabeta a podkładźeštej tute ze serbskimi a němskimi wurazami. Z jednorymi srědkami sej při tym wupomhaštej.

Budyšin. Wuběrny koncert dožiwi ně­hdźe 20 serbskich a němskich připosłucharjow a lubowarjow klasiskeje hudźby njedźelu dopołdnja na małej žurli Muzeja Budyšin. Tam wustupi młody pólski smyčkowy trijo, dobyćer lětušeho hudźbneho festiwala Silesia Sonans on tour w Jelenej Górje. Festiwal, kiž so tam k 25. razej wotměwa, chce klasisku hudźbu młodym ludźom spřistupnić a młodych wuměłcow w hraničnej kónčinje přez hudźbu a dźiwadło hromadźe wjesć. K druhemu razej wuhotowa Němsko-serbske ludowe dźiwadło koncert dobyćerjow festiwala a zwjaza jón z tuchwilnej wosebitej wustajeńcu muzeja wo židowskim žiwjenju we Łužicy.

Wopytowarjo Frankfurtskich knižnych wikow wotkrywaja sej čitajo w pawiljonje hóstneho kraja Španiskeje zajimawe poskitki a so do knihow zanurja. Knižne wiki běchu wot minjeneho pjatka hač do wčerawšeho za wšitkich zajimcow přistupne. Wjace hač 180 000 wopytowarjow je lětsa přišło, při tym wučinješe fachowy publikum z 93 000 hosćimi něšto wjace hač połojcu. To zarjadowarjo k zakónčenju wikow wčera zdźělichu. Dohromady prezentowaše 4 000 wustajerjow z 95 krajow swoje nowostki. Foto: pa/Sebastian Gollnow

Wjerbno steji w srjedźišću Serbskeje pratyje 2023

póndźela, 24. oktobera 2022 spisane wot:

Wjerbno (HA/SN). Z wjace hač 190 stronami je Serbska pratyja za lěto 2023 zaso jedna z najwobšěrnišich publikacijow Ludoweho nakładnistwa Domowiny w delnjoserbskej rěči. Wot tych dohromady 52 dlěšich a krótšich přinoškow je 32 z pjera dźensnišich delnjoserbskich, hornjoserbskich a němskich awtorow a awtorkow. Jich je cyłkownje 27, kotřiž su do noweje Pratyje dopisowali. 15 z nich je swój přinošk w delnjoserbskej rěči napisało, třo w hornjoserbskej a dźewjećo w němskej. Tele ličby wotbłyšćuja tuchwilne połoženje na polu delnjoserbskeje spisowneje rěče.

Poetiski křižowy puć w šěsć rěčach

pjatk, 21. oktobera 2022 spisane wot:
Budyšin (SN/bn). Hnydom štyri aktualne zběrki lyriki Milana Hrabala tworjachu zakład čitanja pod hesłom „Basnje w šěsć rěčach“ wčera w Budyskej Smolerjec kniharni. Prěnja předstajena publikacija bě zdobom najnowša. Wona wopřijima cyklus „Po puću bolosće a wěry“, z kotrymž Hrabal křižowy puć poetisce wotbłyšćuje, w originalu a w přebasnjenjach w hornjo- a delnjoserbšćinje, jendźelšćinje, němčinje a pólšćinje. Po słowach awtora je kniha „wuslědk poprawom žortnje měnjeneho namjeta Alfreda Měškanka“, kiž bě cyklus do delnjoserbšćiny přełožował a dalše přebasnjenja nastorčił. Tuž je zběrka tež „pomnik za mjeztym nažel njeboh Měškanka. Dźakuju so přełožowarjam, Wernerej Měškankej za redakcionelne dźěło, Róži Domašcynej za zestajenje, Smolerjec kniharni a Zwjazkej serbskich wuměłcow za organizaciju knižneje prezentacije a nic naposledk Spěchowanskemu towarstwu za serbsku rěč w cyrkwi, kotrež knihu wudawa.

nawěšk

nowostki LND