Nadźija z apokalypsy

póndźela, 19. septembera 2022 spisane wot:
Serbja a inowacija – nažel nadal to kaž kniha ze sydom pječatami. Hinak so rozumić njemóže, čehodla njebě prapremjera inscenacije „Z nadźiju do přichoda“ wupředata. Cyłowječorny program, zwoprawdźeny bjez jeničkeho rěčaneho słowa, ale ze znatymi wurězkami wuznamnych oratorijow Kocora a Zejlerja (w jimaj wěnowanym swjedźenskim lěće!), spěwom a reju, potajkim ryzy wobrazowje a akustisce na brilantnje wuhotowanym a wuswětlenym jewišću, w tej formje „serbsce“ hišće widźeli njejsmy. Nic jenož hladajo na wjace hač dwě lěće trajace ­nazwučowanje (nanuzowaneho razu), personalnu fluktuaciju, sćerpnosć a planowansku njewěstotu smě so wšitkim ­sobuskutkowacym wulki kompliment wuprajić. Kak skutkownje móže wuzwo­leny format być, pokazuje klučowa scena z wobradźenjom dźěćatka pod kwaklu nacijow – tak wusko so na tudyšim jewišću apokalypsa a nadźija dotal spletłoj njejstej. Chapeau! Bosćan Nawka

Porjedźenka

póndźela, 19. septembera 2022 spisane wot:
We wudaću SN z minjeneho pjatka je so w přinošku „Kónc rozswětlerstwa ... “ mylnje wopačne mjeno podało. Spisowaćelka rěka Irina Liebmann, nic Liebermann. Redakcija prosy wo wodaće za misnjenje.

Wulka syła dźěći je prěni króć po lětnich prózdninach na probu za spěwohru „Z TOBU –Bohu swjećene lěto“ zašłu sobotu do Njebjelčanskeje Bjesady přichwatała. Wuměłski nawoda projekta Měrćin Weclich njeje pak jenož witał młode spěwarki a młodych spěwarjow, ale tež Malte Rogackeho, kiž spěwy aranžuje, a Józefa Donata, kotryž je komponistej poboku. Foto: Feliks Haza

Michał Wjerab

póndźela, 19. septembera 2022 spisane wot:

16. septembra před 150 lětami narodźi so w Chelnje wyši wučer a muzejownik Maćicy Serbskeje Michał Wjerab jako syn bura. Wón wopyta w Budyšinje Tachantsku šulu a Katolski wučerski seminar a započa w Zdźěri swoju pedagogisku słužbu. Wot lěta 1892 do 1920 wučerješe na Tachantskej šuli a bě potom dwanaće lět jeje nawoda. 1895 zastupi Wjerab do Maćicy Serbskeje. Wón bě jeje pokładnik a měješe jako zarjadnik tež čestnohamtsce jeje ležownosć ze Serbskim domom na Lawskich hrjebjach na starosći. Zaběraše so z kulturnostawizniskimi temami. Dopisowaše do Katolskeho Posoła za rubriku „Z cyrkwje a swěta“ a do časopisa Łužica. Z jeho pjera su „Serbski dom“, „Čornobóh – prastare mjeno abo snadź wupłód romantiskeje doby?“, „Stawizny serbskeje ­Łužicy“, „Wućahi z protokolow Maćicy Serbskeje“ a zeserbšćenje ruskeje bajki „Maruška“. Za protyku Krajan bě kalendarij zestajał. Wjerab bě čłon TCM a je 1902 sobu Budysku „Jednotu“ załožił, kotrejež pokładnik bě. Zemrě 2. měrca 1932 w Zhorjelskej chorowni a bu na Budyskim Mikławšku při zapadnej muri blisko rozwalinow Próšneje wěže pochowany.

Manfred Laduš

Zjawny list

pjatk, 16. septembera 2022 spisane wot:

Bywši serbscy nowinarjo starosća so přichoda Serbskich Nowin. To w zjawnym lisće z 8. septembra zwuraznja. Dokumentujemy jón posłownje.

Wokoło Serbskich Nowin so njemało pali. To zhoni mjeztym čitarstwo němskorěčneho wudaća Serbskich Nowin runje tak kaž přihladowarstwo telewizijneho magacina Wuhladko. Hrozy strach, zo je – doniž so hnydomne a daloko sahace rozrisanje njenańdźe – wosud wažneho hłosa serbskeje spisowneje rěče dale jara njewěsty.

Serbske nowinarstwo je hižo w zašłym lětstotku w krizy tčało, tak 1937 ze za­kazom Serbskich Nowin přez nacistiski režim a 1990 za čas towaršnostneho ­přewróta. Mocy zwonka serbskeho ži­wjenja su so nanajwšelakorišo do serbskich naležnosćow tykali. Mjeztym pak je w Serbach samych wažny organ serbskeje rěče wohroženy. Přičiny nowočasneje mizery njech su rozdźělne, njeměło pak ničo k tomu wjesć, zo wšědne wu­daće Serbskich Nowin zańdźe, štož ­móhło bórze być.

We wobłuku wustajeńcy „Na slědach – Židowske stawizny w Hornjej Łužicy“ poskići Muzej Budyšin njedźelu, 25. septembra, w 15 hodź. wodźenje po židowskim kěrchowje na Mužakowskej. Muscy wopytowarjo njech njezabudu na wodźěće za hłowu. Foto: Hagen Schulz

Intensiwne proby su mjeztym zakónčili, nětko čaka prapremjera na rejwarkow a rejwarjow baleta Serbskeho ludoweho ansambla: Dźensa wječor předstaja woni zhromadnje z chórom, orchestrom a hosćemi inscenaciju „Z nadźiju do přichoda“ na hłownym jewišću Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła. Dalše předstajenje budźe 25. septembra. Foto: Martin Pižka

Periferija přewšo přićahliwa

štwórtk, 15. septembera 2022 spisane wot:

Lětuši Dźeń wotewrjeneho pomnika je wospjet tysacy hosći přiwabił

Budyšin (CS/SN/MiR). Hižo dołho do zahajenja lětušeho dnja wotewrjeneho pomnika na Hłownym torhošću běchu čłonojo Lions-kluba při tym swoje stejišćo na Budyskim hrodźe natwarić. Prezidentka dr. Jana Šołćina witaše tam zwjazkarjow a podpěraćelow zhromadnych idejow. Tak zběrachu wone pjenjezy, kotrež ludźo Lions-klubej za točene piwo a přikusk přewostajichu, wospjet za wšelke socialne projekty. Budyska měšćanostka Juliane Neumann předstaji we wobłuku swojeho witanja wšitke objekty, kotrež běchu entuziasća tón dźeń za wopytowarjow wotewrěli. Na slědowace kemše pod hołym njebjom běchu najebać dešćikojte wjedro mnozy wěriwi z Budyšina přichwatali. Dalši běchu z busowymi předewzaćemi přijěli.

Z Noweje doby před 67 lětami

štwórtk, 15. septembera 2022 spisane wot:
Dźensa před 67 lětami je redakcija Noweje doby swojich čitarjow informowała, zo změja wot 1. oktobra 1955 dźenik za abonementny pjenjez wot měsačnje dweju hriwnow. Dźensniši čas jeničce na redaktorkach a redaktorach njezaleži, hač budźe tomu tež po lětušim 1. oktobrje dale tak. Serbske Nowiny

Ochranowske hesła 2023 wušli

srjeda, 14. septembera 2022 spisane wot:
Budyšin (SN). Hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2023 nětko w Ludowym nakładnistwje Domowina w hornjo- a delnjoserbskej rěči předleža. Krótke słowa z biblije přewodźuja wšě­dnje někotre serbske křesćanske swójby přez lěto. Edicija je zhromadne wudaće LND ze Serbskim ewangelskim towarstwom. Rozmołwa je stajnje potom dobra, hdyž so partnerojo woprawdźe za sebje zajimuja a so zrozumja. Hesła, krótke słowa ze Stareho a Noweho zakonja, su tajki poskitk do rozmołwy.

nawěšk

nowostki LND