Jako bě dwaceći lět stara, wobdźěli so Jill-Francis Ketlicojc prěni raz na literarnym wubědźowanju LND a Załožby za serbski lud, tehdy bjez wuznamjenjenja. Lětsa je sej z basnjomaj a krótkopowědančkomaj dwójce třeće myto zawěsćiła. Wosom lět je­ mjeztym zašło, a w nich njeje ab­solwentka Delnjoserbskeho gymnazija w Choćebuzu jenož tójšto wuknyła, ale je tež swój puć do swěta serbskich pisacych namakała. W Serbskej pratyji, w Roz­hledźe, Płomjenju a w Stogu je wozjewjała, a wot decembra je rodźena Žylowčanka redaktorka Noweho Casnika. W Lipsku je wona sorabistiku studowała, je pólšćinu wuknyła a dwaj semestraj na Poznańskej uniwersiće była, rěčne kursy walizišćiny a iršćiny pola prof. Edwarda Wornarja wopytała. „Mjeńšinowe rěče mje fascinuja, a w keltiskich rěčach wosebje gramatika.“ Masterski studij komparatistiki a pólskich studijow je na Halleskej uniwersiće zakónčiła.

3. filmowa zyma

srjeda, 05. februara 2020 spisane wot:

Berlin (SN/CoR). Do mjezynarodneho filmoweho festiwala Berlinale wotměje so 15. februara wječor 3. serbska filmowa zyma w Berlinje. Zarjadowar je znowa tamniše kino Krokodil z podpěru Domowinskeje župy Delnja Łužica.

W Bukecach tež cyle młodźi byli

srjeda, 05. februara 2020 spisane wot:
Ptačokwasny program Serbskeho ludoweho ansambla su sej zańdźenu njedźelu w Bukečanskej Wjesnej hospodźe nimo swěrnych staršich přihladowarjow hłownje z wuchodnych kónčin Budyskeho wokrjesa tež młode swójby z dźěćimi lubić dali, kaž tu swójba Straube z Budyšina. Publikum mytowaše wukon wobdźělenych akterow z mócnym přikleskom,­ byrnjež druhdy lochko njebyło jara wótře hrajaceho orchestra dla wšitke­ teksty spěwow rozumić. Foto: Jurij Helgest

Wojerecy (SiR/SN). Regionalne wubě­dźo­wanje „Młodźina hudźi“ je zakónčene. Z dohromady 123 wobdźělnikow w cyłkownje sydom kategorijach je 67 prěnje městno wobsadźiło, kwalifikowacych so za sakske krajne wurisanje kónc měrca w Zwickauwje. Maksimalnje móžnych 25 dypkow zdobyštaj sej smyčkowe duwo Annika Jannasch a Nicole Schwaar z Wopakeje resp. Noweho Jiwowa (Neu­eibau) kaž tež spěwar Fabian Schulze z Wojerec. Bratromaj Valentinej a Adrianej Simon z Pančic-Kukowa přizna jury 24 dypkow za klawěrnej soli.

Wubědźowanje or­ga­nizowace towarstwo Młodźina hudźi je minjenu sobotu tradicionalny mytowanski koncert w awli Wojerowskeho Lessingoweho gym­na­zija wuhotowało. „Lěpšeho městna za to­ njebychmy nańć móhli“, wuzběh­ny před­syda towarstwa Dietmar Wolf. Wšako­ „ambicioněrowany, talentowany hudźbny dorost kubłanišćo z jeho specielnym muziskim profilowym poskitkom jara lubuje. Talent samy přiwšěm njedosaha – trěbne su předewšěm pilnosć, disciplina a wutrajnosć.“

Pytaja spěwarki a spěwarjow za hudźbne lěćo

póndźela, 03. februara 2020 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). „Krajiny“ rěka hesło lětu­šeho Łužiskeho hudźbneho lěća. Kulturny běrow města Budyšina wuhotuje 1994 załoženy bienalny koncertny rjad mjeztym 14. raz, a to wot 14. do 30. awgusta. Wot lěta 2016 je kruty wobstatk zarjadowanja chórowa akademija, a jeje zaměr je wutworić projektny cyłk, kotryž w lěću naročny koncert na měnjacych so jewišćach prezentuje. Lětsa bu za to Hrodźišćanska cyrkej wuzwolena, mjez druhim, dokelž bě tam serbski farar Jan Kilian skutkował. Nimo toho je Hrodźišćo wuznamne stare słowjanske sydlišćo a cyrkej markantny dypk.

Porjedźenka

póndźela, 03. februara 2020 spisane wot:
K tekstej pod wobrazom „Jónkrótna drohoćinka­ w Praze“ w Předźenaku z 31. januara piše Franc Šěn z Budyšina: Marko Smoler je wobrazowej knižce za mjeńše­ dźěći zeserbšćił, „Šešerjačka“ a „Šešerjawku“ pak wučer Jan Bartko. Redakcija

Budyšin (SN/bn). Wupředata žurla Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła bě idealna kulisa lětušeho sinfoniskeho koncerta Serbskeho ludoweho ansambla wčera w Budyšinje. Ramik programa tworještej twórbje komponista Ludwiga van Beethovena składnostnje jeho 250. narodnin. Z uwertiru jewišćoweje hudźby „Egmont op. 84“ kaž tež z dospołnje zahratej 2. sinfoniju D-dur op. 36 so z hóstnymi instrumentalistami ze Zieloneje Góry zesylnjenemu orchestrej pod nawodom intendantki SLA Judith Kubicec poradźi, publikum zahorić a wichorojty aplaws žnjeć.

Mueller-Stahlw Kamjencu

pjatk, 31. januara 2020 spisane wot:
Kamjenc (SN/CoR). Hižo loni su Kamjenske měšćanske zběrki jeho wobrazy wustajili, lětsa drje chce znaty dźiwadźelnik Armin Mueller-Stahl tež sam pódla być, hdyž we wobłuku rjada „Lessingowe akcen­ty“ přichodnu srjedu jeho mólby na wustajeńcy „Wo lěće swobody“ w Kamjenskej słodarni předstaja. Bywši ministerski prezident Schleswigsko-Holsteinskeje a zwjazkowy předsyda SPD Björn Engholm nochce jenož lawdaciju za Muellera-Stahla přednjesć, ale so tež hižo w 17 hodź. w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle z Drježdźanskim žurnalistom Oliverom Reinhardom rozmołwjeć. Tema je – wotpowědnje titulej wustajeńcy – lětuša 30. róčnica zjednoćenja Něm­skeje kaž tež aktualne prašenja. W lońšej Kamjenskej přehladce Muellera-Stahla běchu mjez druhim portrety Lessinga widźeć, a tež tónraz podobizny zaso budu­. Ćežišćo pak su twórby, kotrež so na literaturu poćahuja. Mólba „Nathan“ stwori znowa poćah k najwuznamnišemu synej Kamjenca. Centralny budźe pak 36 dźělow wobjimacy cyklus „Der wien vogel fliegen kann“, z kotrymž Mueller-Stahl swójsku baseń zwobraznja.

Praha (mhr/K/SN). Serbski seminar w Praze móžeše njedawno jako hosća serbskeho basnika a nowinarja Benedikta Dyrlicha witać. Wuměłc, čěskemu publikumej mjez druhim ze Swjedźenjow serbskeje poezije we Varnsdorfje znaty, předstaji tam z posrědkowanjom basnika a přełožowarja Milana Hrabala swoje dwuzwjazkowe memoary. Z prěnjotneho zaměra, přewodźeć z čitanjom z knihow k někotrym prašenjam, wukuli wšak so najprjedy nimoměry zajimawa, nimale dwě hodźinje trajaca bjesada. W njej wotmołwješe Dyrlich na kopicu prašenjow, tež tajkich, wobsah memoarow njenastupacych. Na přikład hósć na prašenje předsydy Towarstwa přećelow Serbow Lukáša Novosada, hač njenastaja so wón na dalši dźěl, w kotrymž by nadrobnišo rozjimował łužiskoserbsko-čěske poćahi, wotmołwi: „Tale tema zasłuža sej dokładniše wobdźěłanje historikarjow a pomjatnikow hač nahlad jednoho čłowjeka.“ Zajimawe tež bě, kak rysowaše Dyrlich situaciju serbskich spisowaćelow za čas NDR – kiž tworjachu w napřećiwku mjez wěstymi lěpšinami a runočasnym přesćěhanjom přez tajnu policiju.

„Dołhož fenki běža“, so tež žiwjenje bjezstarostnje wjerći. Tola što činiš, hdyž hižo žane dźěło nimaš a trjebaš pjenjezy? Michael Cooney­ je komediju wo tutej mizerje spisał, Měrana Cušcyna je ju zeserbšćiła, a w NSLDź probujetaj tuchwilu mjez druhim­ Měrko Brankačk a Torsten Schlosser (wotlěwa) za premjeru na hłownym jewišću sobotu za tydźeń. Foto: Maćij Bulank

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND