Pokłady časoweje kapsle

štwórtk, 23. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(1 )
Bukečanski farar Thomas Haenchen je dokumenty a artefakty, ale tež někotružkuli kuriozitu z kule tamnišeje cyrkwineje wěže po dobach rjadował a je we witrinach zjawnosći spřistupnił. Dwaj měsacaj wužiwachu zajimcy přiležnosć, wobhladać sej drohotnu přehladku. Z objektami našeho časa wudospołnjena kula je mjeztym zaso na wěži připrawjena. Bukečanski farar Thomas Haenchen je dokumenty a artefakty, ale tež někotružkuli kuriozitu z kule tamnišeje cyrkwineje wěže po dobach rjadował a je we witrinach zjawnosći spřistupnił. Dwaj měsacaj wužiwachu zajimcy přiležnosć, wobhladać sej drohotnu přehladku. Z objektami našeho časa wudospołnjena kula je mjeztym zaso na wěži připrawjena.

Wobsah kule Bukečanskeje cyrkwineje wěže nachwilnje widźeć był

Wot apryla wobnowjeja wěžu Bukečanskeje cyrkwje. Wosebje třěcha trjebaše nuznje nowu koporowu hawbu. Zo móhli ju připrawić, su twarjenje hač do kónca meje dospołnje zaróštowali, stare pokryće kaž tež na wjeršku wěže montowanu kulu a wjertawku wotewzali. Tajka tež knefl mjenowana kula – w Bukecach je to skerje sudźik – je zwjetša zdobom časowa kapsla. Twarcy běchu w zašłosći z toho wuchadźeli, zo je tradicionelnje najwyši dypk wsy resp. města idealny, zachować a składować historiske dokumenty a artefakty. Na te wašnje škitane je zrědka wuhladaš, chibazo jón zaso raz saněruja. Tak mějachu zajimcy lětsa dwaj měsacaj přiležnosć, sej w cyrkwi wustajene potajnstwa kule wobhladać. Bukečanski farar Thomas Haenchen bě wšitko, štož je w njej namakał, rjadował a zjawnosći we witrinach spřistupnił.

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Tohorunja restawrowana wjertawka časowu kapslu zaso „krónuje“. Wobnowjenje wěže přiwšěm hišće zakónčene njeje – tuchwilu wuměnjeja zepěrne hrjady.
dalši wobraz (2) Kónc julija sadźichu znowa pozłoćanu kulu na wjeršk wěže – we wysokosći 50 metrow łoskoćiwy to nadawk, wšako je wona wulka kaž sud.Uwe Soeder
dalši wobraz (3) Kula chowaše a chowa tež serbske ćišćane wudźěłki minjenych dobow.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND