Zakładne prawo a móžnosć, žiwjenja wuchować

štwórtk, 28. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Karta pokazuje kraje, w kotrychž su so mjeńšiny na naprašowanju FUEN wobdźělili. Mjez druhim běchu to Frizojo a Danojo w Němskej, Kašubojo w Pólskej, Němcy a Madźarojo w Słowakskej, Češa a Južni Serbja w Chorwatskej, Lezginojo w Ruskej, Turkojo w Azerbajdźanje, Baskojo a Katalanojo w Španiskej kaž tež Słowjency w Awstriskej. Grafiki: FUEN Karta pokazuje kraje, w kotrychž su so mjeńšiny na naprašowanju FUEN wobdźělili. Mjez druhim běchu to Frizojo a Danojo w Němskej, Kašubojo w Pólskej, Němcy a Madźarojo w Słowakskej, Češa a Južni Serbja w Chorwatskej, Lezginojo w Ruskej, Turkojo w Azerbajdźanje, Baskojo a Katalanojo w Španiskej kaž tež Słowjency w Awstriskej. Grafiki: FUEN

Naprašowanje FUEN wujewja rozdźělnu kwalitu posrědkowanja informacijow wo koronawirusu w mjeńšinowych rěčach

Na iniciatiwu zapósłanca Europskeho parlamenta a prezidenta Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) Loránta Vinczeho wotmě FUEN wot 31. měrca hač do 30. apryla naprašowanje, hač a w kotrej měrje su informacije nastupajo koronawirus tež w mjeńšinowych rěčach přistupne. Digitalny naprašnik běchu čłonojo Skupiny tradicionalnych mjeńšin, narodnych zhroma­- dźenstwow a rěčow Europskeho parlamenta (Intergroup for Traditional Mi­norities, National Communities and Languages) kaž tež zastupjerjo FUEN zesta­jeli. Naprašnik su w jendźelšćinje a němčinje online wozjewili. Wotmysł bě zwěsćić, štó – jeli scyła – na kotre wašnje wo pandemiji informuje.

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Grafika rozklučuje, štó daty posrědkuje. Statni rozšěrjerjo zdadźa so tohodla po měrnje sylnje zastupjeni być, dokelž někotre knježerstwa, na přikład w Estiskej a Španiskej, wjacore mjeńšiny oficialnje w jich maćeršćinje informuja.
dalši wobraz (2) Procentualne rozdźělenje wotmołwow na prašenje: „Su zasadne informacije wo wirusu w maćeršćinje přistupne?“
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND