Čitajće w nowym rozhledźe (31.08.18)

pjatk, 31. awgusta 2018 spisane wot:

Na wustajeńcy dweju serbskeju wuměłčow směmy so w septembrje w Budyšinje wjeselić. Wustajatej Iris Brankačkowa a Wórša Lanzyna. Wobě stej ze swojim dźěłom we Łužicy zakótwjenej. Lanzyna, kotraž by jako młoda wuměłča rady w Berlinje wostała, na kotruž pak čakaše w LND w Budyšinje dźěło jako wuhotowarka, čerpa wosebje w swojim wobšěrnym ke­ramiskim tworjenju ze serbskeje ludoweje kultury. Tež Brankačkowa, wona je to­ho­runja wuhotowarka, nachadźa temy za swoje molerstwo we łužiskej kraji­nje. Jutře, sobotu, w 15 hodź. wo­tewru w Muzeju Budyšin wustajeńcu „Wo prě­čenju rěkow“ z molerstwom Iris Brankačkoweje. Na zarjadowanju porěči Marius Winzeler, kotrehož smy w junijskim Rozhledźe předstajili. 19. septembra we 18 hodź. wote­wru přehladku twórbow Wórše Lanzyneje w Serbskej kulturnej infor­maciji.

Nowa čitanka

pjatk, 31. awgusta 2018 spisane wot:
Budyšin (SN/JaW). „Hura, prózdniny!“ rěka nowa čitanka za dźěći wot 8 lět, kotraž je runje w Ludowym nakładni­stwje Domowina wušła. Čitajo móža dźěći tak „wšědnemu (šulskemu) dnjej wućeknyć a sej wulkotne městna kaž piratsku łódź na Baltiskim morju, delfiny blisko grjekskeje połkupy Chalkidiki abo wot potajnych soninow a kubołćikow wo­bydlenu zahrodu hnydom za domskim zbližić“, zdźěla LND. Nimo znatych móžeše wu­dawaćelka Marka Maćijowa tež nowych dorostowych awtorow k pisanju po­hnuć. Miks powědkow z ilustracijemi Cleo-Petry Kurze budźe wot póndźele na předań. Šty­ri­ powědančka su tež za słuchoknihu nahrawali, kotraž bórze wuńdźe.

„Stawizna přińdźe ke mni“

štwórtk, 30. awgusta 2018 spisane wot:

Ćišćanka Doris Kasper wuda swoju serbsku prěničku za dźěći

Ćisk je po mjenje sydlišćo pod ći­sa­mi, kerkami z mjechkimi je­hlič­kami a čerwjenymi na jahody po­dobnymi płodami, kajkež tež na sta­to­ku Doris Kasper w Ćisku nadeńdźeš. Tradicionalny statok wabi k wočer­st­wje­nju, rozmy­slowanju a ke kreatiwnemu dźěłu. To 42lětna mać, něhdyša archeologowka, kreatiwna hłójčka, mentalna trenarka a mjeztym tež awtorka wužiwa.

Jako dźěćo hižo bydleše Doris Kasper hromadźe ze swojej wowku na statoku wosrjedź Ćiska. Staruška w narodnej drasće­ bě jej stajnje z přikładom. Hišće dźensa často na nju mysli. Wona bě w wnučce lubosć k serbskosći, ale tež k statokej, wokolinje a wěrje zakorjeniła.

Městno wotpočinka a wočerstwjenja

Skoki na trunach tež k susodam

štwórtk, 30. awgusta 2018 spisane wot:

Budyšin (CRM/SN). Wirtuozne reje, poskićene na wiolinje wot rodźeneje Budyšanki Anett Baumann, kotraž je wot lěta 1998 čłonka Sakskeje statneje kapały Drježdźany, a za křidłom wot koncertneje pianistki a komponistki Liany Bertók, zaklinčachu minjenu njedźelu w Muzeju Budyšin. Publikum dožiwi program wulkeje klasy. Tón je pianistka jako dobra znajerka tež serbskeje hudźbneje literatury zestajiła a nětko tež sama moderěrowała. Pod hesłom „Skoki na trunach“ zaklinčachu tohorunja twórby, kotrež smědźa so zdobom jako wurywanki wob­hladować. Tak wuchadźeštej interpretce wot kruchow serbskich kom­poni­stow a namakaštej wotpowědniki w mjezynarodnym repertoirje. A woznam „sko­ki“ so dale a bóle rozšěrješe: Trunowe skoki njetworjachu jeno syntezu z tastowymi skokami, ale zdobom dalše wulke skoki ze Serbow k našim bliskim susodam a samo do zdalenych kutow swěta.

Z wubědźowanja idejow nastało

srjeda, 29. awgusta 2018 spisane wot:

Lětni serial SN10. dźěl

Nad krajinowym twarom „Wucho“ w Hamorje słónco smali. Wot zesušeneje bruneje trawy wotzběhuje so swětłokamjenjaty areal. Rynki za přihladowarjow tworja tu mału arenu.

To je Dźiwadło we wuchu při Bjerwałdskim jězoru, něhdźe poł kilometra wot Hamorskeje turistiskeje informacije zdalene. „Jónkrótne stawi­zny jewišća zapo­čachu so z idejowym wubědźowanjom we wobłuku mjezynarodneje dźěłarnički w lětomaj 2003/2004. Wuměłcy běchu namołwjeni, wo wuhotowanju krajinoweho parka Bjerwałdski jězor rozmyslować“, powěda Roman Krautz, nawoda zarjada za tónle krajinowy park w Hamorskim gmejnskim zarjadnistwje. Namjet Polaka Jarosława Kozakiewicza je jury tehdy najbóle přeswědčił. Tak nasta hoberskemu wuchu runacy so krajinowy objekt a z nim wone dźiwadło pod hołym njebjom, poswjećene lěta 2007.

Bołharka mjez wuměłcami

srjeda, 29. awgusta 2018 spisane wot:

Wutrobne smjeće Swjetanki Kiriloweje- Schnorrbusch je hižo zdaloka słyšeć, hdyž so wopytowarjo po Miłočanskej skale rozhladuja. „Chcych sej hižo dlěje Hornju Łužicu wotkryć. Z wobdźělenjom na lětušej mjezynarodnej dźěłarničce mam skónčnje składnosć za to“, praji mi 1956 rodźena rězbarka.

Erika Jahnowa muzej nastorčiła

srjeda, 29. awgusta 2018 spisane wot:

Dešno (SN/at). Domizniski muzej w Dešnje wobsteji mjeztym 35 lět. To chcedźa so­botu ze swojimi wopytowarjemi wo­swjećić. Muzejownicy a jich angažowani pomocnicy njestarachu so jenož wo wotměnjawy program, kotryž wjelelětnej tradiciji kulturnišća wotpowěduje. Woni budu swojim hosćom wězo tež poboku. Za muzejowu nawodnicu Babettu Zenkerowu je sobotny swjedźeń witana składnosć, zo by po dlěšej tworićelskej njepřitomnosći a nawróće do wšědneho muzejoweho dnja jubilejne zarjadowanje sobu přihotowała. Za wosebje wažne Babette Zenkerowa při tym ma, hódnoćić Eriku Jahnowu. Wona bě nastork dała a sama na čestnohamtskej runinje to zeskutkowniła, na čož móžeštej nětčiša nawodnica a jeje team nawjazać a Dešnjanske muzealne zarjadnišćo na to wuwić, štož dźensa je.

Wo hudźbne přinoški staraja so Serbska reja, hercy z Düppela ze srjedźowěkowskej muziku a spěwytwórc Bernd Pittkunings. Rjane dožiwjenje budźe wopy­towarjam zawěsće drastowa přehladka z eksponatami ze srjedźowěka hač k twórbam Serbski modern.

Wuměłski projekt namołwja

srjeda, 29. awgusta 2018 spisane wot:
Při groblach njedaloko błótowskeho Raduša steji wot najnowšeho wuměłska twórba­. Berlinski wuměłc Gregor Kampitz bě tam „Łžicu“ z pomocu Radušanskeho wuměł­stwoweho towarstwa stajić dał. Twórba symbolizuje wobswětowe škody, kotrež­ je čłowjek sam zawinił, kaž na přikład zerzawu wodu Sprjewje. Přichodne generacije­ dyrbja „poliwku wulaptać“. Tutón namołwjacy wobraz chcedźa nimo­jěducym čołmikarjam posrědkować. Financował je wuměłski projekt Torsten Seidel, mějićel hotela „Radušanski přistaw“. Foto: Peter Becker

Trajne předewzaća steja w srjedźišću filmowych projektow towarstwa Sukuma­ Arts. Dwaj dnjej je nětko team z režiserom Thomasom Frickom w Njebjelčicach nahrawał.

Njebjelčicy (SN/MiR). „Nas zajimuja wosoby, kotrež z přeswědčenja, ze zmuži­tosću a widom do přichoda sej trěbny pohlad za mjezy zwaža“, rozłožuje Anne Schuster z Drježdźanskeho towarstwa Su­kuma Arts, „chcemy zhonić wotmołwy ze wsow a městow na globalne pra­šenja. A tajke, toho smy sej wěsći, na­makamy w Njebjelčanskej gmejnje.“ Pod hesłom „Change by design not by desaster“ staji sej towarstwo lětsa stawizny wo hibanju w hospodarstwje do fokusa. „Při tym nas wosebje zajimuje, kak w gmejnach nimo zarjadnistwa puće kro­ča, kotrež su njewšědne.“ Z połdradnjowskeho nahrawanskeho materiala ma nastać třiminutowski pask, kotryž chcedźa w interneće pokazać a filmowym festiwalam za nominowanje poskićić. Zakład fil­­mo­weho projekta „Stories of Change“, kiž bu hižo wjackróć wuznamjenjeny a do kotrehož tež projekt Njebjelčicy słuša, je 17 zaměrow wo trajnosći, kotrež bě UNO w lěće 2015 wobzamknyła.

Jubilej twjerdeje hudźby při skale

wutora, 28. awgusta 2018 spisane wot:

Nuknica (wj/SN). Dwacety raz wotmě so mi­njeny kónc tydźenja festiwal Nukstock při Nukničanskej skale. Towarstwo Baraka je sej k tomu zaso hudźbne sku­piny z tu- a wukraja přeprosyło. Najdlěši puć měještej cyłkaj Night Viper ze Šwedskeje a Cist z Ruskeje. Prěni mjenowany bě po měnjenju mnohich lětsa wuměłski wjeršk swjedźenja. Přijomne wjedro přiwabi něhdźe 700 fanow a słucharjow twjerdeje hudźby. Wulki dźěl z nich bě skerje z Hornjeje Łužicy, ale na stanowanskej łuce běchu tež awta na přikład z Hamburgskim čisłom widźeć.

nawěšk

nowostki LND