Pódla być pomha sobu rozsudźeć

pjatk, 30. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Jan Kral

Posedźenja gmejnskich radow su přewažnje zjawne, a kóždy smě so na nich wobdźělić. Wobsahi wuradźowanjow gmejny sčasom wozjewjeja, zo móža so zajimcy informować a tam snano pódla być. Na posedźenjach maja zdobom móžnosć, swoje naležnosće zjawnje wuprajić, a to w přitomnosći tych, kotřiž su w gmejnje za naležnosće wobydlerjow zamołwići.

Mějach lětsa składnosć, so na wjacorych posedźenjach gmejnskich radow wobdźělić. Nimo radźićelow bě na nich zrědka hdy dalši wobydler gmejny přitomny. Napadnyło mi je, zo so wobydlerjo wosebje potom wobdźěleja, maja-li něšto k skorženju abo hdyž jim rozsud gmejny prawje njesłodźi. Něšto wjac zajimcow přińdźe, dźe-li wo twarske naležnosće abo dróhotwar we wsy. Po wobjednanju jich naležnosće posedźenje zwjetša zaso wopušća, pokazujo tak, zo je wěc za nich wotbyta, ale zdobom tež, zo nimaja zajim na dalšich rozsudach a na jednanju gmejnskeje rady. Wjesnjanosća hižo dlěje wobkedźbuja, zo zajim za komunalnu politiku wot toho wotwisuje, w kotrej měrje je wobydler bjezposrědnje potrjecheny.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND