Giga-factory do Łužicy wabić

srjeda, 08. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). Tesla pyta tuchwilu so hodźace stejišćo za twar jednoho z prě­nich europskich zawodow Giga Factory, w kotrychž maja so produkować wulke mnóstwa modernych litiumo-ionowych bańkow a baterijow za elektroawta a sta­cionarne milinowe składy. „To je šansa w prawym času za strukturnu změnu we Łužicy. Njesměli ničo skomdźić, tajku firmu k nam dóstać.“ Takle pisa dr. Měrćin Krawc, předsyda SPD w Budyšinje a sam powołansce dźěłacy we wobłuku inowatiwnych energijowych technikow, w nowinskej zdźělence iniciatiwy Serbski sejm, kotraž SN předleži. „Sym za to hižo zwisk k sakskemu hospodarskemu ministerstwu nawjazał. Statne spěchowanje tajkeje wulkoinwesticije móhło paralelnje k mnohim projektam w hórnistwje dźěłacym časowje bliske wurjadne perspektiwy skićić.“ Hanzo Wylem-Kell, předsyda Łužiskeje aliancy a tohorunja předewzaćel we wobłuku solarneje a skła­dowanskeje techniki, měni: „Kompetency w chemiji, awtomatizaciji abo wuporjedźenju, kotrež w brunicowych jamach a milinarnjach maja, tworja za to najlěpše wuměnjenja.“

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND