Wizije za „2030+“

srjeda, 22. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/bn). Towarstwo Partnerstwo za demokratiju (PFD) je wčera w Budyšinje na hłownej žurli krajnoradneho zarjada konferencu „Budyska dźěłarnja za přichod“ wuhotowało. Zastupjerjo zjednoćenstwow, drustwow, wobydlerskich iniciatiwow, policije a měšćanskeje rady diskutowachu za třomi ćežišćowymi blidami wo stawje a perspektiwach sprjewineho města a wokoliny.

Prěni kružk wěnowaše so prašenju, hač a w kotrej měrje je wobdźělenje na towaršnostnym žiwjenju w Budyšinje zaručene. Kaž debata wujewi, drje je poskitk wulki, zajim na nim pak skerje snadny. Měło so přepytować, hač zaleži to na wopačnym wusměrjenju poskitkow abo na njedosahacym wašnju komunikacije. Za druhim blidom pytachu pod hesłom „kooperacija“ bjez konkretneho wuslědka za móžnosćemi, towarstwa a předewzaćelow lěpje ze sobu zwjazać. Třeće, njekontrowersne ćežišćo bě wažnosć čestnohamtskeho skutkowanja za towaršnostnu zhromadnosć.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND