Poskitki mjeńšinam

pjatk, 12. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Axel Arlt

Za šěsć tydźenjow zahaji so w Sakskej kaž tež w Braniborskej lětuši wólbny marathon. 26. meje budu komunalne wólby, při čimž rozsudźa wolerjo wo zestawje wo­krjesnych sejmikow, gmejnskich parlamentow a wjesnych radow. Samsny dźeń wolimy na zwučene wašnje tež němskich zastupjerjow za Europski parlament. Hač do 1. septembra, hdyž budu w Sakskej a Braniborskej wólby noweju krajneju sejmow, wabjenje stron wo hłosy wolerkow a wolerjow traje.

Što pak poskićeja strony přisłušnikam narodnych mjeńšin – kaž su to Frizojo, Danojo, Sintojo a Romojo a wězo Serbja – w swojich wólbnych programach? Čitamy tam docyła něšto? Europske wólby su Łužičanam snano najzdaleniše. Tohodla je zajimawe, programy w sakskim a braniborskim sejmje zastupjenych stron za Europske wólby po hesle „mjeńšiny“ přelistować. Runje z widom na zwoprawdźenje wobsahow europskeje wobydlerskeje iniciatiwy Minority SafePack je trjeba zhonić, kotru poziciju němskich parlamentownikow w Brüsselu a Strasbourgu móžemy wočakować.

CDU/CSU waži sej rěčne a kulturne prawa ludowych skupin a mjeńšin a zasadźa so za škit a mnohotnosć wšěch rěčow w Europje. Za SPD je škit narodnych mjeńšin w Němskej po Charće zakładnych prawow Europskeje unije wažne. Strona podpěruje naprawy k zachowanju kulturneho herbstwa. Po měnjenju FDP njesmě EU dopušćić, hdyž čłonske staty na narodnej runinje mjeńšinowe prawa w jadrje wobmjezuja abo wosłabja. Direktnje na Minority SafePack poćahujetej so w swojimaj wólbnymaj programomaj dwě stronje. Zwjazk 90/Zeleni tónle paket zakonskich rjadowanjow za škit a spěchowanje mjeńšin a regionalnych rěčow wuraznje podpěruja. Lěwica sej w tym zwisku žada, zo dyrbi EU swojej zamołwitosći za škit a spěchowanje wšěch tu bydlacych etniskich mjeńšin skónčnje wotpowědować. AfD wupraja so k němskim mjeńšinam w Europje.

Wuprajenja k narodnym mjeńšinam su wězo jenož mały wurězk ze zwjetša wobšěrnych programow k Europskim wólbam, byrnjež kwalita zakótwjenych wobsahow rozdźělna była. Tohodla móže wužitne być, přirunuješ-li tež wólbne předewzaća stron k wólbam komunalnych a krajneju parlamentow.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND