Žanoho druheho puća hač atom

štwórtk, 11. julija 2019 spisane wot:

Čěska chce jadrowej milinarni wutwarić – Němska a Awstriska rozhorjenej

Praha (dpa/SN). Čěska chce kapacity swojeje atomoweje energije dale rozšěrić. „Nimamy hinašeho puća hač atomowu energiju“, rjekny minister za industriju Karel Havlíček we wusyłanju čěskeje telewizy zawčerawšim, wutoru. Potrjebu z wobnowjomnymi energijowymi žórłami spokojić chcyć je z hospodarskeho, geografiskeho a techniskeho wida „nje­zmysł“, praji předewzaćel a politikar. Na polu­ energijoweje změny doprědka spěchaca Němska je „jara bohaty kraj, kotryž móže sej tajke inwesticije do­wolić“, Havlíček podšmórny.

Mjeztym bu znate, zo je zdźěla statny milinowy koncern ČEZ hižo před měsacami dwě wotnožce za twar noweju blokow w milinarnjomaj Temelín a Dukovany załožił. „To je jasny signal, zo je proces inwesticijow zahajeny.“ Wo dokładnych kondicijach hišće jednaja. Hłownje dźe wo prašenje, w kotrym wobłuku chcył stat garantije za financowanje twarskeju projektow přewzać.

Nowy wětřik za šulu

štwórtk, 11. julija 2019 spisane wot:
Serbske přisłowo praji, zo nowe chošća derje mjetu. To ma něšto z njepřetrjebanosću činić, kotruž tajke chošćo w sebi chowa. Nowe mocy a elan lubi tež staršiska iniciatiwa, kotraž chce so za Radworsku gmejnu, wosebje za tamnišej šuli, angažować. To pak njejsu nowe mjezwoča, ale starši, kotrychž dźěći chodźa abo chodźachu do Radworskeje zakładneje abo wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“. Jedyn zaměr jich iniciatiwy je so „nutř měšeć“. Prošu zhladujće w kóždym padźe pozitiwnje na to, kaž to tež šulskej nawodnicy činitej.­ Přetož, štož serbskorěčne kubłanje a wuwučowanje nastupa, je kóždažkuli pomoc trěbna – runje tam, hdźež w poměrje mało šulerjow maćernorěčneho pochada na šuli wuknje. Tam je trjeba zwiski k němskorěčnym staršim nawjazać. Iniciatiwnicy chcedźa wosobinske rozmołwy wjesć. Maja horliwy zaměr: zdobyć hordosć na to, być šuler abo starši dźěsća, kiž serbšćinu wuknje. Milenka Rječcyna

To a tamne (11.07.19)

štwórtk, 11. julija 2019 spisane wot:

W škitnych woblekach přećiwo atomowym, chemiskim a biologiskim škódnym maćiznam su wohnjowi wobornicy w Ratingenje pola Düsseldorfa twory za grilowanski­ wječor nakupowali. Bě to spontany dźěl prawidłow­neho zwučowanja specialneje jednotki, kotraž dyrbi nawuknyć­ z wobmjezowanej komunikaciju, ze špatnym widźenjom a hibanjom wobchadźeć. Grilować wšak smědźachu bjez škitnych woblekow.

Wjace hač 500 myšow w jednym bydlenju nańdźechu sobudźěłaćerjo weterinarneho zarjada w Essenje. Mějićel bě myše dźeržał, bjeztoho zo by je po splahu dźělił. Tak běchu so „bjez kontrole“ rozmnožili. Přiwšěm je so jim w bydlenju wočiwidnje derje šło, hewak nje­bychu so tak rozmnožili. Weterinarny zarjad­ ma nětko problem, telko myšow w zwěrjatownjach zaměstnić.

Afront přećiwo Serbskemu sejmej

srjeda, 10. julija 2019 spisane wot:

Serbski sejm žada sej hladajo na sobupostajowanje serbskeho ludu w Sakskej a Braniborskej reformy. Wčera je so gremi­j na zjawnosć wobroćił.

Njebjelčicy/Budyšin (SN/JaW). Z jasnymi žadanjemi, změnić zakonske rjadowanja wo zawěsćenju městnow serbskich zapósłancow w Sakskim kaž tež Braniborskim krajnym sejmje su so čłonojo Serbskeho sejma na zjawnosć wobroćili. Kaž wčera zdźělichu, reaguja tak na wuradźowanje sakskeho sejma z 3. julija, hdźež je mjez druhim politiske zastupnistwo serbskeho ludu wažnu rólu hrało. „Za zawěsćene a adekwatne sobupostajowanje serbskeho ludu w Sakskej a Braniborskej je re­forma po wšěm zdaću nuznje trěbna“, pisaja­ sejmarjo w zdźělence, kotraž SN w němskej rěči předleži.

Swoje plany rozłožiła

srjeda, 10. julija 2019 spisane wot:

Brüssel (dpa/SN). Ursula von der Leyen je so dźensa prěni króć k swojim planam wuprajiła, kotrež chcyła zwoprawdźić, jeli ju za prezidentku komisije EU wuzwola. Zeleni w Europskim parlamenće su politikarku CDU na słyšenje přeprosyli, kotrež chcychu w interneće wusyłać. Do toho bě so wona w Brüsselu ze socialdemokratami a Zelenymi zetkała. Von der Leyen pyta mjez stronami za podpěraćelemi, prjedy hač w parlamenće k wólbam kandiduje.

Chcył europske rjadowanje

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowe knježerstwo chce přichodny tydźeń spytać, europske rjadowanje za rozdźělowanje w Srjedźnym morju wuchowanych ćěkancow wobzamknyć. Kaž z knježerstwowych kruhow rěka, chcył zwjazkowy nutřkowny minister Horst Seehofer (CSU) wuchowanje ludźi z mórskeje nuzy na dnjowy porjad přichodneho informelneho zetkanja nutřkownych a justicnych ministrow 18. julija w Helsinkach stajić dać.

Wjace wojakow do Syriskeje

Kaž kóžde lěto, tak su tež lětuši Lubnjowski błótowski swjedźeń minjenu njedźelu z wulkej paradu čołmikow skónčili. Lětsa je so na njej 40 wupyšenych čołmikow wobdźěliło. Institucije města, towarstwa a dźěćace zarjadnišća běchu je z wjele lubosću wupyšili­. Zarjadowarjo, wobydlerjo a hosćo swjedźenja mějachu swoje wjeselo. Foto: Peter Becker

Žadaja sej jasne postajenja

srjeda, 10. julija 2019 spisane wot:

FDP wupraja so za statne zrěčenje wo spušćomnosći

Běła Woda (CK/SN). Łužica 2040 je region z hospodarsce sylnym srjedźnym stawom a z kwalifikowanymi fachowcami. Snano požada so kónčina wo swětowu wustajeńcu – jako přikład poradźeneje strukturneje změny. Znajmjeńša tak widźachu to zapósłancy FDP zwjazkoweho sejma a fachowcy na wčerawšim wobydlerskim forumje w Běłowodźanskim sociokulturnym centrumje Telux.

Strona liberalnych demokratow njewobdźěla so na „wubědźowanju wo najlěpši datum, zmilinjenje brunicy zakónčić“. Najprjedy maja wuměnjenja za strukturnu změnu wutworjene być. Dźěłowe městna na zarjadach runje tak kaž infrastrukturne naprawy njedosahaja. Předewšěm dźe wo pjenježne srědki a mjenje běrokratije, zo móhli inwestorow do Łužicy wabić. Bytostna za to je sćerpnosć, wšako móžetej planowanje a dowolnosć dróhotwara hač do dwaceći lět trać.

To a tamne (10.07.19)

srjeda, 10. julija 2019 spisane wot:

Chorobne awto pokradnył je 40lětny muž w Remscheidźe. Zo by spěšnišo domoj přišoł, wza sej wón awto, kotrež před chorownju čakaše. Samsny wóz bě jeho hodźiny do toho do chorownje přiwjezł. Kölnscy policisća wšak móžachu muža na awtodróze A3 njedaloko Königsforsta zajeć. Wón bě pjany, nimo toho njemě­ješe žanu jězbnu dowolnosć.

Wopačni policisća su starušku w Poruhrskej wo złoto a debjenki w hódnoće jednoho miliona eurow wobšudźili. Njeznaći běchu so při telefonje jako policisća wudawali, kotřiž su runje rumunsku cwólbu paduchow zajeli. Paduši mějachu pječa adresu 79lětneje w Dortmundźe při sebi. Radźachu jej drohotne wěcy policiji přepodać a namołwichu ju, złoto a debjenki w płatowych měškach na kěrchowje wotpołožić. Wot skućićelow za­trašena žona je to štyri razy činiła.

Choćebuz (mih/SN). Dźesać lět skutko­waše superintendentka Ulrike Menzel w ewan­gelskim cyrkwinskim wokrjesu Choćebuz. Ze swjedźenskej bohosłužbu je ju generalna superintendenka Theresa Rinecker w přitomnosći braniborskeho ministerskeho prezidenta Dietmara Woidkeho (SPD) a krajneho rady wokrjesa Sprjewja-Nysa Haralda Altekrügera (CDU) předwčerawšim, njedźelu, w Choćebuskej Němskej cyrkwi ze zastojnstwa rozžohnowała. Ulrike Menzel, kotraž budźe wot 1. septembra jako teologiska předstejićerka Samaritanskich wustawow w Fürstenwaldźe skutkować, zhladowaše w swojim poslednim prědowanju na čas w Choćebuskim cyrkwinskim wokrjesu. „Sym přeco začuwała być na prawym městnje, tež hdyž sej tehdy, jako mi wysoke zastojnstwo dowěrichu, předstajić njemóžach je wupjelnić.“ Z Łužicu pak móže so wona połna dowěry rozžohnować. Generalna superintendentka Theresa Rinecker dźakowaše so Ulrice Menzel za angažowane skutkowanje, spušćomnosć a wušiknosć, tež ćežke nadawki zmištrować.

Němska wojakow njesćele

wutora, 09. julija 2019 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowe knježerstwo je próstwu USA wotpokazało, němske wojerske jednotki přećiwo teroristiskej organizaciji Islamski stat (IS) w Syriskej zasadźić. Rěčnik knježerstwa Steffen Seibert rjekny, zo chcyła Němska swój dotalny přinošk we wobłuku koalicije pře­ćiwo IS wobchować. „Pozemske bojowe jednotki k tomu njesłušeja“. Němska zasadźa w Syriskej wuskušowanske mašiny a lětadło za tankowanje w powětře.

230 zajećow při raciji

Den Haagu (dpa/SN). We wobłuku dotal njesłyšaneje antidopingoweje racije su europske wěstotne mocy w 33 krajach přećiwo wikowanju z anabolikami a falšowanymi medikamentami postupowali. Na dotal najwjetšim zasadźenju toho razu su tež němscy policisća sobu skutkowali. Při tym zajachu wjace hač 230 wosobow a zawrěchu po wšej Europje drogowe labory. Na akciji wobdźělena bě tež Swětowa antidopingowa agentura.

Nowa soko-rex dźěłać započała

nawěšk

nowostki LND