Prezident hižo njekandiduje

wutora, 29. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

Njehladajo na to, zo słowakskemu prezidentej Andrejej Kisce tuchwilu we wotpowědnych zwěsćowanjach měnjenjow telko wobydlerjow kraja dowěrja kaž lědma hdy – 46,2 procentaj woprašanych wuprajatej so w tym zmysle –, je so wón rozsudźił při přichodnych prezidentskich wólbach znowa za zastojnstwo hłowy stata njekandidować. W tym zwisku zdźěli, zo je pjeć lět słužby w palasće na hrodźe dosahacy čas, zo pak nima wotpohlad, woteńć cyle z politiki. Njekandidować znowa za najwyšu funkciju w staće, k tomu su Kisku wjacore wobstejnosće pohnuli, nic naposledk wšelke swójbne podawki. Kaž prajene – z politiskim skutkowanjom, kotrež bě so lěta 2014 započało, wón nochce přestać, ale přemysluje wo tym, kak móhł docpětu awtoritu a tohorunja dowěru wulkeho dźěla zjawnosće po skónčenju swojeho skutkowanja w prezidentskim palasće najlěpje zwužitkować a zahajić nowu dobu w Słowakskej.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND