Pućowanje z dožiwjenjemi

srjeda, 30. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

PIWARNJE na wulěće wopytać – to zmóžnja nětko Destinaciska agentura Dolní Poohří. Jeje nowy dožiwjenski program „Krušnohorská pivní stezka“ (Rudnohórska piwowa šćežka) skići wobdźělnikam składnosć, po puću załožić do cyłkownje 17 piwarnjow Čěskeje kaž tohorunja Sakskeje. W kóždej z nich poskićeja „woptawanja“ wšěch družin, kotrež tam zhotowjeja. W někotrych přewjeduja tež přednoški a seminary wo wašnjach produk- cije słódneje chmjelowiny.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND