„Prezidentka“ w Pólskej witana

pjatk, 11. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Jasny signal solidarity z Waršawy na dobro Běłoruskeje opozicije

Waršawa. W Karpaczu na juhozapadźe Pólskeje je so wčera skónčiła mjezynarodna hospodarska konferenca srjedźo- a wuchodoeuropskich krajow. Politikarjo kaž tež zastupnicy hospodarstwa a wědomosće debatowachu tónkróć wo temje „Kak wupada Europa po koronawirusu?“ Minjene lěta bě so forum stajnje w juhopólskej Krynicy wotměwał. Mjeztym pak słuša kónčina k regionam z najwjace padami koronawirusa. Tuž so zamołwići rozsudźichu do Karpacza so wuwinyć, hdźež steji najwjetši hotel Pólskeje „Gołębiewski“. Konferenca skónči so ze zhromadnym wulětom wšěch 2 000 wobdźělnikow na Sněžku, najwyšu horu Kyrkonošow.

Hotowa sensacija na konferency bě wopyt wodźaceje zastupnicy běłoruskeje opozicije Swjetlany Tichanowskeje, kotraž je tuchwilu w litawskim eksilu. Zamołwići počesćichu ju z wosebitym mytom foruma, kotrež spožčeja cyle wurjadnym wosobinam.

Do swojeho wopyta w Karpaczu poby Tichanowskaja we Waršawje, hdźež su ju jako „prezidentku Běłoruskeje“ euforisce witali. Na to ju ministerski prezident ­Mateusz Morawiecki wosobinsce přija. Wón jej potwjerdźi, zo so Pólska z běłoruskej opoziciju wuraznje solidarizuje. We Waršawje maja tajke wuznaće za jasny signal prezidentej Běłoruskeje Aleksanderej ­Lukašenkej a nic naposledk tež Ruskeje Wladimirej Putinej. Nimo toho premier Morawiecki připowědźi, zo ma plan za hospodarsku pomoc na dobro wuchodneho susodneho kraja.

Konferencu přihotować a přewjesć běše runje wosrjedź koronapandemije wosebje naročne. Dołho njebě jasne, hač móža wjeršk scyła wotměć. Skónčnje so na to zwažichu. Kóždy wobdźělnik dósta paket ze škitnym nahubnikom a desinfekciskimi srědkami. Přestawki mjez wuradźowanjemi běchu wosebje dołhe. Prawidłownje su wšitke konferencne rumnosće přewětrjeli a kislik do nich prudźili. Komentator dźenika Rzeczpospolita Bogusław Chrabota ma za „hotowy dźiw“, zo bě konferenca scyła móžna.

Hišće w septembru liča z tym, zo pólske knježerstwo wobšěrnje přetworja, kaž bě to předsyda knježaceje strony PiS Jarosław Kaczyński připowědźił. Pječa chcył wón ličbu ministerstwow na połojcu pomjeńšić. Dotal móže sej poprawom jenož premier Morawiecki wěsty być, zo budźe w oktobru přeco hišće w zastojn­stwje. Wšako je Kaczyński z nim wosebje spokojom. Jolanta B.-Rječcyna

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND