Internet 30. narodniny swjećił

srjeda, 16. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Čěske wulkopósłanstwo w Kijewje a zastupjerstwo susodneho kraja we Lwowje chcetej najebać komplikowane połoženje na wuchodźe Europy normalnje dale dźěłać, informowaše póndźelu zastupowacy minister za wonkowne naležnosće Martin Dvořák po krizowym wuradźowanju konflikta mjez zapadom a Ruskej dla. W ukrainskej stolicy wostanje 20 přistajenych čěskeho wulkopósłanstwa, w generalnym konsulaće we Lwowje budźe 30 sobudźěłaćerjow ze swojim dźěłom pokročować. Jich swójbni pak su kraj wopušćili. Dvořák dale zdźěli, zo su so zastupjerjo wonkowneho a nutřkowneho kaž tež zakitowanskeho ministerstwa na materielnu a humanitarnu pomoc Ukrainje dojednali. Tež zastupjerjo čěskeje lětanskeje towaršnosće ČSA nimaja žane wobmyslenja, swojim pasažěram wobchad mjez woběmaj krajomaj bjez ćežow zaručić móc. Chcedźa pak wěstotnu situaciju kóždy dźeń znowa pruwować, zo bychu při móžnych wojerskich rozestajenjach spěšnje reagować móhli, zdźěli rěčnica ČSA.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND