DIA – nowaagentura

srjeda, 05. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Nowa statna digitalna a informaciska agentura (DIA) je 1. jutrownika dźěłać započała. Wona ma informaciske systemy zjawneho zarjadnistwa zjednotnić. Jeje prěni nadawk a zdobom wužadanje je digitalny personalny wupokaz. We wjele wobchodach płaća Češa mjeztym ze šmóratkom město z bankowej kartu. Přichodnje budu tež personalne wupokazy w swojich handyjach wotkłasć móc. Tak mjenowanu eDokladovku (eWupokaz) chce DIA najpozdźišo spočatk lěta 2024 zawjesć. Petr Kuchař, zastupowacy nawoda agentury, rozprawja, zo „prjedy hač móžemy zawjesć nowu formu tutoho oficialneho dokumenta, dyrbja so hišće někotre zakonje změnić. W nich mjenujcy ma zakótwjene być, zo njehodźi so identita potrjecheneje wosoby jeno z klasiskim wupokazom, ale runje tak z aplikaciju na mobilnym telefonje zwěsćić. Wězo dyrbimy so tež wo to starać, zo njeda so digitalny dokument sfalšować.“

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND