To a tamne (01.07.20)

srjeda, 01. julija 2020 spisane wot:

Kniha wo prezidenće USA Donaldźe Trumpje njesmě najprjedy raz wuńć, kaž je sudnistwo w New Yorku rozsudźiło. Nowostku „Přewjele a nihdy dosć – kak je moja swójba najstrašnišeho muža swěta stworiła“ spisała je sotrowča prezidenta ­Mary Trump. Tón wšak twjerdźi, zo jewja so w knize informacije, kotrež su w kruhu swójby jako potajnosće zastopnjowane. 240stronska kniha ma 29. julija wuńć.

Porik z kamelom je w předpomorskim Luckowje zasadźenje policije zawinował. Zwěrjo steješe wo połnocy wosrjedź ­města na trawniku. Zastojnikam 21lětna Pólka a jeje francoski přewodnik rozło­žištaj, zo putnikujetaj z pólskeho Szeczina do Parisa. Kamel słuži jimaj jako nošer wačokow. Dokelž njeběchu swój dnjowy cil docpěli, chcychu w Luckowje přenocować. Ze Szczecina do Parisa je 1 200 kilometrow.

To a tamne (30.06.20)

wutora, 30. junija 2020 spisane wot:

Kaž nan, tak syn – to drje su sej policisća w Mettmannje pola Düsseldorfa myslili, jako přińdźe 80lětny po sćazane awto swojeho syna. Toho běchu wospjet bjez dowolnosće za wodźidłom lepili a jemu na to jězdźidło wzali. Jako so nětko nana za papjerami prašachu, wućahny tón njepłaćiwu dowolnosć z lěta 1975. Po tym zo bě hejaty starc připowědźił, zo budźe wón z awtom dale jězdźić, su po sudniskim wukazu tež jeho awto sćazali.

Kruwu z płuwanskeho basenka wuchowali su wohnjowi wobornicy w awstriskim Knittelfeldźe. Wona bě z pastwy ćeknyła a do basenka padnyła. Z pomocu krana 600 kilogramow ćežke skoćo skónčnje z wody zběhnychu. Skótny lěkar je wobsedźerjej přepoda. Na to pak dyrbjachu swimmingpool z 65 000 litrami wody najprjedy raz wurjedźić.

To a tamne (29.06.20)

póndźela, 29. junija 2020 spisane wot:

Pjany šofer awta ze sobujěducymaj na třěše je w Bayerskej jězbnu dowolnosć přisadźił. Spodźiwna jězba bě zastojnikam při wobchadnej kontroli w hornjoallgäuskim Durachu w nocy na sobotu napadnyła. Pola šofera zwěsćichu 1,30 promilow alkohola a wzachu jeho sobu k wotewzaću kreje. Towaršej dyrbještaj z třěchi zalězć a domoj nóžkować.

Hrajkowa pistola w zaku cholowow je w Bayerskej zasadźenje policije zawiniła. Starosćiwy wobydler bě policiju zazwonił, rozprawjejo wo wobrónjenym mužu w hosćencu. Na to přijědźechu wjacore policajske awta. Při kontroli 30lětneho zastojnicy zwěsćichu, zo so přimadło pistole, kotrež bě widźomne, originalnej bróni chětro runa. Tamny dźěl pak bě hnydom jako hrajka spóznajomna. Muž njetrjeba so tuž chłostanja po­zdatneho wobrónjenja dla bojeć.

To a tamne (26.06.20)

pjatk, 26. junija 2020 spisane wot:

Zo piwo tež rostlinam tyje, pokaza přikład z Irskeje. Statysacy sudow napoja su zawrjene korčmy piwarni Guinness wróćili. Předewzaće pak njeje tónle nadbytk preč kidało, ale wulke mnóstwo jehlinowcam přiliwało, kotrež su na to jara derje narostli. Tež do biopłunowych připrawow su piwo dali. Wot 4. julija smědźa korčmy-puby w Jendźelskej zaso wotewrěć, štož piwarnju jara zwjesela. Hinak hač rostliny wšak ludźo, kotřiž sej Guinness jara chwala, piwo zapłaća.

Fenomenalny wustup we wulkej wysokosći mějachu hudźbnicy nětko w balonje nad Cloppenburgom. Dokelž njemóža publikum tuchwilu z koncertami zawjeselić a tuž tež žane fenki njezasłuža, chcychu z akciju na swoje ćežke połoženje skedźbnić. Cyłe město je wutoru wječor jónkrótne předstajenje dožiwiło.

To a tamne (25.06.20)

štwórtk, 25. junija 2020 spisane wot:

Móšnju ze 460 eurami namakała je wutoru popołdnju 13lětna holca w Drježdźanach blisko Hłowneho dwórnišća a je ju hnydom policiji přepodała. Sprawnosć chcedźa zastojnicy nětko honorować a jej darik přepodać. Hač tež wot wobsedźerja móšnje něšto dóstanje, to so hišće pokaza. Winowatosć za to dźě žana njewobsteji.

Dwaj razaj wob lěto narodniny swjećić smě nětko 15lětny młodostny z porynsko-pfalcskeho městačka Kirn. Na dompuću ze zetkanja z přećelemi bě wón tak mučny, zo so na kolije železnicy lehny a njepytny ani, kak regionalny ćah přijědźe. Lokomotiwnik bě jeho wuhladał a zawoła policiju. Zastojnicy dyrbjachu młodostneho samo budźić, tak kruće wón spaše. Zo je tajku strašnu situaciju přežiwił, jemu scyła wědome njebě.

To a tamne (24.06.20)

srjeda, 24. junija 2020 spisane wot:

Jendźelske korčmy-puby wopytać je koronapandemije dla hižo dlěje hač tři měsacy zakazane. To drje nochcyše wjac hač sto ludźi akceptować a je so w jednej tajkej zetkało, zo bychu sej zaso raz zhromadnje připili. Po wulkej žlokańcy pak njesměrnje harowachu, zo wołachu wobydlerjo policiju, kotraž ilegalne zetkanje skónči. Młodźi ludźo pak so tomu chětro wobarachu a „so žałostnje zadźeržachu“, kaž w policajskej rozprawje steji.

Ze swojej kameru swójske wuchowanje filmował je 43lětny šofer awta na A 73 pola Forchheima. Wón bě kontrolu nad swojim jězdźidłom zhubił a tak zražku zawinił. Wón a 49lětna sobujěduca njemóžeštaj ćežko zranjenaj a zatłusnjenaj samaj z awta wulězć. Po wšěm zdaću pak měješe muž znajmjeńša hišće mocy dosć filmować, kak su jeju wohnjowi wobor­nicy wuswobodźili.

To a tamne (23.06.20)

wutora, 23. junija 2020 spisane wot:

Trójce klepać, wótře „abrakadabra“ wołać a so spěšnje zminyć: 13lětny hólčec w zwjazkowym kraju USA Delaware je sej přał, zo roznošowar póšty tak jedna. A póstownica je spodźiwne přeće woprawdźe chutnje brała, je runje tak postupowała a samo přez žiwy płót skočiła. Wobkedźbowanska kamera bě wšitko natočiła, a tak je widejo mjeztym hit na Facebooku. Mać hólčeca ma „wulki respekt před roznošowarku. Byrnjež za­wěsće wjele stresa měła, je wona přeću mojeho syna z energiju a lóštom wotpowědowała. To mje wjeseli.“

Wosebje chrobłeho paducha je policija nětko w Nürnbergu lepiła. Jako jeho zastojnikaj sputaneho z drogerije wodźeštaj, je sej 28lětny přiwšěm hišće blešku par­fima do zaka tyknył. Hakle na straži so jemu bleška z drohotnymi kapkami ze zaka suny. Kak bě sputany do regala sahnyć móhł, nochcyše pakostnik wězo přeradźić.

To a tamne (22.06.20)

póndźela, 22. junija 2020 spisane wot:

Lubosćinskeje tyšnosće dla je młodostna w Awstriskej wulku ličbu picow na wopačnu adresu skazała. 19lětna chcyše tak swojeho bywšeho přećela wobkedźbować, kak wón picy rozwožuje, a je to tajnje činiła. Wot 20. februara do 12. měrca je cyłkownje 50 picow na wopačne adresy skazała, kotrež pak ludźo njepřiwzachu. Policija je skućićelku skónčnje wuslědźiła. Hač drje měješe bywši přećel akciju 19lětneje za dobru?

Zajimawa kniha je 31lětnu žonu w Tübingenskej bibliotece tak jimała, zo je ­na wšo zabyła. Jako chcyše dom wopušćić, bě hižo zawrjeny, a tak wona poli­ciju zawoła. Zastojnicy informowachu na to stražnika, kiž žonu wuswobodźi. Hač je wona čas zabyła abo njeje namołwy z wótřerěčaka słyšała, njeje cyle jasne. ­Titul zajimaweje knihi pak nochcyše policiji přeradźić.

To a tamne (19.06.20)

pjatk, 19. junija 2020 spisane wot:

W starobje 101 lěta jako měšćanska radźićelka wotstupiła je Lisel Heise w pfalcskim Kirchheimbolandenje. „Nima žadyn zmysł, hdyž su woči a wuši dotrjebane. Woboje pak tule trjebaš“, rjekny bywša wučerka. Žona sedźeše wot junija 2019 w měšćanskej radźe swojeho ródneho města na juhowuchodźe Porynsko-Pfalcy. Powěsć wo jeje wuzwolenju je so tehdy po cyłym swěće rozšěrjała.

Swojeho ćežko choreho bratra wopytał je emeritowany bamž Benedikt XVI. w Regensburgu. Bě to prěni króć, zo je mjeztym 93lětny Benedikt po spušćenju zastojnstwa w lěće 2013 Vatikan wopušćił, wotwidźane wot wulěta na lětnju rezidencu Castelgandolfo pola Roma. Bratr Benedikta, 96lětny Georg Ratzinger, je ćežko chory. Benedikt bě bamža Franciskusa prosył, hač směł swojeho bratra „hišće raz w tutym žiwjenju“ widźeć.

To a tamne (18.06.20)

štwórtk, 18. junija 2020 spisane wot:

Krjepjeńčku wosebiteho razu maja wot najnowšeho w baroknej putniskej cyrkwi w Uhldingenje-Mühlhofenje nad Bodamskim jězorom. Kemšerka bě hladajo na dawak desinfekciskich srědkow ­na mysličku přišła, nastroj w časach koronakrizy tež za swjećenu wodu wužiwać. A tón na samsne wašnje funguje. Zawod w Hornjej Pfalcy tajke nastroje mjeztym samo produkuje, wužiwajo dotalne bjezkontaktne dawaki kečupa a žonopa. Model chcedźa nětko Němskej biskopskej konferency předstajić.

Paniska reakcija pawka dla je w badiskim Kehlu zasadźenje policije zawinowała. Žona bě so pawka swojim w bydlenju nastróžiła a ze strachom wótře zarjejiła. Muž, kiž runje nimo domu dźěše, žonu słyšeše a so starosćeše. Alarmowani zastojnicy pak móžachu pad spěšnje rozrisać. Pawk bě so hižo zminył.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND