To a tamne (04.05.18)

pjatk, 04. meje 2018 spisane wot:

Jandźela pěstona při sebi měło je 17 měsacow stare dźěćo při wobchadnym nje­zbožu na awtodróze A 60 njedaloko Bingena. Kaž policija zdźěli, bě so jedne ze zadnjeju kolesow bydlenskeho mobila puknyło. Dźěle wobruče přerazychu dno awta. Hólc w tym času w swojim dźěćacym sydle spaše, kiž bě runje nad tutym městnom přiwjazane. „Je wulki dźiw, zo njebu dźěćo zranjene“, policija zdźěli. Mobil dyrbjachu wotwlec.

Žana plasta w palasće: Norwegska krónprincowa swójba je spytała, wěsty čas doma bjez plastowych wotpadkow wuńć. Tole njeje wosebje derje fungowało, krónprincesna Mette-Marit (44) zdźěli. „Je njesměrnje ćežko, dźensniši dźeń žanu­ plastu njewužiwać“, rjekny wona tele­wizijnemu sćelakej NRK. Ze swojim mandźelskim Haakonom wona akciju ludźi podpěruje, w lěsach wotpadki zběrać.

To a tamne (03.05.18)

štwórtk, 03. meje 2018 spisane wot:

Ze swojoraznej kampanju chce Neuseelandska tomu zadźěwać, zo kraj stajnje zaso na swětowych kartach „zabudu“. Tole­ je ministerska prezidentka kraja­ Jacin­da Ardern připowědźiła. Woprawdźe so stajnje zaso stawa, zo so Neuseelandska na kartach scyła njejewi, byrnjež­ kraj ze 4,8 milionami ludźi wjetši był hač Wulka Britaniska. Stało je so tole hižo UNO, BBC abo nahladnemu muzejowemu zwjazkej USA Smithsonian.

Na wopačnej pisće přizemiło je pasažěrske lětadło we Vietnamje. Airbus A-321 předewzaća Vietnam Airlines wužiwaše w dowolowym centrumje Nha Trang pi­stu­, kotruž hišće twarjachu, narodny lětadła dohladowanski zarjad CAA zdźěla. Přizemjenje bě tuž chětro kopolate. Nichtó pak so njezrani. Crew w cockpiće nablaku suspendowachu. Pilot bě wočiwidnje hotowu a njehotowu pistu zaměnił.

To a tamne (02.05.18)

srjeda, 02. meje 2018 spisane wot:

Chětro fatalne diplomatiske misnjenje je sej francoski statny prezident Emmanuel Macron w Awstralskej dowolił. Při zetkanju z ministerskim prezidentom Macolmom Turnbullom w Sydneyju chwaleše Macron toho mandźelsku jako „delicius“, potajkim „słódnu“. Měnił bě drje „delightful“, štož rěka „powabna“. Posłownje Macron rjekny: „Dźakuju so wam a wašej słódnej žonje“.

Ćěkajo před policajskej kontrolu je šofer wosoboweho awta w Berlinje do Sprje­wineho kanala zajěł. Do toho bě 21lětny z 16- a 17lětnymaj sobujěducymaj wja­core čerwjene ample ignorował. Wšitcy třo w awće so snadnje zranichu, móžachu pak so sami wuswobodźić a k brjohej płuwać. Berlinska wohnjowa wobora awto­ z pomocu krana z wody wućahny. Wokolne dróhi běchu w tym času zawrjene. Komentar policije: „By radšo zastał.“

To a tamne (30.04.18)

póndźela, 30. apryla 2018 spisane wot:

Pytajo za do wody padnjenymi klučemi je wodosportowc w Ruppinskim jězoru staru granatu namakał. Z pomocu magneta bě muž sobotu njedaloko pobrjoha za klučemi pytał a při tym němsku granatu z Druheje swětoweje wójny z wody wućahnył. Fachowcy za znješkódnjenje municije granatu zrumowachu.

Powostanki stareho Romskeho sydlišća su w Bołharskej namakali. Při twarskich dźěłach za nowu awtodróhu na juhozapadźe storčichu dźěłaćerjo na zbytki twarjenjow, kupjele, cyrkwje a kanalizacije. Namakanki pochadźeja z 3. hač do 6. lětstotka. Hakle njedawano běchu derje zdźeržane rownišćo z časa Romjanjow wotkryli. Archeologiska drohoćinka drje twar awtodróhi do Grjekskeje nachwilnje přetorhnje. Iniciatiwa žada sej přepołoženje trasy a wobydlerski referendum wo awtodróze.

To a tamne (27.04.18)

pjatk, 27. apryla 2018 spisane wot:

Dźewjeć kilogramow šokolody pod suknju měješe žona w Braunschweigu, jako ju w předawarni žiwidłow při kradnjenju lepichu. To pak njebě hišće wšitko. W awće kumpana, kiž njedaloko kupnicy na nju čakaše, ležeše dalšich 50 kilogramow šokolody: praliny, sta taflow šokolody a worješko-nugatowa krema. 35lětna ­padušnica bě słódkosće we wjacorych worš­tach suknje schowała, policija zdźěli. Hač chcyštaj wšu šokolodu sami jěsć abo dale předawać, njeje dotal znate.

Swoju mać njewotpohladnje na balkon wuzamknyła je dwulětna holčka w Magdeburgu. Po misnjenju njemóžeše dźěćo durje hižo wočinić, wohnjowa wobora zdźěli. Mać prošeše z balkona pěškow wo pomoc, kotřiž na to wohnjowu woboru wołachu. Wobornicy dyrbjachu durje bydlenja namócnje wotewrěć a móžachu mać skónčnje z balkona wuswobodźić.

To a tamne (26.04.18)

štwórtk, 26. apryla 2018 spisane wot:

Flety z morchejow a bubony z kirbsow: Při kulinariskim festiwalu Solanum w braniborskim Rheinsbergu w meji chcedźa woprawdźe z pomocu zeleniny hudźić. Za to je so The Vegetable Orchestra z Wiena přizjewiło, kaž zarjadowarjo zdźěleja. Hudźbnicy, kotřiž chcedźa 26. meje w Rheinsbergu wustupić, su hižo we Waršawje, Parisu a Madridźe hudźili. Instrumenty dyrbja do kóždeho koncerta cyle čerstwje zhotowić.

Hoberske jejo dawno wotemrěteho elefantoweho ptačka je sobudźěłaćerka New-Yorkskeho přirodowědneho muzeja skerje připadnje našła. Wona bě runje při tym, eksponaty w składźe katalogizować, jako na kistu storči. W njej bě 30 centimetrow wulke a połdra kilogramow ćežke jejo. Elefantowe ptački běchu hač do třoch metrow wulke. Jejo chcedźa spočatk meje we wustajeńcy prezentować.

To a tamne (25.04.18)

srjeda, 25. apryla 2018 spisane wot:

7 000 kwadratnych metrow wulki hóčkowany přikryw z wobličom narodneho rjeka Nelsona Mandele su w Južnej Africe wotkryli. Twórba bě na česć wojowarja přećiwo apartheid nastała, kotryž by lětsa 18. julija swoje stoćiny woswjećił. Tysacy ludźi ze wšeho swěta běchu měsacy dołho cyłkownje 3 000 jednotliwych dźělow přinošowali. Na akciji wobdźěliło bě so tež 1 600 jatych w 62 jastwach kraja.

Z domjacymi nadawkami přežadany dźesaćlětny šuler w Badensko-Württembergskej je policiju zawołał. „Słyšachmy rozpjeršeneho a žałosćaceho hólca“, rěčnik policije zdźěli. Prjedy hač móžachu z nim rěčeć, bě zwisk přetorhnjeny. Dokelž tukachu na nuzowu situaciju, zastojnicy přez telefonowe čisło adresu hólca wuslědźichu a k njemu jědźechu. Kaž so wukopa, běchu domjace nadawki hólca tak rozhorili, zo njewidźeše druheje móžnoće, hač policiju wołać.

To a tamne (24.04.18)

wutora, 24. apryla 2018 spisane wot:

Z runje šěsć km/h na awtodróze po puću był je muž w Hessenskej. Traktor bě tuž wo wjele pomałši hač dowolene, policija rozprawja. „Jězdźidła dyrbja znajmjeńša 60 km/h docpěć, zo móhli awtodróhu wužiwać“, policija wujasni. Zastojnicy traktor zadźeržachu. Prawdźepo­dobnje njebě 83lětny wodźer ani pytnył, zo bě na awtodróze jěł. Policisća zwě­sćichu pola njeho prěnje zjawy demency a sćazachu klučik traktora.

Na toaleće spěšnika zamknjeny był je politikar Berlinskich Zelenych. „Z někajkeje přičiny durje blokuja. Móžeće mi pomhać?“, zdźěli Matthias Oomen na internetnej platformje Twitter. Tole sobudźěłaćerjo železnicy woprawdźe móžachu. Na Drježdźanskim hłownym dwórnišću politikarja z njelubeje situacije wuswobodźichu. Oomen bě z Berlina přijěł. Čehodla durje blokowachu, njewědźa.

To a tamne (23.04.18)

póndźela, 23. apryla 2018 spisane wot:

Na tribunu přihladowarjow so dóstał bě nětko kóń na jěchanskim dworje blisko Lipska. Wšitke pospyty, zwěrjo tam dele pohibować, zwrěšćichu. Tuž dyrbješe wohnjowa wobora pomhać. Z mnoho pomocnikami a rěblowym wozom su konja z tribuny kedźbliwje dele zběhnyli. Do toho bu štyrinohač wězo pohłušeny. Kóń so na zbožo zranił njeje.

Njejapcy rozestajenje mandźelskeju w Mannheimje skónčiła bě zašły kónc tydźenja šklička. 14lětna dźowka, kotraž bě rozkoru słyšała, zawoła policiju. Jako zastojnicy bydlenje docpěchu, nańdźechu 57lětneho bjez wědomja na špundowanju. W běhu werbalneje rozkory dyri jemu žona ze škličku na hłowu. Muž dyrbješe zranjenjow dla do chorownje. 53lětna mandźelska pak ma nětko z přepyto­wanjom ćežkeho zranjenja ćěła dla ličić.

To a tamne (20.04.18)

pjatk, 20. apryla 2018 spisane wot:

Něhdźe 2 300 zběrarjow twjerdych pjenjez je so w Berlinje-Charlottenburgu nastupiło, zo bychu sej nowy pjećeurowski pjenjez Zwjazkoweje banki kupili. Wot wčerawšeho wudawa pjenježny institut nowu ediciju „Subtropiske pasmo“, wobstatk pjećdźěloweje serije „Klimowe cony zemje“. Hižo rano w 4 hodź. so zajimcy nastupichu. Nawala dla předawaja kóždemu jenož jedyn pjenjez wob dźeń.

Drjewjane třěski w cyrkwi lětaja zajutřišim, njedźelu, we Wjernarjecach pola Załomja. Tamniša ewangelska wosada zarjaduje Božu słužbu rjemjeslnikow. Z rudnohórskeho Seiffena přijědźe tružer Christian Werner. Wón demonstruje zhotowjenje w hodownym času woblubowanych drjewjanych zwěrjatow a chce wo swojim dźěle a wěrje porěčeć.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND