To a tamne (24.02.17)

pjatk, 24. februara 2017 spisane wot:

Podružnicy njesmědźa na balkonach swojich bydlenjow štomy sadźeć. Tole potwjerdźa Mnichowske hamtske sudnistwo w dźensa wozjewjenym wusudźe. Podružnik bě na balkonje swojeho bydlenja wosrjedź Mnichowa před 15 lětami hórski klon do hornca sadźił. Mjeztym je štom chětro narostł a je daloko widźeć. Wšitke namołwy wobsedźerki domu, jón wotstronić, muž dotal ignorowaše. Nětko je wona skoržiła.

Do wonjaceho mjasa zapakowane staj pašowarjo z Awstralskeje pjenjezy bjez cła do wukraja dowjezć chcyłoj. Z mjasom chcyštaj policajske psy na lětanišću w Adelaide za nós wodźić. Jedyn z nich pak reagowaše. Zastojnicy namakachu 375 000 eurow we wačokach muži. Wobeju pašowarjow zajachu.

To a tamne (23.02.17)

štwórtk, 23. februara 2017 spisane wot:

Pytajo za nowymi wobsedźerjemi swojich kóčkow kroči jedna ze zwěrjatownjow w Islandskej njezwučene puće. Wona­ prezentuje kóčki w internetnym livestreamje. Z třomi kamerami wšitko zapopaduje, štož kóčki w swojim dwuposchodowym klankowym domje činja. Cyły dźeń wusyłana dokusoap je iniciatiwa islandskeje towaršnosće za škit kóčkow, kotraž zwěrjatownju Kattholt w stolicy Reykjavíku wobhospodarja. Namaka-li so nowy wobsedźer, přińdźe druha bjezdomna kóčka na městno dotalneje.

Slědy kopytow a konjace zawostajenki wjedźechu policiju w Delnjej Frankskej k pohončej, kiž bě so po njezbožu zminył. 78lětny bě so z kuču parkowaceho awta šmórnył a 2 000 eurow škody zawostajił. Jeho šofer pak zawoła policiju, kotraž slědam sćěhowaše. Tak dojědźe runjewon do konjenca pohonča.

To a tamne (22.02.17)

srjeda, 22. februara 2017 spisane wot:

Chětro drohu jězbu ze swojim spěšnym awtom je sej 19lětny na Berlinskej měšćanskej awtodróze dowolił. Policisća naměrichu na wšě 172 km/h, prjedy hač jeho njezadźeržachu. Dowolene je tam najwjace 80 km/h. Mužej hroža nětko chłostanka 960 eurow, tři měsacy trajacy zakaz jězdźenja a dwaj dypkaj w Flensburgu. Nimo toho so tež hišće runje sylnje dešćowaše, jako smaler zastojnikam ciwilneje patrulje napadny.

Psa staruški zawlekłoj a 68lětnu na to wudrěwałoj staj młodostnaj w starobje 16 a 18 lět w Hamburgu. Wonaj žadaštaj sej 10 000 eurow. Psa běštaj sobu wzałoj, jako tón po parku běhaše. Na to žonu wospjet zawołaštaj. Wobsedźerka psa wšak hłós jej znateho 16lětneho spózna a zawoła policiju. Při planowanym přepodaću psa w parku móžachu skućićelow zajeć. Pos „Schörli“ je akciju derje přetrał.

To a tamne (21.02.17)

wutora, 21. februara 2017 spisane wot:

Masowu bijeńcu wumyslił je sej pjany muž w sewjerorynsko-westfalskim Werdohlu, zo móhł z policajskim awtom domoj jěć. Jako w nocy na póndźelu wjacore policajske awta k městnu pozdatneje bijeńcy přijědźechu, nańdźechu tam jenož chětro alkoholizowaneho muža. Jako pak so zastojnicy spjećowachu jeho domoj dowjezć, bu 26lětny agre­siwny. Tak jeho policisća skónčnje tola w awće sobu wzachu – nic pak domoj, ale na policajsku stražu. Tam smědźeše w celi pře­nocować.

Ze swojim mócnym hłosom je tankownik w Kasselu wobrónjeneju rubježnikow wućěrił. Z pistolu w ruce běštaj maskěrowanaj mužej sobotu do tankownje přišłoj. Sobudźěłaćer přiwoła swojeho kolegu ze susodneje rumnosće. Jako to njepomhaše, wón z cyłeje šije na njeju rjeješe, doniž so bjez rubizny njezmi­nyštaj.

To a tamne (20.02.17)

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:

Do policajskeho awta prasnył je muž při wobchadnej kontroli w Zwickauwje. Jako chcychu 31lětneho kontrolować, je tón njejapcy na płunowy pedal stłóčił a do awta policistow zrazył. Na to so wukopa, čehodla bě muž tak nuzne měł: Wón steješe pod wliwom drogow a njeměješe jězbnu dowolnosć, awto njebě přizjewjene a měješe pokradnjene čisłowe taflički. Nimo toho namaka policija w jězdźidle tež hišće drogi a 31lětneho zaja.

Z wotmachom po myjerni awtow jěła je 84lětna žona w delnjosakskim Hollenstedće. Wona pak wosta njezranjena a dźě­še po njezbožu ze swojim rolatorom domoj. Staruška bě sobotu z wulkej spěšnosću do myjernje zjěła a něhdźe 90 000 eurow škody zawostajiła. Policija na to tuka, zo je prosće płunowy pedal a borzdźidło zaměniła.

To a tamne (17.02.17)

pjatk, 17. februara 2017 spisane wot:

Z runje pokradnjenym gumijowym čołmom­ staj so pjanaj paduchaj na Wulkim Wannseeju w Berlinje powróćiłoj. Chětro přestudnjeneju dowjezechu muži w starobje 22 a 25 lět do chorownje. Wobsedźer gumijoweho čołma bě jeju njedaloko pobrjoha we wodźe wuhladał. Prawdźepodobnje běštaj wonaj spytałoj z čołmom a padlomaj po zdźěla hišće zamjerznjenym jězoru ćeknyć. Wodoškitna policija pad nětko přepytuje.

Z rołu prochsrěbaka w ruce je njeznaty w Falkenseeju pola Berlina korčmu wurubić spytał. Wón zastupi wčera rano do lokala. Pjenjezy sej žadajo započa z rołu do pinčnika bić. Tón pak so wobaraše a runje hišće tak tomu zadźěwa, zo móžeše rubježnik do kasy přimnyć. Pře­kwapjeny wot telko spjećowanja so tón zaso zminy. Pinčnika dyrbjachu zranjenjow w mjezwoču dla lěkarsce zastarać.

To a tamne (16.02.17)

štwórtk, 16. februara 2017 spisane wot:

Při starće do jelenja zrazyła je mašina na lětanišću města Charlotte w zwjaz­kowym staće USA North Carolina. Lěta­dło so wobškodźi a dyrbješe so po wot­lěće zawróćić a zaso přizemić. Nichtó ze 44 pasažěrow a štyrjoch čłonow wobsadki so na zbožo njezrani. Charlotte Douglas International Airport je jedne z najwjetšich lětanišćow USA. Wone je z lěsom, ale tež z wulkim płotom wobdate. Kak bě so jeleń na ležownosć dóstał, dotal nje­wědźa.

Bjez šofera je póstowy transporter w Du­rinskej něhdźe 200 metrow po nahłej dróze jěł a do parkowaceho awta prasnył. Při zražce nasta 20 000 eurow škody. Prawdźepodobnje njebě šofer transportera ručne borzdźidło přićahnył. Jako spyta jón tola hišće dosćahnyć, póstownik padny a so chětro wobodrě.

To a tamne (15.02.17)

srjeda, 15. februara 2017 spisane wot:

Njewšědnu namakanku chce Heidelbergska policija swojemu wobsedźerjej wróćić: nowu čerwjenu zahrodowu budku. Kupc drje bě ju po puću z twarskich wikow zhubił. Policija z toho wuchadźa, zo njebě kruće dosć přiwjazana. Tak padny z připowěšaka a wosta w přirowje ležo­, z wimplom wobchoda. Tam zastojnikam wobkrućichu, zo běchu minjene dny woprawdźe tajku budku předali. Policija pyta nětko za swědkami.

Ze starych zelenych uniformow bayerskeje policije maja nětko nachribjetniki nastać. Wotpowědnu kooperaciju je bayerske nutřkowne ministerstwo dźensa w Straubingu zahajiło. Tamniši pomocny skutk Miłosćiwych bratrow zbrašenych chce wudźěłki z uniformow zhotowić. W Bayerskej budźe hač do lěta 2018 wšitkich 27 500 policistow z módrymi uniformami wuhotowanych.

To a tamne (14.02.17)

wutora, 14. februara 2017 spisane wot:

Scena kaž w filmje: Ze zwažliwym manewrom zadźerža šofer pola Mnichowa ze swojim awtom dalše, kotrež njeměješe toho wodźer hižo pod kontrolu. Kaž wohnjowa wobora informuje, bě mužej awto před nim napadnyło, dokelž jědźeše po seklojtej liniji. Při přesćehnjenju wón widźeše, zo měješe wodźer strowotne problemy. Jědźeše tuž ze swojim wozom před awto a je tak borzdźeše. Skónčnje wostaštaj wobě awće stejo. Muža dowjezechu do chorownje.

Jeno na třoch kolesach jěł je šofer awta na awtodróze A4 w Durinskej. Do toho bě wón na parkowanišću do sćežora a kamjenja zrazył. Po pjeć kilometrach so wobruč pušći. Muž njeda so mylić a jědźeše na zwjenu dale. Policija jeho skónčnje při tankowni pola Erfurta dosćahny. Test alkohola wunjese 2,3 promile. Na šofera čaka nětko sudniske jednanje.

To a tamne (13.02.17)

póndźela, 13. februara 2017 spisane wot:

Z pozdatnym infarktom wutroby je Berlinjan­ w pfalcskim Landauwje sanitetarjow zjebał, zo by wot nich morfium dóstał.­ Z tajkim trikom bě 25lětny hižo časćišo po wšej Němskej napadnył. Wo­čiwidnje wot drogow wotwisny muž bě při tankowni bolosćow w hrudźi dla skoržił a typiske symptomy infarkta wutroby rysował. Přiwołani sanitetarjo dachu jemu na to morfium. W chorowni wšak so spěšnje wukopa, zo njebě to infarkt. Skónčnje dyrbjachu policiju wołać, dokelž muž w chorowni randalěrowaše.

Na wšě 270 000 eurow je podružnik w Awstriskej při wurumowanju pincy swojeho noweho bydlenja w kartonje namakał. Muž zdźěli na to swoju namakanku policiji, kaž nowiny rozprawjeja. Komu pjenjezy słušeja a zwotkel pochadźeja, dotal hišće njewědźa. Policija za tym slědźi.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND