Zajimawe poskitki za wopytowarjow tež jutry

pjatk, 12. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Michaela Mošowa, Hanka Budarjowa a sobudźěłaćerka SKI Jacqueline Bjeńšec (wotlěwa)  Foto: Alfons Wićaz Michaela Mošowa, Hanka Budarjowa a sobudźěłaćerka SKI Jacqueline Bjeńšec (wotlěwa) Foto: Alfons Wićaz

Wo nadawkach a wuznamje Serbskeje kulturneje informacije w Budyšinje

Nošer Serbskeje kulturneje informacije w Budyšinje je Załožba za serbski lud. SKI wopytowarjow wo stawiznach, žiwjenju a kulturje Serbow informuje. A što wšitko poskićuje, kotre wusta­jeńcy a eksponaty wopytowarjam spřistupnja, wo tym je so Alfons Wićaz ze zamołwitej za SKI, wotrjadnicu a za­stupjerku direktora załožby Michaelu ­Mošowej, a ze zamołwitej za marketing Hanku Budarjowej rozmołwjał.

Je so SKI dotal jako wažna posrědnica stawiznow a kultury Serbow wopokazała?

M. Mošowa: Ideja, zo so Serbska kulturna informacija wutwori, wurosće w 1980tych lětach w tehdyšim Domje za serbsku ludowu kulturu. Jeho sobudźěłaćerjo su ju spočatk 1992 na Pchalekowej, hnydom za Serbskim domom wotewrěli. Załožba za serbski lud je SKI 1. januara 1996 we wobłuku strukturnych změnow přewzała. Smy widźeli trěbnosć, z njeje něšto wjetšeho, bóle widźomneho zrealizować. Tohodla smy jako załožba tež Serbski dom w přizemju přetwarili. Tam wotewrichmy 15. januara 1997 rumnosće SKI. Mějachmy nětko we wjele wjetšej rumnosći móžnosć, poskitk dale rozšěrjeć. Dźesać lět po tym, 16. oktobra 2006, smy jako załožba nowe wuhotowanje SKI přesadźili, zwjazane ze zachodom-foyerom a witanjom z hesłom ze stareho Serbskeho domu na Lawskich hrjebjach.

H. Budarjowa: SKI je woprawdźite srjedźišćo za informaciju wo Serbach, jich stawiznach a kulturje. Zdobom pak mamy dźensa w dalesposrědkowanju tutoho nadawka dobru podpěru ze stron Budyskeje turistiskeje informacije. Ale runje při wjerškach, kaž na přikład wokoło jutrow, nam turisća přeco zaso zwuraznja, zo su nas dla přijěli a nas wobšěrneje informacije wo Serbach dla pytali.

Maće někajke wosebite nadawki w prezentaciji, štož jenož SKI skići?

M. Mošowa: Jako so ideja wo Serbskej kulturnej informaciji zrodźi, běchu wobstejnosće hinaše. Tehdy njewidźeše turistiska informacija w Budyšinje nadawk, wobšěrnje wo Serbach informować. Tohodla smy sej prajili, zo dyrbi to něchtó přewzać. W běhu 25 lět pak stej so poměr a wid Budyskeje informacije změniłoj. Wězo wona wo Serbach informuje, ale tak dokładnje, kaž my, to njezamóže. To tež turisća pytnu. A runje wo to dźe, wo awtentiske skedźbnjenje na wuwiće a dźensniše žiwjenje Serbow. Tutón wosebity nadawk spytamy dźeń wote dnja spjelnjeć.

Kotre wuznamne wustajeńcy je SKI prezentowała a što je lětsa předwidźane?

M. Mošowa: Wuhotowachmy w rumnosćach w Serbskim domje dotal wjace hač 60 wustajeńcow. Při tym smy wosebje na wulki spektrum dźiwali, na twórby – molerstwo, fota, instalacije atd. – wot profesionelnych tworjacych wuměłcow hač k lajkam a šulerjam. Trjebamy dalše tajke poskitki za wustajeńcy. Spytamy kóždemu zajimcej platformu skićić, zo móhł so prěni raz abo časćišo prezentować. Wězo měli to hłownje serbske temy być.

H. Budarjowa: Wot 10. apryla wustajamy mólby Lejny Theurichoweje. Dale předstajimy wudźěłki serbskich Budyskich gymnaziastow, kotřiž so z temu „Wobrazy krajiny“ zaběraja, a to na namołwu Serbskeho muzeja a paralelnje k wuměłstwowemu projektej třoch krajow PŘECHOD. PRECHOD. ÜBERGANG. PŚECHOD 03, kotryž tuchwilu w nošer­stwje załožby běži. Tež wudźěłki z mo­doweho projekta Serbskeho muzeja „Sorbian street style“ změjemy lětsa hišće we wustajeńcy w SKI.

Je wopyt SKI spokojacy a hodźi so přez wabjenje hišće wjetši zajim budźić?

H. Budarjowa: Smy z wopytom wokoło wjerškow jara spokojom. Ale wšědny dźeń je hinaši. Nam je wědome, zo móžemy z hišće lěpšim marketingom a lěpšim wabjenjom wjetši zajim budźić. Na tym jara zaměrnje dźěłamy. W Budyšinje chcemy so nětko wosebje na to koncentrować a na přikład poskićowarjow posłužbow a nošerjow turistiskich wukonow wo našim poskitku informować a do zhromadneho skutkowanja zapřijeć. Do nich słušeja hotele abo předewzaća, kotrež poskićuja někajku zabawu za wólny čas, zo bychmy snano móhli naše poskitki kombinować a hosćom poručeć. Prócujemy so tež wo wuwiće knihujomnych poskitkow, na přikład za skupiny za turu z busom po serbskich wsach a z informowanjom wo Serbach. Dale tuchwilu na tym dźěłamy, zhromadnje z SLA we wobłuku ptačeho kwasa zarjadowanje poskićeć.

SKI ma wulki wuběr eksponatow. Za čo so kupcy wosebje zajimuja?

H. Budarjowa: Tam dyrbimy rozeznawać mjez serbskim a hóstnym kupcom. Pola hosći su to wosebje serbske jutrowne jejka, samo přez cyłe lěto. Tu mamy woprawdźe dobry poskitk, kotryž ludźo rady wužiwaja. Za serbskeho kupca su to hłownje nowe produkty załožby, kaž cedejki ze serbskej hudźbu abo hry za dźěći, ale tež maličkosće kaž pohladnicy, serbske sekle, nalěpki a runje tak jara wjele informaciskeho materiala za Serbow samych a za turistow.

Z kim wosebje wusce hromadźe dźěłaće, zo by SKI wopytowarjow dźeń a lěpje informowała a jim rjane eksponaty poskićała?

H. Budarjowa: Mjenowach hižo Budysku turistisku informaciju. Jara derje tež z nutřkoměšćanskim towarstwom hromadźe dźěłamy a ze cityowej managerku. Tu dźe wosebje wo poskitki zarjadowanjow a wo terminy. Serbski kulturny turizm je dalši wuski partner, tak tež Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO), Serbski kulturny centrum w Slepom a Lodka w Choće­buzu. K tomu słušatej dale Serbski muzej a Towarstwo hornjołužiskeje hole a hatow. Kooperujemy ze wšelakimi dźěłowymi kruhami, zo bychu tež wone serbske poskitki wobkedźbowali, kaž na přikład w nowej koncepciji marketinga města Budyšina, do kotrejež je tež serbska tema zapřijata.

Kak je SKI na wopyt turistow jutry přihotowana?

H. Budarjowa: W martrownym tydźenju budźe w SKI kóždy dźeń popołdnju debjer abo debjerka jutrownych jejkow. Při tym nas tež jedna hortowa skupina wopyta. Jutrownu sobotu tam wot 10 do 18 hodź. znowa jutrowne jejka debja, a Bjarnat Cyž předstaji tradiciju serbskich křižerjow.

M. Mošowa: Za projekt „Serbska rěč w nowych elektroniskich medijach“ dóstawa załožba wot lěta 2015 přidatne srědki. Mjez druhim smy zhromadnje z Bosćijom Benadu wosebitu app za smartphony wuwili, kotraž steji k jutram k dispoziciji. Ta wjedźe turistow w serbskej, němskej abo jendźelskej rěči na 44 městnow w Budyšinje, kotrež ze serbskimi stawiznami zwisuja. Turist móže po poskićenych čarach hić abo sej swójsku čaru wupytać.

Powěda so, zo tuchwilna městnosć SKI hižo dosć atraktiwna njeje. Planujeće druhu a jeli haj, hdy a hdźe měła nastać?

M. Mošowa: Tomu wězo tak je, zo SKI njeleži we wobłuku turistiskeho pruda, w kole, w kotrymž wjetšina turistow chodźi. Přiwšěm smy w centrumje města Budyšin. To pak njeje žro toho, štož so ewentualnje na Lawskich hrjebjach abo na Hošic hasy stawa. Tam ma Serbski institut rumnostnych problemow dla na ležownosći bywšeho Serbskeho domu swoju nowu městnosć dóstać. Dokelž je imobilija jara wulka, so tež wo zetkanišću za Serbow rozmysluje, tak zdobom wo serbskim hosćencu abo hač njeby Serbska kulturna informacija tam lěpje zaměstnjena była hač w Serbskim domje. Zdobom rozmysluja někotři wo małej bibliotece za dźěći. Ale ničo hišće rozrisane njeje, wosebje wězo tež financowanja dla nic. Hdyž budźe to wšitko jasne, móhli so twarske dźěła za dwě lěće započeć.

Što sej za přichod SKI wosebje přejetej?

H. Budarjowa: Přeju sej, zo by so to, štož je so hižo dosć derje wuwiło, dale jako srjedźišćo informacije wo Serbach we wšej pisanosći a wšelakorosći skrućiło. Nadźijam so, zo móhli wšitkim přećam našich hosći wotpowědować. Za to trjebamy stajnje dobrych partnerow.

M. Mošowa: Móžu to jenož podšmórnyć. Nimo toho bych sej wosobinsce jara přała, zo by so wěda wo eksistency SKI a jeje poskitkach dźeń a bóle w Serbach šěriła. Stajnje zaso zwěsćeš, zo tójšto ludźi ani njewě, što wšitko Serbska kulturna informacija prezentuje, nic jeno za turistow, ale tež za Serbow samych.

Wutrobny dźak!

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND