Serbske debaty ze zapalom a wěcowne

wutora, 09. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )

„Štó zastupuje serbski lud? Přichod politiskeje participacije“ je tema štwórteje „Serbskeje debaty“, kotraž so jutře, srjedu, w 19 hodź. we „Vis-à-vis“ w starym měsće Wojerec wotměje. Z dr. Rolandom Löfflerom, direktorom Sakskeje krajneje centrale za politiske kubłanje, kiž rjad zarjadowanjow w kooperaciji ze Serbskimi Nowinami a Załožbu za serbski lud organizuje, je so Marcel Brauman rozmołwjał.

Kak sće dotalne tři serbske debaty zaznał – snadź přirunujo z tym, kak ludnosć w Sakskej hewak tajke poskitki za diskusiju wužiwa?

dr. Löffler: Publikum a wobdźěleni fachowcy su z wulkim zapalom, ale wěcownje diskutowali. Debata běše w naležnosćach regiona zakótwjena. W srjedźišću steješe pola wšěch hosći zhromadna starosć wo přichod serbskich kulturnišćow, kubłanišćow a swójskeje identity.

Što wot štwórteje serbskeje debaty we Wojerecach wočakujeće?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND