Fascinowace hrodźišćo z inspiraciju

štwórtk, 26. januara 2023 spisane wot:

Spočatk februara wuńdźe pod titulom „Die Krone des Schlangenkönigs“ prěni zwjazk noweho rjadu ilustrowanych dźěćacych knihow „Merles mystische Abenteuer“. Mjenowane dyrdomdeje wotměwaja so we Łužicy, swět serbskich bajow a powěsćow ze znatymi mytiskimi figurami je z jednanje rozsudnje pohonjowacym faktorom. Bosćan Nawka je so z awtorku Stefanie Domašcynej rozmołwjał.

Knjeni Domašcyna, přeradźće nam prošu cyle skrótka, snano z třomi abo štyrjomi sadami, wo čo w knize dźe.

S. Domašcyna: Wuchadźišćo je přećah młodeje, 13lětneje holcy z wulkoměsta do Wotrowa. Na tamnišim hrodźišću zetka dźiwneho muža, kotryž chce ju z bywšeho słowjanskeho wobtwjerdźenja wuhnać. Jej nimo toho napadnje, zo so tam z hadami jenož tak mjerwi. Tejle dožiwjeni stej jej z přičinu wuslědźić, što so za nimaj chowa.

Što je Was pohnuło, so runje za Wotrow – na knižnej wobalce dźě je wo „hroznym hnězdźe“ rěč – jako městnosć jednanja rozsudźić?

„Hrěšna wjes abo zabyty čert“ rěka komedija čěskeho dramatikarja Jana Drdy, kotruž Němsko-Serbske ludowe dźiwadło 11. februara jako lětušu hornjoserbsku produkciju na hłownym jewiš­ću w přełožku Lory Kowarjoweje premjernje předstaji. Spočatk januara je probowa faza zaběžała. Bosćan Nawka je so z režiserku inscenacije Rosemarie Vogtenhuber rozmołwjał.

Knjeni Vogtenhuber, tale hra budźe po kruchu „Horce plincy“, tehdy tohorunja jako serbski wjeršk na hłownym jewišću, Waša druha inscenacija w Budyšinje. Što je Was pohnuło, do Budyšina so nawróćić?

R. Vogtenhuber: Sym so ekstremnje rady znowa do Budyšina podała! Před třomi lětami sym nazhoniła, zo je dźěło tu přewšo přijomne, a to z ansamblom, kotryž bě a je tohorunja přijomny a kompetentny. Byrnjež serbšćinu njewobknježiła, so mi rěč z jeje zynkami jara spodoba.

Dobre to hesło: Kak inscenujeće w cuzej rěči? Kak posudźujeće, hač hrajerki a hrajerjo swojim rólam wotpowěduja, hač jich figury po Wašich předstawach interpretuja?

Ma mjeztym dobre začuće

srjeda, 25. januara 2023 spisane wot:

Wot spočatka awgusta 2022 je André Bulank Njebjelčanski wjesnjanosta a tuž nimale poł lěta w zastojnstwje. Wo nazhonjenjach w jeho dotalnym dźěle je so z nim Marian Wjeńka rozmołwjał.

Knježe Bulanko, kak so Wam po poł lěće jako wjesnjanosta wjedźe?

A. Bulank: Čuju so na kóždy pad wužadany. Je to zajimawy a mnohostronski nadawk. Dyrbjach so wězo najprjedy do wšitkich temow zadźěłać, štož přeco hišće činju.

Sće wy dźěło, kajkež nětko jako wjesnjanosta wukonjeće, takle wočakował?

A. Bulank: Mějach wo dźěle wjes­njanosty takrjec zakładne předstawy, što na mnje čaka. Z kóždej nowej temu pak zběram nowe nazhonjenja w dźěle wjesnjanosty. Wěda potajkim dźeń a dale ­rosće.

Kajki bě přechod wot Wašeho předchadnika k Wam?

Kóždy nowy nadawk je wužadanje

pjatk, 20. januara 2023 spisane wot:

Nimale poł lěta hižo je Clemens ­Poldrack (njestronjan) wjesnjanosta Worklečanskeje gmejny. Kak je so w tym času do swojeho noweho zastojnstwa zažiwił, wo tym je so z nim Marian Wjeńka rozmołwjał.

Knježe Poldracko, kak so po nimale prěnim połlěće jako wjesnjanosta čujeće?

C. Poldrack: Čuju so jara derje. Dźěło wjesnjanosty je rjany nadawk. Wjeselu so, zo směm Worklečanski wjesnjanosta być a čuju so do tohole dźěła powołany. Hdyž so mje ludźo prašeja, kak to jako wjesnjanosta je, jim stajnje praju, zo póndźelu rano stawam a hižo je pjatk wječor.

Sće nadawki, kotrež maće nětko spjelnić, takle wočakował?

C. Poldrack: Dokelž sym wukubłany komunalny hospodar sym někak wědźał, kotre nadawki mje wočakuja. Ale za tajke zastojnstwo kandidować a je skónčnje tež wukonjeć, je hišće raz rozdźěl.

Kajki bě přechod wot Wašeho předchadnika Franca Bruska k Wam?

C. Poldrack: Njemóžu hinak rjec hač zo bě to jara dobry přechod, byrnjež Franc Brusk chory był. Wšo, štož bě trěbne, je wón mi pokazał, tak zo móžu so za to jenož dźakować.

Kotre bě w prěnim času najwjetše wužadanje we Wašej funkciji?

„Chcu najprjedy měć informacije“

štwórtk, 19. januara 2023 spisane wot:

Daniel Nuk z Radworja je w kruhu nowych serbskich załožbowych radźićelow najmłódši. Axel Arlt je so z nim po wuzwolenju rozmołwjał.

W kotrym wobjimje sće so hižo z płaćiwymi załožbowymi dokumentami zaběrał?

D. Nuk: W předpolu sym so do wustawkow załožby zanurił. Ja sym poslednje posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny sćěhował, hdźež su so stari radźićeljo hišće raz wuprajili k dźěławosći. Nětko dyrbju wšitke dalše dokumenty nachwatać a so nadźijam, zo to prawdźepodobnje bórze dočinju.

Dotalni, hišće w zastojnstwje skutkowacy radźićeljo su wulku potrjebu nastupajo přiměrjenje strukturow signalizowali. Kak tónle nadawk tuchwilu posudźujeće?

D. Nuk: Widźu tam hobersku potrjebu transfera wědy. Tam so bórze ze starymi radźićelemi zetkamy, sej jich ideje, wobmyslenja a prěnje nastorki naposkamy. Potom budźemy hladać, kak to dale poběži. Wokomiknje sej njezwažu to scyła hódnoćić. Chcu najprjedy měć informacije dotalnych radźićelow, jich wědu, zo móžu maćiznu prawje posudźować.

W stolicy serbske žiwjenje zahibnyć

srjeda, 18. januara 2023 spisane wot:

Dźensa wječor zetkaja so w Berlinje bydlacy serbscy młodostni na konstitucisku zhromadźiznu towarstwa „Pawoł Nedo“. K tomu chcychmy wot studenta Clemensa Handrika, hłowneho iniciatora zarjadowanja, tróšku wjace zhonić a Milan Pawlik je so z nim rozmołwjał.

Što Was pohnuwa, so za serbske žiwjenje w stolicy angažować?

C. Handrik: Sym sej wulkoměsto Berlin wědomje za swój studij wupytał. Mjezynarodna atmosfera, žiwjenska dynamika, mnohotnosć kulturow – to wšo mje jara wabi. Tola serbske žiwjenje tež tu nochcu cyle parować. Hladajo na poměrnje wulku ličbu w Berlinje bydlacych młodych a staršich Serbow sym přeswědčeny, zo je to bjezdwěla móžne – dyrbimy je jenož zahibnyć. Mam wuski kontakt k druhim Berlinskim młodostnym a wšitcy smy sej přezjedni – chcemy tu aktiwnje serbsku community natwarić.

Što steji na agendźe dźensnišeje zhromadźizny?

Błud absurdnje wotbłyšćować

wutora, 10. januara 2023 spisane wot:

Młodźinske dźiwadło Serbskeho gymnazija Budyšin při Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hotuje so na premjeru inscenacije „ChOROwNjA“, kotruž­ pjatk prěni raz w Budyskim Dźiwadle­ na hrodźe předstaja. Bosćan Nawka je so z nawodu skupiny a režiserom krucha Měrkom Brankačkom rozmołwjał.

Knježe Brankačko, titul zbudźa zaćišć, zo wěnujeće so z nowej inscenaciju dosć aktualnej temje ...

M. Brankačk: Wotmysł bě, zo so młodźina ze swětom po koronje zaběra. Swět do pandemije bě dospołnje hinaši, dźensa je dźeń a wrótniši. Tónle błaznosć chcychmy z dźiwadłowymi srědkami wotbłyšćować, a to po wašnju absurdneho dźiwadła. Nastała je kolaža scenow, kotrychž zakład tworitej hrě „Chory z wumyslenja“ Molièra a „Błudnica mr. Pilka“ Kena Campbella.

W připowědźi hry kaž tež na internetnej stronje NSLDź je rěčiće „dźiwadłowej terapiji“. Što mamy sej po tym předstajić?

Hodownu pychu za přirodu?

štwórtk, 29. decembera 2022 spisane wot:

Štóž tele dny z wotewrjenymaj wočomaj po Bóščanskej gmejnje jědźe abo nóžkuje, wuhlada tu a tam pyšene ­jehlinowcy. Milenka Rječcyna je so ­z iniciatorku Ilonu Blume rozmołwjała.

Zwotkel maće ideju za to, jehlinowcy w zjawnym rumje debić?

I. Blume: Přebywam ze swojim mandźelskim w dowolu rady na kupje ­Rujany. Na pućowanskej šćežce mjez ­Juliusruh a Glowe prěni króć widźachmoj, zo ludźo w adwentnym času jehlinowcy z kulemi pyšachu. To je so namaj spodobało a tuž sym před lětomaj prěni króć štomy w našej gmejnje pyšiła.

Steja štomy, kotrež pyšiće, wšitke w zjawnym rumje?

I. Blume: Ně, to nic. Tu a tam pyšu tež hałzy štomow na priwatnych ležownosćach, kotrež přez płót na drohu wisaja. Su to ležownosće swójbnych, přećelow a znatych. Mějićeljo dalšich ležownosćow njejsu so dotal přećiwo tomu wuprajili. Skerje so woni wjesela. Jedyn ­wobydler w Bóšicach bě samo chětro zrudny, zo njemóžu jeho štom hižo pyšić. Wón dyrbješe jón bohužel podrězać dać, dokelž bě štom chory.

Zwotkel maće kule, hable, hwězdy a dalše debjenki?

Trójny jubilej z třomi koncertami

srjeda, 28. decembera 2022 spisane wot:

Towarstwo Pawk wuhotuje pod hesłom „Serbske bands & friends“ zajutřišim koncert ze skupinami JANKAHANKA, Logarhythmus a SerBeat w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“. Bosćan Nawka je so ze Symanom ­Hejdušku, projektnym nawodu ­zarjadowanja, rozmołwjał.

Knježe Hejduška, što je myslička za zhromadnym koncertom třoch z najwuznamnišich serbskich skupinow minjenych lět?

S. Hejduška: Před něšto měsacami sym so z čłonami wobdźělenych kapałow rozmołwjał – wšako so wšitcy derje znajemy a smy hižo zhromadnje hudźili –, a smy zwěsćili, zo swjeća připadnje wšě tři skupiny lětsa 10. róčnicu załoženja. Z toho je wurostła z mojeho wida wulkotna ideja zhromadneho koncerta. Prašenje bě, štó jón organizuje, a njeje potajnstwo, zo so rady wo tajkele naležnosće staram. Dobrych nazhonjenjow z towarstwom Pawk w zwisku z předstajenjemi popoweje opery „Carpe noctem“ dla bě dalša kooperacija spěšnje dojed­nana, tak zo zabjeru Pawkojo rólu ofi­cialneho zarjadowarja. Trochu ćešo bě namakać wšitkim so hodźacy termin, ale čas mjez hodami a nowym lětom zda so mi dosć kmany być.

Mam serbske korjenje...

wutora, 27. decembera 2022 spisane wot:

Składnostnje 10-lětneho jubileja Jakubec twjerdźizny je so Andreas Kirschke z mějićelom a rodźenym Kulowčanom dr. Andréjom Jakubetzom rozmołwjał.

W lětomaj 2020 a 2021 běše kultura korony dla sylnje wobmjezowana. Je bilanca lěta 2022 pozitiwniša?

A. Jakubetz: Bych to tak prajił. Bohudźak njebě korona hižo postajowacy kriterij. Kulturne zarjadowanja smy wšitke realizować a so na naš dźesaćlětny jubilej koncentrować móhli.

Kak hódnoćiće jubilej?

A. Jakubetz: Wuchadźišćo běše wudaće wobšěrneje chroniki wo Jakubec hrodźe. W septembrje smy swjedźenski kónc tydźenja zarjadowali. Tu so našim sobudźěłaćerjam, z managerku Martinu Küpfling na čole kaž tež wšěm partneram dźakowachmy a chroniku krajnemu radźe Udej Wićazej, gmejnje a dalšim hosćom přepodachmy. Wjeršk swjatočnosće běše opera „Carmina Burana“ Serbskeho ludoweho ansambla – Wulkotne to dožiwjenje před wulkotnej kulisu .

Sće so lětsa z wutwarom abo přetwarom zaběrali?

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND