Poskitki časej wotpowěduja

štwórtk, 09. septembera 2021 spisane wot:

Zajutřišim, sobotu, přeprosy Statna ­studijna akademija Budyšin na dźeń wotewrjenych duri. Z direktorku prof. dr. Barbaru Wuttke je so Axel Arlt rozmołwjał.

Kotre poselstwo chce zarjadowanje wo­srjedź koronapandemije posrědkować?

B. Wuttke: Dźeń wotewrjenych duri smy minjene połdra lěta dwójce online přewjedli. To pak na přeco njedosaha, zo bychmy potenciale a fasety našeho dualneho studija wobšěrnje předstajili. Dokelž móžemy za studij wokomiknje naše durje zaso realnje wotewrěć, měło tomu tež sobotu, 11. septembra, tak być, a to za tych, kotřiž so za studij zajimuja. Wězo budźemy jako zamołwići jednacy hosćićeljo hygienowe postajenja z našeje strony striktnje nałožować a na nje dźiwać. Wosobinski zaćišć wo studijnej wokolinje pak njemóžeš z ničim narunać.

Kak je Waše kubłanišćo pandemiju dotal přetrało?

Kóždy z nas ma swójski wid

póndźela, 06. septembera 2021 spisane wot:

Kapała Holaski tež w času korony palcy njewjerći. Tuchwilu pytaja pjećo hudźbnicy logo za swoju kapału a w Drjež­dźanach nahrawaja. Wo čo so dokładnje jedna, wo tym je so Janek Wowčer z Micha­łom Donatom rozmołwjał.

Pytaće za logom a namołwjeće ludźi, něšto namjetować. Kotre předstawy maće?

M. Donat: Naše předstawy za logo njejsu překonkretne. Mamy faktoraj, na kotrejž móhli zajimcy dźiwać. Sprěnja je to naša serbskosć a zdruha aspekt, zo je nas pjeć hudźbnikow, a štyrjo z nich su bratřa. Zasadnje smy pak wšemu napřećo wotewrjeni a damy so rady překwapić.

Hač do hdy a dokal móža kreatiwni zajimcy namjety zapodać?

M. Donat: Namjety přijimujemy hač do 12. septembra z mejlku na holaski@ web.de abo jako powěsć na našu instagramowu stronu „holaskiii“.

Što zapodawarjo za swoje dźěło resp. swoju ideju loga dóstanu?

M. Donat: Dobyćerjej abo dobyćerce kiwa myto 50 eurow.

Štó logo pod kotrymi kriterijemi wupyta?

Wiki přirody lětsa dwaj dnjej

štwórtk, 02. septembera 2021 spisane wot:

23. nazymske wiki přirody w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty na arealu zarjadnistwa w Stróži pola Hućiny budu 11. a 12. septembra. Čehodla, to přeradźa Christina Schmidt, zamołwita za zjawnostne dźěło, w rozmołwje z Axelom Arltom.

Knjeni Schmidt, su wobstejnosće koronapandemije dla nowosći w stawiznach nazymskich wikow přirody polěkowali?

Ch. Schmidt: Na němsko-serbskich přirodowych wikach w Stróži, kotrež zarjadnistwo biosferoweho rezerwata a domizniske towarstwo Radiška organizujetej, mějachmy dotal stajnje něhdźe 4 500 do 5 000 wopytowarjow. Chcemy-li za čas korony tradicionalne zarjadowanje wotměć, trjebamy hygienowy koncept, postajacy, kak wěstotny wotstawk mjez lu­dźi­mi zaručić. Tohodla přeprošamy lětsa­ sobotu a njedźelu na tele wiki, stajnje wot 10 do 17 hodź.

Što to za wikowarjow woznamjenja?

Ch. Schmidt: Smy so jich prašeli, hač chcedźa sobotu abo njedźelu swoje wudźěłki poskićeć. Někotři přijědu wobaj dnjej, wjetšina pak jenož jedyn dźeń. Na­jebać to sej myslu, zo změjemy dwójce poradźenu měšeńcu.

Tež kulturnje trjebaće dwaj wjerškaj?

Dobrowólnje něšto zeskutkownić mó­žeš­ w Němskej kaž tež druhdźe. Młodostni móža so tuž runje tak wo europ­sku dobrowólnu słužbu (Europäischer Freiwilligendienst) prócować. Tak je tež Melanie Wowčerjec z Prěčec (Prischwitz) někotre měsacy w Bołharskej skutkowała. Dawid Žur a Bianka Šefe­rowa staj so z njej rozmołwjałoj.

Čehodla sy so za dobrowólne lěto we wukraju rozsudźiła?

M. Wowčerjec: Bě mi hižo zahe jasne, zo nochcu po złoženju matury hnydom studować započeć, nochcych pak cyle jednorje lěto doma wostać. Myslička, wěsty­ čas do wukraja hić, je mje přeco wabiła a tak sym ideju zwoprawdźiła.

Što běchu hłowne přičiny, zo sy do Boł­harskeje a nic na přikład do Italskeje šła?

Kino pomha zwěrjencej

póndźela, 30. awgusta 2021 spisane wot:

Nawoda Wojerowskeho kina Toni Züchner­ a jednaćelej firmy K-motion, kotraž nimo Wojerowskeho dalše kina wob­hospodarja, su Wojerowskemu zwěrjencej tele dny 3 000 eurow darili. Kak je k tomu dóšło, wo tym je Silke Richter z Tonijom Züchnerom porěčała.

Knježe Züchnero, kajke je tuchwilne połoženje we Wašim kinje?

T. Züchner: Wot 1. julija zaso filmy po­ka­zujemy. Po měsacomaj móžemy rjec, zo je wothłós jara pozitiwny. Dobry wuběr produkcijow a nic stajnje najlěpše wjedro so za nas derje wuskutkujetej.

Kotre wuměnjenja dyrbi wopytowar tučasnje spjelnić?

T. Züchner: Žane. My dźiwamy na wotstawk w foyeru a na žurlach. Při předani lisćikow to awtomatisce dźe. Wo­pytowar njetrjeba so wo ničo starać.

Njedawno sće dźěl kinowych křesłow předali. Čehodla?

T. Züchner: Za čas prěnjeho lockdowna smy poslednju kinowu žurlu pono­wi­li. Mějachmy wot wšeho spočatka plan, křesła předać a pjenjezy darić. Wobstajnych koronowych předpisow dla pak smy to stajnje zaso přesuwali. Dokelž je so połoženje mjeztym tak někak nor­malizowało, sym so krótkodobnje roz­sudźił, zbywace 100 křesłow předać.

Serbski motiw za skulpturu

wutora, 24. awgusta 2021 spisane wot:

Młoda wuměłča Rosalie Buchtal z Flensburga dźěła we wobłuku lětušeje Miłočanskeje rězbarskeje dźěłarnički na figuromaj z duboweho drjewa. Milenka Rječcyna je so z njej rozmołwjała.

Kak sće scyła k tomu přišła za dźěłarničku so přizjewić?

R. Buchtal: Mój nan, kiž je wuměłc, dósta wotpowědne informacije z towarstwa Kamjenjak, kotrež je mi dale po­srědkował. Sym so za dźěłarničku po­ža­dała, byrnjež sej njemysliła, zo šansu dóstanu tule tworić. Dóstawši připrajenje pak běch jara zbožowna.

Što je Was k tomu pohnuło dźěłać na postawomaj, kotrejž zwobraznjatej Serbowce w katolskej narodnej drasće?

R. Buchtal: Sym so w přihotach na swoje požadanje za wosebitosćemi regiona rozhladowała. Chcych wědźeć, kak su ludźo tule žiwi. Serbska drasta je mje jara narěčała. Mam ju za rjanu, a tak sym so roz­sudźiła tworić skulpturje w žiwej wulkosći. Model twórby w mojim požadanju je drje jury přeswědčił.

Sće hižo wo dwurěčnej a bikulturnej Łu­žicy wědźała?

Dobry wothłós na premjeru

pjatk, 20. awgusta 2021 spisane wot:

10. septembra přeměni so pobrjóh Bjezdow­­skeho jězora prěni raz na zetkanišćo lubowarjow yoga. Hromadźe z dalšimi organizatorami je Dagmar Steuer po wšěm zdaću dobry čuch měła­. Silke­ Richter je so z njej rozmołwjała.

Knjeni Steuer, čehodla trjeba łužiska jě­zorina yogowy festiwal?

D. Steuer: Łužiska jězorina je so wuwiwacy dowolowy region. Ze swojim festiwalom chcemy jón hišće bóle do zjawnosće přinjesć. Nimo toho mamy tu za swoje zaměry jara dobre wuměnjenja.

Što maće dokładnje planowane?

D. Steuer: Yogowy festiwal započnje so pjatk, 10. septembra, w 16 hodź. a traje hač do njedźele, 12. septembra, něhdźe do 17 hodź. Poskićeć chcemy přibližnje 50 kursow rozdźělnych stilow a kmanosćow, a to na łuce, w stanje abo tež na wodźe. Wjacori wučerjo z regiona, ale tež ze zdalenišich kónčin wotwjedu wobdźělnikow do swěta yoga. Pjatk a sobotu změjemy koncerty. Dospołny program nańdu zajimcy internetnje pod yoga-beachfestival.de.

Kajki je dotal wothłós? Maće hižo přizjewjenja?

Pod hesłom „zhubjeni poeća“ organizuje referentka Domowiny za młodźinu Virginia Hanuzowa prěnju serbsku dźěłarničku „spoken word“. Cordula Rataj­czakowa je so z njej rozmołwjała.

Kak sće ideju projekta zrodźiła?

Swójsku hruza kompjuter wuwiwali

wutora, 10. awgusta 2021 spisane wot:

Wot zwjazkoweho ministerstwa spěchowany projekt „Kultur trifft Digital“ su minjeny tydźeń we Wojerowskej Kulturnej fabrice wotzamknyli. Silke Richter je so ze sobudźěłaćerku Inu Züchner rozmołwjała.

Što tči za projektom „Kultur trifft Digital“?

I. Züchner: Projekt wobsteješe z třoch zarjadowanjow, w kotrychž su dźěći ­a młodostni w starobje dźesać do pjatnaće lět kulturne twórby z pomocu digitalnych medijow wuhotowali. W juliju su prěnje nazhonjenja z mnohotnosću kreatiwnych móžnosćow w digitalnym wobłuku zběrali, mjez druhim ze zwukom, techniku, rěču a realitu. Smy zwěsćili, što jich wosebje zajimuje a kotre ideje maja. Na nakładźe toho su hromadźe z medijowym fachowcom projektowe ideje wuwiwali.

... kotrež su na to zwoprawdźili.

Najprjedy single, potom album

póndźela, 09. awgusta 2021 spisane wot:

Singer-songwriter Milan Grojlich alias Rokotak je swoju prěnju oficialnu single připowědźił. Cordula Ratajczakowa je so z hudźbnikom-redaktorom Serbskeho rozhłosa rozmołwjała.

Z připowědźenjom single sće zdobom tež spěwne widejo „Letzte Hemden“ na kanalu Youtube wozjewił. Budźe tónle spěw single?

M. Grojlich: Ně, „Letzte Hemden“ je cyle nowy spěw, je hakle zašły tydźeń nastał a so zawěsće tež hišće kusk změni a rozšěri. Běch jenož spontanje tónle spěšny widejo nahrał. Připowědźena single budźe spěw, kiž rěka „Emma“. Single wuńdźe na Drježdźanskim labelu djummi records a rozšěrja so přez Spotify a wjele dalšich platformow za streaming a download hudźby, kaž to su Apple ­Music, Deezer, Tidal atd.

Bě znowa lětuši lockdown korony dla přičina kreatiwneho outputa?

M. Grojlich: Je skerje tak, zo je mój prěni soloalbum hotowy a zo drje mějach hłowu zaso kusk swobodnu za nowe wěcy. Tak su w minjenych tydźenjach wjacore nowe spěwy nastali. Ale poprawom wšak přeco we wěstych wotstawkach spěwy pisam.

Kak rěka album a hdy a hdźe ma wuńć?

nowostki LND