Widźał, słyšał, napisał (01.11.16)

wutora, 01. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Ludwig Zahrodnik

W minjenych dnjach je so wjele rěčało a pisało wo noworjadowanju směrnicow za spěchowanje sporta, předewšěm wukonoweho sporta w Němskej. Fakt je, zo je so podźěl wot němskich sportowcow dobytych medaljow na olympiskich hrach a swětowych mišterstwach w zašłosći pomjeńšił. Za wutworjenje lěpšich wuměnjenjow njejsu jenož lěpše treningowe móžnosće z wysoko kwalifikowanymi trenarjemi, ale předewšěm wjele wjac pjenjez trěbnych. Dźe mjez druhim tež wo to, kotre sportowe družiny lubja najwjace medaljow a kotre měli so najefektiwnišo spěchować. Zo njepóńdźe to bjez horceje diskusije a wótreje kritiki tych, kotřiž čuja so zludani, je jasne. Tola w zajimje zasadneho polěpšenja tuchwilneje situacije we wukonowym sporće budźe trjeba tworić jasne, byrnjež tež bolostne rozsudy.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND