Kak awtentiska je folklora?

štwórtk, 09. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

„Folklora na jewišću – kak awtentiska je dźensa hišće ludowa kultura?“ Tomule prašenju wěnuje so na folklornym festi­walu sobotu w 14 hodź. zjawny kolok­wij w Chróšćanskej hali „Jednota“. Na nim wobdźěli so tež dr. Theresa Jacob­sowa, kotraž je so w disertaciji z temu zaběrała. Cordula Ratajczakowa je so z dr. Jacobsowej rozmołwjała.

Folklorny festiwal wabi poprawom k sobuswjećenju, mjenje k diskusiji. Čehodla móhł tež kolokwij ludźi zajimować?

Th. Jacobsowa: Kolokwij zajimcam zmóžnja sej nazhonjenja wuměnjeć. Nimo praktiskich poskitkow na festiwalu hodźi so wo prašenjach rěčeć, kotrež płaća­ za cyłkowne skutkowanje skupin. Nimo rozestajenja z wuměłskim dźěłom su to tež prašenja organizatoriskeho razu kaž zjawnostne dźěło, financowanje a požadanje wo srědki třećich atd. Dis­ku­sija wo awtentiskosći twori z tutymi wobłukami wuski zwisk.

Hižo w 50tych lětach ludowědnicy dwělowachu, kak awtentiska folklora hišće je. To pak ničo na tym njezměni, zo so ludźo za folkloru zahorjeja – z prawom?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND