Sportowe třělenje hłowny zaměr

póndźela, 14. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
 Toni Ryćer  Foto:    Marian Wjeńka Toni Ryćer Foto: Marian Wjeńka

Delanske wsy su wot njedawna wo towarstwo bohatše. W Konjecach załožichu wojerske towarstwo. Z hłownym iniciatorom Tonijom Ryćerjom je so Marian Wjeńka rozmołwjał.

Kak sće scyła na ideju přišoł, tajke wojerske towarstwo załožić?

T. Ryćer: Pola wowki w Šunowje namakach stary wobraz, na kotrymž wuhladach swojeho pradźěda w kruhu Wojerskeho towarstwa Konjecy a wokolina. Wón bě w towarstwje něšto lět pokładnik. Ja mam to za rjanu tradiciju we wokolinje a myslach sej, čehodla njehodźało so tajke towarstwo znowa załožić. Mamy tójšto towarstwow, wjele ludźi pak tež žanomu towarstwu njepřisłuša. Nam dźe wo to, do wsy trochu wjace zhromadnosće přinjesć.

Znate je, zo je Waš wulki konik motorsport. To wšak z třělcowskim towarstwom ničo činić nima.

T. Ryćer: To trjechi, za motorsport sym wjele po puću. Runje w procesu załoženja noweho towarstwa mějach wjele dźěła. Dokelž pak běch na Łužiskim kole hižo raz towarstwo wutworił a sym jemu tež prěnje lěta předsydował, wěm, kak to funguje.

Towarstwo sće z wosom ludźimi załožili. Sće z tymle wothłosom spokojom?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND