Zapósłane (28.05.21)

pjatk, 28. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Bjarnat Cyž z Noweje Jaseńcy wupraja so k „zapósłanemu“ Měrćina Krawca, wozjewjenemu w SN 18. meje:

Knjez Krawc reaguje na přinošk Marje Michałkoweje z 11. meje w SN a wumjetuje jej za-nós-wodźenje čitarjow w na­ležnosći zastupnistwa zajimow Serbow w formje towarstwa. Wón nawjazuje na diskusiju w lětomaj 2010/2011 a wumjetuje zastupjerjam krajneju knježerstwow Sakskeje a Braniborskeje kaž tež zwjaz­kowemu knježerstwu, zo su rozsud wo formje zastupnistwa zajimow Serbow „jeničce gremijam Domowiny přewostajili a zo su jeje posudk jako rozsud akceptowali“, a mjenuje to „kardinalny zmylk“. Wšako je Domowina w tej naležnosći „zajata“.

Čitajo tele zwěsćenje a dalše wuwjedźenja k modelej zjawnoprawniskeje korporacije so prašam, z kajkeho kraja knjez Krawc poprawom přińdźe? Wón je přewrótowy čas a wospjetnu diskusiju k temje prawdźepodobnje zaspał, ignorujo fakty a zakonje, kotrež tež za njeho w Němskej płaća.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND