Zapósłane (16.05.23)

wutora, 16. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Diana Šołćina, nawodnica Worklečanskeje serbskeje wyšeje šule, poćahuje so na wčerawši přilopk w SN:

Sebi wo dźěle druhich měnjenje tworić je łoskoćiwa wěc. Hódnoćenje žada sebi ­dokładnu rešeršu, dobru fachowu wědu a wotewrjeny wid. Wčerawši přilopk tute kriterije drje spjelnił njeje. Mnoho pra­šenjow so tuž wotewrja, kiž njehodźa so dla njedostatkow trěbnych aspektow wotmołwić. Namołwjam tuž wšitkich za nowiny pisacych kaž tež akterow dalšich medijow, so woprawdźe z tematiku rozestajeć. Prašenja maja so potrjechenym stajić a pozadkowe informacije maja so pruwować. Tak su njetrjebawše mjerzanja a wopačne abo złowólne twjerdźenja zbytne. Dla spěšneho wuwića nowostkow njeměłoj wěrnosć a kwalita w žurnalizmje ćerpjeć. Druhdy zda so šćežka mjez zajimawym žurnalizmom a bladami chětro wuska.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND