Za strowe a wěste zastaranje

srjeda, 28. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Jedne z ćežišćow ratarskeje politiki CDU budźe so wo to postarać, zo maja plahowarjo skotu trěbne znajomosće a kmanosće, skót wotpowědnje dźeržeć. Nimo fachoweje wědy budźe trjeba, zo so ratarjo w prawniskich a zarjadniskich předpisach wuznawaja. Jenož tak hodźi so zawěsćić, zo woni po kwaliće bjezporočne surowizny a žiwidła produkuja. Žadanje wotpowědneho zadźerženja napřećo skotej přewažny dźěl plahowarjow hižo spjelnja. K nim słuša Sernjanski wowčer Józef Pěčka, kiž so zamołwiće wo swoje wowcy stara. Wjelelětne nazhonjenja a dalekubłanja jemu wuspěch zaručeja. Foto: Feliks Haza Jedne z ćežišćow ratarskeje politiki CDU budźe so wo to postarać, zo maja plahowarjo skotu trěbne znajomosće a kmanosće, skót wotpowědnje dźeržeć. Nimo fachoweje wědy budźe trjeba, zo so ratarjo w prawniskich a zarjadniskich předpisach wuznawaja. Jenož tak hodźi so zawěsćić, zo woni po kwaliće bjezporočne surowizny a žiwidła produkuja. Žadanje wotpowědneho zadźerženja napřećo skotej přewažny dźěl plahowarjow hižo spjelnja. K nim słuša Sernjanski wowčer Józef Pěčka, kiž so zamołwiće wo swoje wowcy stara. Wjelelětne nazhonjenja a dalekubłanja jemu wuspěch zaručeja. Foto: Feliks Haza

Fachowcy CDU nowe směrnicy ratarskeje politiki strony nastajili

Strona CDU je nowe směrnicy nastajiła, z kotrymiž chce zwoprawdźić swoju přichodnu ratarsku politiku. Hłownje chce so zasadźeć za lěpše wuměnjenja plahowanja a dźerženja skotu, za kónc spekulacijow z ratarskej pódu a za to, zo maja plahowarjo skotu dopokazać, zo su kmani, so prawje wo skót starać.

Zwjazkowy fachowy wuběrk CDU bě njedawno zasadny dokument ze směrnicami k ratarskej a zežiwjenskej politice předpołožił. Z njeho wuchadźa, zo ma ratarstwo­ tež w přichodźe k derjeměću towaršnosće w Němskej bytostnje přinošować. Zakład toho měli być přiměrjene mzdy w ratarskej produkciji a wotpo­wědne wobłukowe wuměnjenja. Zwjazk a zwjaz­kowe kraje měli je zhromadnje zaručić.

Wosebite ćežišća přichodneje ratarskeje politiki budu wužiwanje pódy, plahowanje a hladanje skotu kaž tež wěda wo žiwidłach a wo jich zhotowjenju. Tež dopokaz pochada a zhotowjenja žiwi­dłow ma so dźeń a bóle wujasnjeć.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND