Wróća Sprjewi přirodnosć poručenje

srjeda, 30. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Prěni zaryw z łopačom bagra za zhromadny projekt „Redynamizacija Sprjewje“ wukonješe wčera statny sekretar dr. Frank Pfeil ze sakskeho ministerstwa za wobswět a ratarstwo při Sprjewi blisko Lemišowa w Malešanskej gmejnje. Denis Hemmo, poprawny wodźer wulkeho twarskeho nastroja Krušwičanskeje firmy Nadebor, bě jemu poboku.  Foto: SN/Maćij Bulank Prěni zaryw z łopačom bagra za zhromadny projekt „Redynamizacija Sprjewje“ wukonješe wčera statny sekretar dr. Frank Pfeil ze sakskeho ministerstwa za wobswět a ratarstwo při Sprjewi blisko Lemišowa w Malešanskej gmejnje. Denis Hemmo, poprawny wodźer wulkeho twarskeho nastroja Krušwičanskeje firmy Nadebor, bě jemu poboku. Foto: SN/Maćij Bulank

Za połdra lěta ma so rěka zaso mjez Lemišowom a Nowej Wsu wić

Lemišow (SN/at). Je z wašnjom, wulke twarske předewzaća z prěnim zarywom łopača zahajić. Statny sekretar dr. Frank Pfeil ze sakskeho ministerstwa za wobswět a ratarstwo je so wčera w tužnoće łučinoweho lěsa nad Sprjewju blisko Lemišowa na bager sydnył, zo by z wulkim łopačom twarskeje mašiny prěni zaryw tam wukonjał, hdźež ma so Sprjewja pra­wje­ bórze do hišće wobstejaceho stareho rěčnišća nawróćić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND