Pomoc ratarjam z wulkej běrokratiju zwjazana

srjeda, 24. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin/Smochćicy (SN/BŠe). Ratarjo w Němskej su hladajo na mało spadkow a wysoke temperatury minjenych mě­sacow mało žnjowych wunoškow měli. Dołho wojowachu burske zjednoćenstwa a zwjazkowe kraje wo financnu podpěru potrjechenym. W awgusće je zwjazkowe knježerstwo potom připowědźiło, 170 milionow eurow pomocy přewostajić. Samsnu sumu měło šěsnaće zwjazkowych krajow nałožić. Cyłkownje 340 milionow eurow ma so potajkim nětko po­trje­chenym ratarjam rozdźělić. Zo nje­bu­dźe to lochko, móže sej kóždy před­stajić, wšako běchu ratarske zawody w jed­notliwych regionach wšelako po­trjeche­ne. Nadźija na spěšnu, njeběrokratisku a efek­tiwnu pomoc bě wulka.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND