Dobry zakład

srjeda, 06. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (SN/at). Towaršnosć Łužiski hospodarski region ma kónčnu rozprawu komisije za rozrost, strukturnu změnu a dźěło za jasnje definowane pozitiwne wuchadźišćo za strukturnu změnu předewšěm we Łužicy. Jeje jednaćel Torsten Bork rěči w nowinskej zdźělence wo dobrym zakładźe, zo by so wuwiće regiona w přichodnych 15 do 20 lětach poradźiło. Zo steja za to nimale 18 miliardow eurow k dispoziciji, mjenuje Bork wjace časa a pjenjez, hač móhli to wočakować.

Projekt „dźěłarnja přichoda“ je z budgetom 3,7 milionow eurow jara wuspěšnje startował. Jeho analytiske předdźěło, mjez druhim ze strukturnej konferencu Domowiny loni w Złym Komorowje, twori zakład za strategiski wuwićowy proces přichodnych lět. Kaž Łužiski hospodarski region dale informuje, zdźě­łaja nětko we wuskej kooperaciji z re­gionalnymi partnerami hospodarstwa a zarjadnistwa „atlas přichoda“ jako wudospołnjacy katalog přestrjenjowych po­tencialow za industrijne zasydlenja.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND