Jeno dźělne dobyće za přirodoškit

wutora, 02. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Hłowny zawodny plan hórniskeho předewzaća LEAG za Janšojsku brunicowu jamu je po wšěm zdaću njezakonski, dokelž přez jamu zawinowane wusušenje wohroža bahnowe areale. Choćebuske zarjadniske sudnistwo je pjatk w chwatnym rozsudźe wobswětowymaj zwjazkomaj, Němskej wobswětowej pomocy a Zelenej lize, prawje dało, doniž w septembrje njerozsudźi.

Berlin/Choćebuz (SN). Skóržbne zwjazkarstwo Němskeje wobswětoweje pomocy (DUH) a Zeleneje ligi stej lětsa w februaru zhromadnje na Choćebuskim zarjadniskim sudnistwje prawniske srědki přećiwo přizwolenju hłowneho zawodneho plana k dalewjedźenju Janšojskeje jamy zapodałoj. Wobě so bojitej, zo dalše wužiwanje brunicoweje jamy wjacore bah­nowe přestrjenje wusuši a tak zniči.

Najprjedy raz stej so wobswětowej zwjazkaj přesadźiłoj, kaž minjeny kónc tydźenja zdźělištej. Po zwěsćenju sudnistwa njebu dotal dosahajcy pruwowane, hač su w zwisku ze za jamu trěbnymi wotwódnjenskimi naprawami wokolne bahnišća w swojim wobstaću wěste.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND