Hotuja so na nowu sezonu

štwórtk, 16. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Axel Görner, prezident Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka, gratuluje kopa rjam starych knjezow Módro-běłych Kulow k docpěću kónčneje hry w pokalnym kole. Foto: Werner Müller Axel Görner, prezident Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka, gratuluje kopa rjam starych knjezow Módro-běłych Kulow k docpěću kónčneje hry w pokalnym kole. Foto: Werner Müller

Zamołwići Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka su w Hlinowcu hrajnu dobu wólno­časneje ligi w lěće 2019 wuhódno­ćili a so zdobom na nowu přihotowali. 17 sportowcam rozłoži nawoda stafle Siegmund Heidrich wuslědki minjeneje sezony. Na wulkim polu stachu so Kulowscy koparjo z mištrom, w pokalu pak dyr­bjachu so woni HZ Rakecam/Šćeńcy kłonić­. W stafli za małe hrajnišćo wubědźowachu so tři mustwa. Cyłk z Łutow wopo­kaza so jako najwuspěšniši. Tutu ligu­ chcedźa tež lětsa dale wjesć a wabja za to mu­stwa z teritorija Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka.

Negatiwnje hódnoćił je Heidrich wulku­ ko­picu přesunjenych hrow. Tak dyrbjachu mustwa na kóncu sezony jendźel­ske tydźenje zapołožić, zo bychu sezonu dypkownje zakónčili. Tež ličba žołtych kartow je w běhu zašłych lět rozrost­ła. Přitomni pak běchu sej pře­zjedni, zo njejsu hry njefairne. Mustwa zasadźeja wukubłanych sudnikow, kotřiž konformnje sudźa a foule tež chłostaja.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND