Spušćomna perspektiwa wažna

wutora, 16. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Błótowske towarstwo zastupuje zajimy gmejnow, towarstwow, předewzaćow a institucijow w regionje. W času koronapandemije je wone sobustawam poboku a jich z wažnymi informacijemi zastaruje. Nimo toho žadaja sej za potrjechene zawody skónčnje planowansku wěstotu. Wšako ma so sezona přihotować.

Lubin (SN/BŠe). Wšitke žiwjenske wo­błuki ćerpja pod ćežkimi wuměnjenjemi koro­nawirusa dla. Takle začuwa to tež Błótowske towarstwo, kotrež w času pandemije swojich čłonow – gmejny, towarstwa, předewzaća a institucije w regionje swěrnje podpěruje. Na swojej internetnej stronje informuje mjez druhim wobšěrnje wo spěchowanskich a podpěranskich móžnosćach. Wšitke rele­wantne informacije wšak zarjadnišća jenož na swójskich internetnych stronach wozjewjeja. Błótowske towarstwo je internetne kontakty znosyło a přehlad wutworiło, štož je čłonam pomoc.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk