Zhubjene wobroty trašace poručenje

póndźela, 10. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Korony dla so połoženje we wuchodosakskim rjemjesle dale přiwótřa

Drježdźany (SN/at). Wuslědki swojeho spočatk apryla přewjedźeneho druheho wosebiteho naprašowanja korony dla ma Drježdźanska rjemjeslniska komora za alarmowace. Tam je ze 84 procentami jasna wjetšina woprašanych předewzaćow podała, zo wojuja z hospodarskimi sćěhami krizy. 53 procentow wšitkich zawodow rozprawja wo wupadach wobrota jako sćěhu pandemije. Kaž rjemjeslniska komora zwěsći, je to wjace hač dwójce telko firmow kaž hišće spočatk januara w prěnim wosebitym korona-naprašowa­nju. Prěni raz su nětko tež mnohe zawody z wobłukow elektro a metal (58 proc.), drjewo (45 proc.) kaž tohorunja twar a wu­twar (34 proc.) spad wobrota přizjewili, kaž bě na njedawnej nowinarskej konferency rjemjeslniskeje komory zhonić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND