30 lět zawěsćeja kruty zwisk poručenje

póndźela, 13. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Srjedźnostawske předewzaće w Sernjanach róčnicu woswjećiło

Sernjany (JK/SN). Prěnje słowa, kotrež hosćo a gratulanća na dworje Matješkec zawoda w Sernjanach minjeny pjatk słyšachu, běchu jendźelske. Hižo to pokaza na to, zo so tu něšto wosebite stawa. Při zachodźe do swjedźenskeho stana witachu wnučki załožerja firmy, Michała Mat­ješki, w narodnej drasće hosći po serbskim wašnju z chlěbom a selu.

Zešli běchu so firmowi partnerojo kaž tež reprezentanća z hospodarstwa a lokalneje politiki, zo bychu gratulowali předewzaću, kotrež z małeje wjeski nastroje do wšeho swěta dodawa, z kotrymiž so wěste a wulke zwiski zawěsćeja. 30 lět produkuje zawod MPT w Sernjanach šrubowaki za wulke šruby, kotrež su trěbne za krute zwiski mašinowych a nastrojowych dźělow přewažnje w energetiskim sektorje, ale po najnowšim tež na polu wobnowjomnych energijow.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND