Pěstuja wukrajne kontakty

srjeda, 16. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W Hamorskej šuli nastawa we wobłuku nowotwara twuchwilu zetkawanski centrum gmejny. Tón ma kubłanišćo wožiwić. Šula pěstuje dobre styki do susodneje Pólskeje a ma zajim za serbske žiwjenje we wokolinje města.  Foto: Andreas Kirschke W Hamorskej šuli nastawa we wobłuku nowotwara twuchwilu zetkawanski centrum gmejny. Tón ma kubłanišćo wožiwić. Šula pěstuje dobre styki do susodneje Pólskeje a ma zajim za serbske žiwjenje we wokolinje města. Foto: Andreas Kirschke

Swobodna wyša šula Hamor pěstuje intensiwne styki z gymnazijom w pólskich Mysłakowicach we wokrjesu Jelenia Góra. Serbskim poskitkam z wokoliny je kubła­nišćo wotewrjene.

Hamor (AK/SN). Na njedawnym posedźenju Hamorskeje gmejnskeje rady je nawoda tamnišeje Swobodneje wyšeje šule Ralph Berthold wo dwulětnym partnerstwje „Mjezy překročaceho kubłanja w zelenej rjadowniskej stwě za lěpši přichod“ rěčał.

W nětčišim 7. a 8. lětniku Hamorskeho kubłanišća wuknu štyrjo šulerjo pólšćinu jako druhu cuzu rěč. „Starši kaž tež šulerjo widźa pak w praksy skerje přemało aktiwneho wužiwanja mozow za wjacerěčnosć. Tak wabimy za pólšćinu stajnje w rozmołwach ze staršimi“, rjekny Ralph Berthold. Wón wobkrući, zo je šula wotewrjena tež za serbske wobsahi. Kónc lěta 2014 nastaty zwisk k towarstwu Šwjelowa bróžeń Wochozy z.t. pak so poradźił njeje. „Nažel njebě wot šulerjow dosć rezonancy na wabjenje towarstwa“, Berthold wobžarowaše. „Někotryžkuli widźi to tež jako logistiske přežadanje šulskich wotběhow.“ Šulski nawoda pak potwjerdźi, zo chce so dale wo kontakt k towarstwu prócować.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND