Pěstuja wukrajne kontakty

srjeda, 16. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W Hamorskej šuli nastawa we wobłuku nowotwara twuchwilu zetkawanski centrum gmejny. Tón ma kubłanišćo wožiwić. Šula pěstuje dobre styki do susodneje Pólskeje a ma zajim za serbske žiwjenje we wokolinje města. Foto: Andreas Kirschke W Hamorskej šuli nastawa we wobłuku nowotwara twuchwilu zetkawanski centrum gmejny. Tón ma kubłanišćo wožiwić. Šula pěstuje dobre styki do susodneje Pólskeje a ma zajim za serbske žiwjenje we wokolinje města. Foto: Andreas Kirschke

Swobodna wyša šula Hamor pěstuje intensiwne styki z gymnazijom w pólskich Mysłakowicach we wokrjesu Jelenia Góra. Serbskim poskitkam z wokoliny je kubła­nišćo wotewrjene.

Hamor (AK/SN). Na njedawnym posedźenju Hamorskeje gmejnskeje rady je nawoda tamnišeje Swobodneje wyšeje šule Ralph Berthold wo dwulětnym partnerstwje „Mjezy překročaceho kubłanja w zelenej rjadowniskej stwě za lěpši přichod“ rěčał.

W nětčišim 7. a 8. lětniku Hamorskeho kubłanišća wuknu štyrjo šulerjo pólšćinu jako druhu cuzu rěč. „Starši kaž tež šulerjo widźa pak w praksy skerje přemało aktiwneho wužiwanja mozow za wjacerěčnosć. Tak wabimy za pólšćinu stajnje w rozmołwach ze staršimi“, rjekny Ralph Berthold. Wón wobkrući, zo je šula wotewrjena tež za serbske wobsahi. Kónc lěta 2014 nastaty zwisk k towarstwu Šwjelowa bróžeń Wochozy z.t. pak so poradźił njeje. „Nažel njebě wot šulerjow dosć rezonancy na wabjenje towarstwa“, Berthold wobžarowaše. „Někotryžkuli widźi to tež jako logistiske přežadanje šulskich wotběhow.“ Šulski nawoda pak potwjerdźi, zo chce so dale wo kontakt k towarstwu prócować.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND