Naćisk z argumentami předleži

wutora, 10. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Ralbicy (SN/MiR). Na serbskimaj wyšimaj šulomaj Worklecy a Ralbicy chcedźa w nowym šulskim lěće 2020/2021 wu­tworić stajnje dwě rjadowni w 5. lětniku. Zo by so to radźiło, su argumenty trěbne. Wšako nimatej wobě šuli dotal dosć přizjewjenjow za přate cyłkownje štyri rja­downje. „Nam je wažne zawěsćić, zo móža wšitcy šulerjo, kotřiž tuchwilu hišće­ do našeju zakładneju šulow chodźa, a tež dalši, kotřiž su so za wyšu šulu we Worklecach abo Ralbicach přizjewili, po wuchodźenju zakładneje šule tež tam na dale wjeducym kubłanišću dale wu­knyć“, rjekny Ralbičansko-Róžeńčanski wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU).

Tak přewjedźechu na Ralbičanskej wyšej šuli zańdźeny pjatk diskusiju wo perspektiwach za zajimcow, kotřiž chcedźa wot noweho šul­skeho lěta tam kaž tež we Worklecach w 5. lětniku wuknyć. Prěni naćisk za rjadowanje mjeztym předleži, kaž rěčnik Sakskeho krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB) dr. Jens Drummer na naprašowanje Serbskich Nowin wobkrući. Wo nadrobnosćach pak dotal w zjawnosći ničo znate njeje. Wšako dyrbja naćisk dale rozjimać.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND