Naćisk z argumentami předleži

wutora, 10. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Ralbicy (SN/MiR). Na serbskimaj wyšimaj šulomaj Worklecy a Ralbicy chcedźa w nowym šulskim lěće 2020/2021 wu­tworić stajnje dwě rjadowni w 5. lětniku. Zo by so to radźiło, su argumenty trěbne. Wšako nimatej wobě šuli dotal dosć přizjewjenjow za přate cyłkownje štyri rja­downje. „Nam je wažne zawěsćić, zo móža wšitcy šulerjo, kotřiž tuchwilu hišće­ do našeju zakładneju šulow chodźa, a tež dalši, kotřiž su so za wyšu šulu we Worklecach abo Ralbicach přizjewili, po wuchodźenju zakładneje šule tež tam na dale wjeducym kubłanišću dale wu­knyć“, rjekny Ralbičansko-Róžeńčanski wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU).

Tak přewjedźechu na Ralbičanskej wyšej šuli zańdźeny pjatk diskusiju wo perspektiwach za zajimcow, kotřiž chcedźa wot noweho šul­skeho lěta tam kaž tež we Worklecach w 5. lětniku wuknyć. Prěni naćisk za rjadowanje mjeztym předleži, kaž rěčnik Sakskeho krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB) dr. Jens Drummer na naprašowanje Serbskich Nowin wobkrući. Wo nadrobnosćach pak dotal w zjawnosći ničo znate njeje. Wšako dyrbja naćisk dale rozjimać.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND